งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบค่าตอบแทนและ สิทธิประโยชน์ อัตราเงินเดือน ตามกลุ่ม ลักษณะงาน ค่าตอบแทนพิเศษ ตามผลงาน ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน จำนวน 3 - 5 % ตามกลุ่มลักษณะงาน โดยมีผลการประเมินดีเด่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบค่าตอบแทนและ สิทธิประโยชน์ อัตราเงินเดือน ตามกลุ่ม ลักษณะงาน ค่าตอบแทนพิเศษ ตามผลงาน ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน จำนวน 3 - 5 % ตามกลุ่มลักษณะงาน โดยมีผลการประเมินดีเด่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบค่าตอบแทนและ สิทธิประโยชน์ อัตราเงินเดือน ตามกลุ่ม ลักษณะงาน ค่าตอบแทนพิเศษ ตามผลงาน ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน จำนวน 3 - 5 % ตามกลุ่มลักษณะงาน โดยมีผลการประเมินดีเด่น ค่าตอบแทนวิชาชีพ ค่าตอบแทนสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ค่าตอบแทนอื่น ๆ ( เช่นเดียวกับ ขรก. พลเรือนที่ได้รับ ) สิทธิประโยชน์ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป ได้รับค่าตอบแทน 1+2+4 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะและกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้รับค่าตอบแทน 1+2+3+4 กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษได้รับค่าตอบแทน 1+4 ( บางอย่าง ) 1 2 34

3 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าตอบแทน  มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 เดือน ให้เลื่อน 1 ต. ค. ทุกปี  ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานใน ระดับดี ให้เลื่อน 1 ขั้น หรือ 3 - 5 %  กรณีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานใน ระดับดีเด่นให้ได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษ 3 - 5 % โดยมีโควตา ไม่เกิน 15 %

4 กลุ่ม บริการ กลุ่ม เทคนิค กลุ่มบริหาร ทั่วไป กลุ่ม วิชาชีพ เฉพาะ กลุ่ม เชี่ยวชาญ เฉพาะ เป็น ขั้น เป็น ช่วง ลักษณะการเลื่อนขั้น ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

5 รายการ ต้องปรับปรุงดีดีเด่น ต่ำกว่า 60 คะแนน 60-89 คะแนน 90 -100 คะแนน การ เลื่อ นขั้น ค่าตอ บแทน พิเศษ การ เลื่อน ขั้น ค่าตอ บแทน พิเศษ การ เลื่อน ขั้น ค่าตอ บแทน พิเศษ  บริการ 1 ขั้น  เทคนิค 3-5 % 1 ขั้น  บริหาร ทั่วไป  วิชาชีพ เฉพาะ 3-5 % 1 ขั้น 3-5 % 3% 1 ขั้น - - - -  เชี่ยวชาญ เฉพาะ 3-5 % 3% - - - - - - - - - - - สรุปการเลื่อนขั้น ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ


ดาวน์โหลด ppt ระบบค่าตอบแทนและ สิทธิประโยชน์ อัตราเงินเดือน ตามกลุ่ม ลักษณะงาน ค่าตอบแทนพิเศษ ตามผลงาน ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน จำนวน 3 - 5 % ตามกลุ่มลักษณะงาน โดยมีผลการประเมินดีเด่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google