งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผู้ที่มีผลงาน ดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ ประจักษ์ ว.5 การประเมินผู้ที่มีผลงาน ดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ ประจักษ์ ว.5 ไพโรจน์ พอใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผู้ที่มีผลงาน ดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ ประจักษ์ ว.5 การประเมินผู้ที่มีผลงาน ดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ ประจักษ์ ว.5 ไพโรจน์ พอใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผู้ที่มีผลงาน ดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ ประจักษ์ ว.5 การประเมินผู้ที่มีผลงาน ดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ ประจักษ์ ว.5 ไพโรจน์ พอใจ

2 การประเมินข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบ ความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ว.5 PRP.2 วิทยฐานะ ว.51

3  ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ  ด้านที่ 2 ความรู้ ความสามารถ  ด้านที่ 3 ผลการ ปฏิบัติงาน การประเมินตาม ว.5 PRP.2 วิทยฐานะ ว.5 2

4 ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพใน การบริหารจัดการ ส่วนที่ 2 ผลงานดีเด่นที่ประสบ ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาตาม ข้อเสนอ คุณภาพ ประโยชน์ การประเมินตาม ว.5 PRP.2 วิทยฐานะ ว.5 3

5 ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพ สายผู้สอน  ผลที่เกิดกับผู้เรียน - ผลสัมฤทธิ์ - ผลการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ปริมาณและสภาพงาน  การกรอกข้อมูล ข้อสังเกตการ ประเมินตาม ว.5 PRP.2 วิทยฐานะ ว.5 4

6 ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพ  ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา  ผลที่เกิดกับท้องถิ่น  ปริมาณและสภาพงาน  การกรอกข้อมูล ข้อสังเกตการ ประเมินตาม ว.5 PRP.2 วิทยฐานะ ว.5 5

7 ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 ผลงานดีเด่นฯ  ทำอะไร เพื่ออะไร  ทำอย่างไร  ผลเป็นอย่างไร ดีอย่างไร  ใครนำไปใช้บ้าง  ผลเป็นอย่างไร ข้อสังเกตการ ประเมินตาม ว.5 PRP.2 วิทยฐานะ ว.5 6

8 ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 3 ข้อเสนอการพัฒนา  ประเด็นในการพัฒนา - พัฒนาอะไร  เป้าหมาย - เท่าไหร่  วิธีการพัฒนา - อย่างไร  แนวทางประเมินการพัฒนา - รู้อย่างไรว่าดี ข้อสังเกตการ ประเมินตาม ว.5 PRP.2 วิทยฐานะ ว.5 7

9  การเตรียมการ  การต้อนรับ  การนำเสนอ  การจัดเตรียมหลักฐาน  ผู้ช่วยในการนำเสนอ  การตอบข้อซักถาม ข้อสังเกตอื่นๆ ในการ ประเมินตาม ว.5 PRP.2 วิทยฐานะ ว.5 8


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผู้ที่มีผลงาน ดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ ประจักษ์ ว.5 การประเมินผู้ที่มีผลงาน ดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ ประจักษ์ ว.5 ไพโรจน์ พอใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google