งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศ.สมบูรณ์ เทียนทอง รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 พ.ย. 2555 การประเมินรอบที่ 1/2556: ผลงานระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศ.สมบูรณ์ เทียนทอง รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 พ.ย. 2555 การประเมินรอบที่ 1/2556: ผลงานระหว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศ.สมบูรณ์ เทียนทอง รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 พ.ย การประเมินรอบที่ 1/2556: ผลงานระหว่าง 1 พ.ค. 55 – 31 ต.ค. 55

2 1 พ.ค. 55 – 31 ต.ค. 55 รอบ ผลงาน รอบใช้ ประโยชน์ บุคลากร:ต้องมีการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4ด ใช้เลื่อนเงินเดือน (รอบ เม.ย.56) ประกาศ ก. บ. ม. 1/2554 ประกาศ ก. บ. ม. 4/2555 ( พมข / ลจช ประเมิน 2 ครั้ง / ปี ) ใช้ประโยชน์อื่นๆ

3 สรุปสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70% สมรรถนะ 30% สมรรถนะ หลัก 5 ตัว ประจำกลุ่ม งาน 4 ตัว บริหาร สายผู้สอน  (30%) -- ผู้ปฏิบัติ  (15%) - ผู้บริหาร กลาง - สูง  ตาม สัดส่วน

4 การประเมินสมรรถนะหลัก Core (5 ตัว : สายสนับสนุนตัวละ 3 คะแนน รวม = 15 คะแนน ) พยาบาล ( ชำนาญการ ) คาด หวัง แสดงออกคะแนน ที่ได้ เจ้าตัวหนง. กก.1 กก.2 1. การบริการที่ดี =3 2. การสั่งสม เชี่ยวชาญในงาน อาชีพ =2 3. การ มุ่งผลสัมฤทธิ์ =1 4. การทำงานเป็นทีม การยึดมั่นความ ถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 24 1,2,3 ไม่คิด คะแนน รวมคะแนน = หนง + กก 1 + กก 2 3 (1+1+2)/3 = 1.3 เครื่องจะปัดเศษ ที่.51

5 การประเมินสมรรถนะหลัก Core (5 ตัว ตัวละ 6 คะแนน รวม = 30 คะแนน ) สายผู้สอน ( รศ.) คาด หวัง แสดงออกคะแนน ที่ได้ เจ้าตัวหนง. กก.1 กก.2 1. การบริการที่ดี การสั่งสม เชี่ยวชาญในงาน อาชีพ การ มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ การทำงานเป็น ทีม การยึดมั่นความ ถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 44 1,2,3 ไม่คิด คะแนน รวมคะแนน = หนง + กก 1 + กก /2 คน

6 การประเมินสมรรถนะประจำกลุ่มงาน สาย สนับสนุน Functional (4 ตัว รวม = 15 คะแนน ) นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ( ชำนาญการ ) คาด หวัง แสดงออกคะแนน ที่ได้ เจ้า ตัว หนง. กก.1 กก.2 1. การคิดวิเคราะห์ การสืบเสาะหา ข้อมูล การตรวจสอบความ ถูกต้องตาม กระบวนงาน ความมั่นใจในตนเอง 24 คะแนนรวม C+F =30 คะแนน (30%) 1,2,3 แตกต่างกัน ตาม ตำแหน่ง งาน รวมคะแนน = หนง + กก 1 + กก 2 3 สาย ผู้สอน มข ไม่ กำหนด

7 การเรียกใช้งานโปรแกรมแบบประเมิน สมรรถนะ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมมือกับหน่วยพัฒนา โปรแกรม งานสารสนเทศ *

8 URL :http:// /personhttp:// /person วันเดือนปีเกิด คลิก

9 การประเมินสมรรถนะ ตนเอง กรอกประเมิน ตนเองโดยใส่ ระดับสมรรถนะที่ แสดงออก 1-5 เท่านั้น 1,2,3 Click คำอธิบ าย

10 ผู้ที่ไม่ดำเนินการตามที่มอบหมายจะแจ้ง รายชื่อให้หัวหน้าทราบต่อไป

11 สรุปสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70% สมรรถนะ 30%

12 สรุปสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70% สมรรถนะ 30% } 100 }

13 คะแนนผลการประเมิน และอัตราร้อยละ ระดับผลการประเมินคะแนน (ร้อยละ) ดีเด่น ดีมาก80 – 89 ดี70 – 79 พอใช้60 – 69 ต้องปรับปรุงต่ำกว่า 60 ไม่ขึ้น เงินเดือน ใช้เกณฑ์ เดียวกัน ทุกคน

14 ไม่ใส่ ซองถึง เจ้าตัวอีก กำหนดเว ลา อุทธรณ์

15 ประกาศ  ก  บ  ม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ฉบับ   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ) 9. การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการในแต่ละรอบ ให้ผู้ ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ ผู้รับการประเมินทราบและลง ลายมือชื่อรับทราบเป็นรายบุคคล 10. กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ ยอมลงลายมือชื่อ ให้ดำเนินการ หาพยานบุคคลอย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

16 คณะกรรมการและอนุกรรมการ กลั่นกรอง อนุกรรมการกลั่นกรอง มี 2 ชุด ( บริหารสนง. คณบดี และบริการ รักษาพยาบาล ) จะสุ่มตรวจทุกหน่วยงาน หากผลการประเมินเบี่ยงเบนมาก จะส่งให้หัวหน้า หน่วยงานพิจารณาอีกครั้ง คณะกรรมการกลั่นกรอง คณบดีเป็นประธาน พิจารณาในภาพรวม และกลั่นกรองผลประเมินสายผู้สอนของภาควิชาต่างๆ พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ สรุปความเห็นในการประเมินแต่ละรอบส่งมหาวิทยาลัย

17 รอบเวลาการประเมิน 19 พ.ย. 55 หน่วยการเจ้าหน้าที่แจ้งเวียนภาควิชา/หน่วยงานให้บุคลากร ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ย. 55 หัวหน้าเลือกเพื่อนร่วมงานให้ประเมินใครบ้าง พ.ย. 55 เจ้าตัวประเมิน+ประเมินเพื่อนร่วมงาน 29 พ.ย.- 6 ธ.ค. 55 หัวหน้าประเมิน+สรุปคะแนน(สมรรถนะ+ลงคะแนนKPI) ธ.ค.55 หน่วยการเจ้าหน้าที่สรุปคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการในสังกัดเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองพิจารณา ธ.ค.55 คณะอนุกรรมการ+กรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลประเมิน 27 ธ.ค. 55– 7 ม.ค.56 บุคลากรเข้าดูผลประเมินให้หน่วยงานแจ้งผู้รับการประเมิน ทราบพร้อมลงรายมือชื่อรับทราบ (อุทธรณ์) 8 ม.ค ก.พ. 56คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ 9 ก.พ. 56 หน่วยการเจ้าหน้าที่ส่งหน่วยงานประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มี ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ โดยทั่วกัน+แจ้งมหาวิทยาลัย 11 ก.พ.56 หน่วยการเจ้าหน้าที่สรุปผลการประเมินแจ้งคณะกรรมการ กลั่นกรองก่อนนำเสนอต่ออธิการบดีต่อไป /person/ 1 wk?

18

19 กรณี ( หน่วยงาน ) ไม่สามารถส่งผลการ ประเมินได้ตามเวลา จะส่งรายชื่อ หัวหน้าหน่วยงานให้กรรมการ กลั่นกรองพิจารณา เสนอกรรมการกลั่นกรองลดค่าคะแนนหัวหน้างาน / หัวหน้าภาควิชา ดังนี้ ช้ากว่ากำหนด 1 อาทิตย์ ช้ากว่ากำหนด 2 อาทิตย์ ช้ากว่ากำหนด 3 อาทิตย์ ช้ากว่ากำหนด >4 อาทิตย์ กรรมการกลั่นกรองจะพิจารณา


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศ.สมบูรณ์ เทียนทอง รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 พ.ย. 2555 การประเมินรอบที่ 1/2556: ผลงานระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google