งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำวิทยากร. การวิจัยในชั้น เรียน อาจารย์ขจิต ฝอยทองและทีม วิทยากรกระบวนการ คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำวิทยากร. การวิจัยในชั้น เรียน อาจารย์ขจิต ฝอยทองและทีม วิทยากรกระบวนการ คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำวิทยากร

2 การวิจัยในชั้น เรียน อาจารย์ขจิต ฝอยทองและทีม วิทยากรกระบวนการ คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

3 การวิจัยในชั้นเรียนคืออะไร การพัฒนาการเรียนการสอนของผู้ทำวิจัย เองเน้นการการพัฒนางานของตนเองไม่ได้ เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาการเรียนการสอนของผู้ทำวิจัย เองเน้นการการพัฒนางานของตนเองไม่ได้ เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ “ Action research is about improving practice rather than producing knowledge” (Elliott,1991) “ Action research is about improving practice rather than producing knowledge” (Elliott,1991)

4 ใครเป็นผู้ทำวิจัยในชั้นเรียน?

5 การทำวิจัยในชั้นเรียนต่าง จากการวิจัยโดยทั่วๆไป อย่างไร

6 การตั้งปัญหาวิจัย - ไม่ควรเสียเวลาขบคิดปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการ แก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น เช่น การเปลี่ยนแปลง ระบบงานทั้งหมดของโรงเรียน เป็นต้น - ควรเลือกเรื่องที่มีขนาดเล็ก ทั้งนี้เพราะว่าสามารถ ดำเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะทำให้มีกำลังใจ ในการทำวิจัยในครั้งต่อไปและสามารถประมาณ ระยะเวลาในการทำวิจัยในชั้นเรียนได้ - ควรเลือกเรื่องที่มีประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา ตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานของโรงเรียน เป็นงานที่ ต้องการจะทำจริงๆ มิฉะนั้นเมื่อพบกับปัญหาเข้าจริงๆ แล้วจะทำให้แรงจูงใจในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู ผู้ทำวิจัยหมดไปด้วย

7 ก่อนตั้งโจทย์ปัญหาวิจัยต้อง เข้าใจและรู้จักนักเรียนก่อน ก่อนตั้งโจทย์ปัญหาวิจัยต้อง เข้าใจและรู้จักนักเรียนก่อน ศึกษาภูมิหลังทางครอบครัว บุคลิกภาพ สุขภาพ ความสนใจของนักเรียน ความถนัด ลักษณะนิสัย นิสัยทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิธีเรียนที่นักเรียนชอบ ฯลฯ ( ศ. ดร. สุวิมล ว่องวาณิช )

8 ลักษณะของโจทย์ปัญหาวิจัยที่ดี สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จำเป็น ชัดเจนดี มีคุณค่า เป็นปัจจุบัน อยู่ในวิสัยจะทำได้สำเร็จ

9 หลักการตั้งโจทย์วิจัย อย่าตั้งโจทย์วิจัยที่เน้นแต่สภาพปัญหา อย่าตั้งโจทย์วิจัยเพื่อตรวจสอบว่าปัญหานั้น เป็นจริงหรือไม่ ตั้งโจทย์วิจัยที่มีความลึกซึ้งมากเกินไป โจทย์วิจัยมีความเฉพาะเจาะจง

10 เทคนิคการกำหนดโจทย์วิจัย หมั่นสังเกตปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา การทำงานของตนเอง หมั่นสังเกตปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา การทำงานของตนเอง ฝึกตั้งข้อสงสัย ตั้งคำถามตนเอง ฝึกตั้งข้อสงสัย ตั้งคำถามตนเอง สืบค้นว่ามีใครศึกษาในประเด็นวิจัยนั้น หรือไม่ และได้ข้อค้นพบอะไร สืบค้นว่ามีใครศึกษาในประเด็นวิจัยนั้น หรือไม่ และได้ข้อค้นพบอะไร กำหนดโจทย์วิจัย และตรวจสอบกับเพื่อน กำหนดโจทย์วิจัย และตรวจสอบกับเพื่อน

11 การตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยในชั้นเรียน - ชัดเจน - ชัดเจน -หัวข้อสะท้อนว่าเป็นการวิจัยปฏิบัติการ (การวิจัย การพัฒนา การสร้าง) -ระบุนวัตกรรมที่พัฒนา (เช่น วิธีการที่ใช้ แนวคิด ลักษณะของสิ่งประดิษฐ์) -ระบุที่ทำวิจัย (กลุ่มตัวอย่าง ระดับชั้น สถานที่) -ระบุตัวแปรผล (ตัวแปรตาม) ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน -หัวข้อเรื่องวิจัยในชั้นเรียนไม่ควรเป็นเรื่องที่เป็นการวิจัยเชิงสำรวจสภาพ ปัญหาเนื่องจากไม่ใช่การวิจัยปฏิบัติการ

12 จุดประสงค์การวิจัย ให้เขียนโดยระบุคำกริยาที่แสดงจุดมุ่งหมายของการ วิจัยเพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการ ให้เขียนโดยระบุคำกริยาที่แสดงจุดมุ่งหมายของการ วิจัยเพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการ ไม่ควรเขียนสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย หรือ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ไม่ควรเขียนสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย หรือ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ควรระบุสิ่งที่เป็นนวัตกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และการ ประเมินความสำเร็จ ควรระบุสิ่งที่เป็นนวัตกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และการ ประเมินความสำเร็จ ตัวอย่าง ตัวอย่าง เพื่อพัฒนาสื่อ....... เพื่อพัฒนาสื่อ....... เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง......... เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง......... เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากสื่อ................. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากสื่อ.................

13 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร

14 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างคือใคร ขนาดเท่าใด เป็นกลุ่ม หรือกรณีศึกษา เรียนอยู่ในชั้นใด กลุ่มตัวอย่างคือใคร ขนาดเท่าใด เป็นกลุ่ม หรือกรณีศึกษา เรียนอยู่ในชั้นใด นักเรียนมีปัญหาอะไร รู้ได้อย่างไร ข้อมูล มาจากไหน นักเรียนมีปัญหาอะไร รู้ได้อย่างไร ข้อมูล มาจากไหน สภาพก่อนการทดลองเป็นอย่างไร รู้ได้ อย่างไร ใช้วิธีการวัดแบบใด สภาพก่อนการทดลองเป็นอย่างไร รู้ได้ อย่างไร ใช้วิธีการวัดแบบใด มีการเตรียมนักเรียนก่อน ระหว่างการ ทดลองใช้นวัตกรรมอะไรบ้าง มีการเตรียมนักเรียนก่อน ระหว่างการ ทดลองใช้นวัตกรรมอะไรบ้าง

15 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

16 นวัตกรรม การสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบบูรณาการ การสอนโดยใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้ การสอนโดยใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้ การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบโครงงาน การสอนโดยใช้ CAI การสอนโดยใช้ CAI การสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ การสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้

17 การพัฒนานวัตกรรม ระบุแนวคิดสำคัญที่ใช้ในการออกแบบนวัตกรรม ระบุแนวคิดสำคัญที่ใช้ในการออกแบบนวัตกรรม อธิบายเหตุผลสนับสนุน ถ้ามี ที่ทำให้ท่านมีความคิดที่ จะออกแบบนวัตกรรมแบบนั้น อธิบายเหตุผลสนับสนุน ถ้ามี ที่ทำให้ท่านมีความคิดที่ จะออกแบบนวัตกรรมแบบนั้น อธิบายว่านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะอย่างไร อธิบายว่านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะอย่างไร ทำเพื่อพัฒนาอะไร กับใคร ทำเพื่อพัฒนาอะไร กับใคร ทำอย่างไร ทำอย่างไร ต้องใช้เวลานานเท่าใดในการใช้นวัตกรรมนั้น ต้องใช้เวลานานเท่าใดในการใช้นวัตกรรมนั้น ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นอย่างไรต่อนวัตกรรมที่ท่าน ออกแบบ มีการนำข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงต้นร่างของ นวัตกรรมอย่างไร ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นอย่างไรต่อนวัตกรรมที่ท่าน ออกแบบ มีการนำข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงต้นร่างของ นวัตกรรมอย่างไร การใช้นวัตกรรมดังกล่าวต้องมีการเตรียมการในเรื่อง อะไรบ้าง การใช้นวัตกรรมดังกล่าวต้องมีการเตรียมการในเรื่อง อะไรบ้าง เงื่อนไขอะไรบ้างที่ต้องเตรียม เพื่อให้ใช้นวัตกรรมได้สำเร็จ เงื่อนไขอะไรบ้างที่ต้องเตรียม เพื่อให้ใช้นวัตกรรมได้สำเร็จ

18 ระเบียบวิธีการวิจัย - Pre-test /Post test O X O

19 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

20 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปล ความหมาย ศึกษาลักษณะหรือธรรมชาติของ ข้อมูล กำหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เชิง คุณภาพหรือเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอผล เลือก รูปแบบการนำเสนอ เป็นความเรียง ตาราง กราฟ แผนภูมิ แปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล

21 สรุปและการอภิปรายผล - ชัดเจน - สอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย - มีหลักฐาน เอกสาร งานวิจัย ที่สอดคล้อง

22 การเผยแพร่ผลงานวิจัย ทำไมต้องเผยแพร่ ทำไมต้องเผยแพร่

23 แนะนำ websites แ แ แ และแหล่งที่เผยแพร่ ผลงานวิจัย http://gotoknow.org http://gotoknow.org http://researchers.in.th http://researchers.in.th http:// thaiedresearch.org http:// thaiedresearch.org สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ( สกศ ) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ( สกศ ) Website ของมหาวิทยาลัยต่างๆๆ เช่น Website ของมหาวิทยาลัยต่างๆๆ เช่น www.ku.ac.th www.ku.ac.thwww.ku.ac.th www.swu.ac.th www.swu.ac.th www.swu.ac.th www.sut.ac.th www.sut.ac.th www.sut.ac.th

24 วารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย วารสารวิชาการกระทรวงศึกษาธิการที่ บรรณาธิการวารสารวิชาการ ถนนราชดำเนิน นอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 วารสารวิชาการกระทรวงศึกษาธิการที่ บรรณาธิการวารสารวิชาการ ถนนราชดำเนิน นอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 วารสารวิจัย วารสารวิจัย วารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ วารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ ฯลฯ

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนะนำวิทยากร. การวิจัยในชั้น เรียน อาจารย์ขจิต ฝอยทองและทีม วิทยากรกระบวนการ คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google