งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศ.สมบูรณ์ เทียนทอง รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 พ.ย. 2555 การประเมินรอบที่ 1/2556: ผลงานระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศ.สมบูรณ์ เทียนทอง รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 พ.ย. 2555 การประเมินรอบที่ 1/2556: ผลงานระหว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศ.สมบูรณ์ เทียนทอง รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 พ.ย. 2555 การประเมินรอบที่ 1/2556: ผลงานระหว่าง 1 พ.ค. 55 – 31 ต.ค. 55

2 1 พ.ค. 55 – 31 ต.ค. 55 รอบ ผลงาน รอบใช้ ประโยชน์ บุคลากร:ต้องมีการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4ด ใช้เลื่อนเงินเดือน (รอบ เม.ย.56) ประกาศ ก. บ. ม. 1/2554 ประกาศ ก. บ. ม. 4/2555 ( พมข / ลจช ประเมิน 2 ครั้ง / ปี ) ใช้ประโยชน์อื่นๆ

3 สรุปสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70% สมรรถนะ 30% สมรรถนะ หลัก 5 ตัว ประจำกลุ่ม งาน 4 ตัว บริหาร สายผู้สอน  (30%) -- ผู้ปฏิบัติ  (15%) - ผู้บริหาร กลาง - สูง  ตาม สัดส่วน

4 การประเมินสมรรถนะหลัก Core (5 ตัว : สายสนับสนุนตัวละ 3 คะแนน รวม = 15 คะแนน ) พยาบาล ( ชำนาญการ ) คาด หวัง แสดงออกคะแนน ที่ได้ เจ้าตัวหนง. กก.1 กก.2 1. การบริการที่ดี 252342+3+32.7=3 2. การสั่งสม เชี่ยวชาญในงาน อาชีพ 231231+2+3=2 3. การ มุ่งผลสัมฤทธิ์ 241121+1+21.3=1 4. การทำงานเป็นทีม 25 5. การยึดมั่นความ ถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 24 1,2,3 ไม่คิด คะแนน รวมคะแนน = หนง + กก 1 + กก 2 3 (1+1+2)/3 = 1.3 เครื่องจะปัดเศษ ที่.51

5 การประเมินสมรรถนะหลัก Core (5 ตัว ตัวละ 6 คะแนน รวม = 30 คะแนน ) สายผู้สอน ( รศ.) คาด หวัง แสดงออกคะแนน ที่ได้ เจ้าตัวหนง. กก.1 กก.2 1. การบริการที่ดี 453553 2. การสั่งสม เชี่ยวชาญในงาน อาชีพ 431231 3. การ มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ 444422 4. การทำงานเป็น ทีม 55 5. การยึดมั่นความ ถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 44 1,2,3 ไม่คิด คะแนน รวมคะแนน = หนง + กก 1 + กก 2 3 360/2 คน

6 การประเมินสมรรถนะประจำกลุ่มงาน สาย สนับสนุน Functional (4 ตัว รวม = 15 คะแนน ) นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ( ชำนาญการ ) คาด หวัง แสดงออกคะแนน ที่ได้ เจ้า ตัว หนง. กก.1 กก.2 1. การคิดวิเคราะห์ 253333 2. การสืบเสาะหา ข้อมูล 253453 3. การตรวจสอบความ ถูกต้องตาม กระบวนงาน 251121 4. ความมั่นใจในตนเอง 24 คะแนนรวม C+F =30 คะแนน (30%) 1,2,3 http://www.md.kku.ac.th/personal แตกต่างกัน ตาม ตำแหน่ง งาน รวมคะแนน = หนง + กก 1 + กก 2 3 สาย ผู้สอน มข ไม่ กำหนด

7 การเรียกใช้งานโปรแกรมแบบประเมิน สมรรถนะ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมมือกับหน่วยพัฒนา โปรแกรม งานสารสนเทศ *

8 URL :http://10.87.252.193/personhttp://10.87.252.193/person วันเดือนปีเกิด 01052527 1 2 3 คลิก

9 การประเมินสมรรถนะ ตนเอง กรอกประเมิน ตนเองโดยใส่ ระดับสมรรถนะที่ แสดงออก 1-5 เท่านั้น 1,2,3 Click คำอธิบ าย

10 ผู้ที่ไม่ดำเนินการตามที่มอบหมายจะแจ้ง รายชื่อให้หัวหน้าทราบต่อไป

11 สรุปสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70% สมรรถนะ 30%

12 สรุปสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70% สมรรถนะ 30% } 100 }

13 คะแนนผลการประเมิน และอัตราร้อยละ ระดับผลการประเมินคะแนน (ร้อยละ) ดีเด่น90 - 100 ดีมาก80 – 89 ดี70 – 79 พอใช้60 – 69 ต้องปรับปรุงต่ำกว่า 60 ไม่ขึ้น เงินเดือน ใช้เกณฑ์ เดียวกัน ทุกคน

14 ไม่ใส่ ซองถึง เจ้าตัวอีก กำหนดเว ลา อุทธรณ์

15 ประกาศ  ก  บ  ม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ฉบับ   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ) 9. การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการในแต่ละรอบ ให้ผู้ ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ ผู้รับการประเมินทราบและลง ลายมือชื่อรับทราบเป็นรายบุคคล 10. กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ ยอมลงลายมือชื่อ ให้ดำเนินการ หาพยานบุคคลอย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

16 คณะกรรมการและอนุกรรมการ กลั่นกรอง อนุกรรมการกลั่นกรอง มี 2 ชุด ( บริหารสนง. คณบดี และบริการ รักษาพยาบาล ) จะสุ่มตรวจทุกหน่วยงาน หากผลการประเมินเบี่ยงเบนมาก จะส่งให้หัวหน้า หน่วยงานพิจารณาอีกครั้ง คณะกรรมการกลั่นกรอง คณบดีเป็นประธาน พิจารณาในภาพรวม และกลั่นกรองผลประเมินสายผู้สอนของภาควิชาต่างๆ พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ สรุปความเห็นในการประเมินแต่ละรอบส่งมหาวิทยาลัย

17 รอบเวลาการประเมิน 19 พ.ย. 55 หน่วยการเจ้าหน้าที่แจ้งเวียนภาควิชา/หน่วยงานให้บุคลากร ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 20-22 พ.ย. 55 หัวหน้าเลือกเพื่อนร่วมงานให้ประเมินใครบ้าง 23 - 28 พ.ย. 55 เจ้าตัวประเมิน+ประเมินเพื่อนร่วมงาน 29 พ.ย.- 6 ธ.ค. 55 หัวหน้าประเมิน+สรุปคะแนน(สมรรถนะ+ลงคะแนนKPI) 7- 14 ธ.ค.55 หน่วยการเจ้าหน้าที่สรุปคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการในสังกัดเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองพิจารณา 17- 26 ธ.ค.55 คณะอนุกรรมการ+กรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลประเมิน 27 ธ.ค. 55– 7 ม.ค.56 บุคลากรเข้าดูผลประเมินให้หน่วยงานแจ้งผู้รับการประเมิน ทราบพร้อมลงรายมือชื่อรับทราบ (อุทธรณ์) 8 ม.ค.56 - 8ก.พ. 56คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ 9 ก.พ. 56 หน่วยการเจ้าหน้าที่ส่งหน่วยงานประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มี ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ โดยทั่วกัน+แจ้งมหาวิทยาลัย 11 ก.พ.56 หน่วยการเจ้าหน้าที่สรุปผลการประเมินแจ้งคณะกรรมการ กลั่นกรองก่อนนำเสนอต่ออธิการบดีต่อไป http://10.87.252.193 /person/ 1 wk?

18

19 กรณี ( หน่วยงาน ) ไม่สามารถส่งผลการ ประเมินได้ตามเวลา จะส่งรายชื่อ หัวหน้าหน่วยงานให้กรรมการ กลั่นกรองพิจารณา เสนอกรรมการกลั่นกรองลดค่าคะแนนหัวหน้างาน / หัวหน้าภาควิชา ดังนี้ ช้ากว่ากำหนด 1 อาทิตย์ ช้ากว่ากำหนด 2 อาทิตย์ ช้ากว่ากำหนด 3 อาทิตย์ ช้ากว่ากำหนด >4 อาทิตย์ กรรมการกลั่นกรองจะพิจารณา


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศ.สมบูรณ์ เทียนทอง รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 พ.ย. 2555 การประเมินรอบที่ 1/2556: ผลงานระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google