งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวทีกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร่วม Village Profile โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ปี 2557 เวทีกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวทีกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร่วม Village Profile โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ปี 2557 เวทีกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวทีกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร่วม Village Profile โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ปี 2557 เวทีกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร่วม Village Profile โดยการสนับสนุนของ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ปี 2557 วันที่ 10 และ 13 มีนาคม 2557 วิทยากรกระบวนการ เกรียงเดช เจริญ ทรัพย์ 087 7862722

2 วัตถุประสงค์ของการจัดเวที 1.เพื่อสนับสนุนกลไกการจัดเก็บข้อมูลและ การจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน 2.เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการบริหาร จัดการพื้นที่ป่าไม้ และ ป่าต้นน้ำที่ดี 3.เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลใช้ในการบริหาร จัดการนโยบายในพื้นที่ป่าไม้ และ ป่าต้น น้ำให้เกิดคุณภาพ

3 กำหนดการในเวทีสัมมนาปฏิบัติการ 1.บทนำ 2.การค้นหาสัญญาใจ (common bond) และทิศทางร่วมกัน 1.คุณค่าของสิ่งแวดล้อมไทย 2.พิจารณาคุณค่าของพื้นที่สิ่งแวดล้อมไทย 3.การจัดทำข้อเสนอของกลุ่ม/ชุมชน 1.การจัดทำข้อเสนอของกลุ่ม/ชุมชน (CIPPS SWOT An) 2.การถักทอข้อเสนอชุมชนเป็นแผนดำเนินงาน 4.การจัดทำแผนดำเนินงาน และแผนปฏิบัติงาน 1.จัดทำแผนงานยุทธศาสตร์ของโครงการ 2.จัดทำแผนปฏิบัติงานปีของโครงการ 5.การจัดทำงบประมาณ 1.การจัดทำงบประมาณของโครงการ 2.การจัดสรรงบประมาณของโครงการ 6.เครื่องมือหนุนเสริม 7.สรุปผลของเวที 8.การนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4 1) การค้นหาสัญญาใจ ข้อที่ 1 อะไรคือ คุณค่าของ พื้นที่ป่าไม้ และป่าต้นน้ำไทย ? (what is the value of Thai Environment Area?) โดยบัตรคำ

5 ข้อที่ 1 อะไรคือ คุณค่าของ พื้นที่ป่าไม้ และป่าต้นน้ำไทย ? 1. อากาศ 2. สิ่งมีชีวิต มนุษย์ สัตว์ ชุมชน เป็นที่อยู่อาศัย ของสัตว์ 3. น้ำ 4. ความร่วมมือ และสามัญสำนึก 5. สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทาง ชีวภาพ 6. เป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย ปัจจัย 4 และก๊าซ ธรรมชาติ

6 ข้อที่ 2 ทำไมถึงคิดว่า “ประเด็นที่นำเสนอมานั้นมีคุณค่า?” (พิจารณาโดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบผสมระหว่าง CIPPs และ SWOT) ตามใบงานที่ 1 ประเด็นลักษณะของ ประเด็น การวิเคราะห์แบบ SWOT ข้อเสนอของกลุ่มหรือ ชุมชน ข้อดีเด่น strength ข้อด้อย weakness โอกาส opportunity อุปสรรค์ บริบทองค์กร (context) การสนับสนุน ด้านวิชาการ (input) กระบวนการที่ ใช้ (process) ผลผลิต ที่ เกิดขึ้น (process) จิตอาสา (spirituality) ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำข้อเสนอเรื่อง ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำข้อเสนอเรื่อง..............................

7 ข้อที่ 3 แยกกลุ่มประเด็นอภิปรายจัดทำข้อเสนอกลุ่ม/ชุมชน ใบงานที่ 2 การจัดทำข้อเสนอของกลุ่ม / ชุมชน

8 3. การถักทอข้อเสนอกลุ่ม / ชุมชนเป็นแผนดำเนินงาน สรุปข้อเสนอของกลุ่ม / ชุมชน คือ

9 4. การจัดทำแผนงานดำเนินการ ใบงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์ระยะ 3- 5 ปี (spp) แผนงา นที่ กิจกรร ม โครงงา น ระยะเวลาดำเนินการเป้าหมายของ โครงการ ผู้รับผิดชอบ และ รับผิดชอบเรื่อง ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 พื้นที่กลุ่มชุมชนภาคีฯส่วน ราชกา ร แผนงาน ที่ กิจกรรม โครงงา น ระยะเวลาดำเนินการเป้าหมายของ โครงการ ผู้รับผิดชอบ และรับผิดชอบ เรื่อง ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 พื้นที่กลุ่มชุมชนภาคีฯส่วน ราชการ ใบงานที่ 4 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน 1 ปี (Action Plan)

10 5. การเตรียมงบประมาณแต่ละ แผนงาน ใบงานที่ 5 แบบจัดงบประมาณแต่ละ แผนงาน ลำดับ ที่ รายการค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ รวมทั้งสิ้นชุมชน สมทบ ขอรับการ อุดหนุน 1ค่าใช้จ่ายเตรียมงาน และ พื้นที 2ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมโครงการ- 2.1 การลงทุนเตรียมความพร้อม การฝึกอบรม 2.2 การสร้างความเข้มแข็ง -การประกอบการ ปฏิบัติงาน 2.3 การสร้างความยั่งยืน – พึ่งตนเอง สืบทอด ขยายผล 3ค่าติดตามประเมินผล- 3.1 ติดตามความก้าวหน้า 3.2 ประเมินผล สรุปผลงาน 3.3 จัดทำรายงาน 4ค่าประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ100%

11 6. การจัดสรรงบประมาณ โครงการ ใบงานที่ 6 แบบจัดสรร งบประมาณ ที่กิจกรรมโครงการงบที่ชุมชนเสนองบที่จัดสรรใหม่ 1 การเตรียมความพร้อมของพื้นที (Area Need Assessment ) 2งบค่าใช้จ่ายด้านวิชาการ (Tech Support) 3การพัฒนาความเข้มแข็ง (Strengthen) 4การพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability) 5งบบริหารจัดการโครงการ (Operation Cost) รวมงบประมาณที่จัดสรรใหม่

12 7) สรุปฉันทมติที่ประชุม 7) สรุปฉันทมติที่ประชุม วันที่................. ณ.....................................

13 8) การนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เสนอ อปค. และ อปท. การเตรียมความพร้อม- – วัน เวลา สถานที่นัดหมาย – กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเวที – มีใครบ้าง? – งบประมาณจัดเวที- – เอกสารแผนงานต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้ และ ผู้นำเสนอ วันนำเสนอ- – กำหนดการ พิธีกร ผู้บันทึก – วัสด/อุปกรณ์/เครื่องมือพร้อม – การติดตาม มติ ต่างๆ ของที่ประชุม- (รับ/ไม่รับ/แก้ไข)

14 9) อภิปราย-ซักถาม 1..

15 ขอขอบคุณทุก ท่าน และ ขอสวัสดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt เวทีกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร่วม Village Profile โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ปี 2557 เวทีกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google