งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แนวทางการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ตาม พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 ในระบบใหม่ (1 ตุลาคม 2553)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แนวทางการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ตาม พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 ในระบบใหม่ (1 ตุลาคม 2553)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แนวทางการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ตาม พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 ในระบบใหม่ (1 ตุลาคม 2553)

2 2 วงจรการบริหารผลการ ปฏิบัติงาน ระบบการ บริหารผล การปฏิบัติ ราชการ ติดต าม (Monit or) วางแ ผน (Plan) พัฒนา (Develop ) ประเมิน (Apprais e) ให้ รางวัล (Rewar d)

3 3 ทำความเข้าใจกับการบริหารผล การปฏิบัติงาน 1. ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็น เครื่องมือของผู้บริหารในการกำหนด เป้าหมายการปฏิบัติงาน ผลักดันผลการ ปฏิบัติงาน และให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจใน การปฏิบัติงาน  การประเมินจะต้องพิจารณาจากอย่างน้อย 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) ผลสัมฤทธิ์ ของงานและ (2) สมรรถนะ โดยให้น้ำหนัก ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างน้อยร้อยละ 70  การประเมินองค์ประกอบสมรรถนะ จะ ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะหลักที่ สำนักงาน ก. พ. ประกาศ จำนวน 5 ตัว  การเลื่อนเงินเดือน ให้พิจารณาจากผลการ ประเมิน โดยผู้รับการเลื่อนเงินเดือนต้องมี คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน  ฯลฯ

4 4 การบริหารผลการปฏิบัติราชการตามแนวทาง ของสำนักงาน ก. พ. 2. แบบฟอร์มฯที่ใช้ จะบังคับเฉพาะ แบบฟอร์ม สรุปผลการปฏิบัติราชการ จำนวน 3 แผ่น ( ดังแสดง ข้างล่าง ) โดยแบบฟอร์มการประเมินผลสัมฤทธิ์ และ การประเมินสมรรถนะเป็นเอกสารแนบที่ส่วนราชการ ปรับเปลี่ยนได้ หน้าที่ ๑ หน้าที่ ๒ หน้าที่ ๓

5 5 การบริหารผลการปฏิบัติราชการตาม แนวทางของสำนักงาน ก. พ. 3. วิธีการประเมินมีด้วยกันหลายวิธี ซึ่งผู้ ประเมินสามารถเลือกใช้ได้ตามความ เหมาะสม และอาจใช้วิธีอื่นนอกเหนือจากนี้ ได้  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานด้วย ตัวชี้วัดจากการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานด้วย ตัวชี้วัดจาการสอบถามความคาดหวังของ ผู้รับบริการ (Customer-Focused Method)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานด้วย ตัวชี้วัดจากการไล่เรียง ตามผังการ เคลื่อนของงาน (Work Flow Charting Method)  การประเมินสมรรถนะด้วยแนวทาง 360 องศา  การประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสังเกต จากพฤติกรรมการแสดงออกที่เห็นเด่นชัด (Critical Incident Technique)  เป็นต้น

6 6 4. การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานอาจปรับเปลี่ยนได้ เมื่อ งานที่ได้รับมอบหมายเปลี่ยนแปลงไปจากต้นรอบ การประเมิน ทั้งนี้ผู้ประเมิน และผู้ถูกประเมิน ควร พิจารณาคัดกรองตัวชี้วัด เพื่อให้ได้จำนวนตัวชี้วัดที่ เหมาะสม การถ่ายทอด ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของงานจากบนลง ล่าง (Goal Cascading Method) การสอบถามความคาดหวัง ของผู้รับบริการ (Customer-Focused Method) การไล่เรียงตามผังการ เคลื่อนของงาน (Work Flow Charting Method) คัดกรอง ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน ณ ปลาย รอบการประเมิน เปลี่ยนแปลง ได้ในช่วง ระหว่างรอบ การประเมิน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้รับการประเมิน ณ ต้น รอบการประเมิน

7 7 5. รอบการประเมินกำหนดให้ปีละ 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคมของปี ถัดไป ) - ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายนของปี ถัดไป ) 6. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้พิจารณาจากสมรรถนะหลัก 5 ตัวของ สำนักงาน ก. พ. ดังนี้ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) บริการที่ดี 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) จริยธรรม 5) ความร่วมแรงร่วมใจ และสมรรถนะอื่นๆ เพิ่มเติมที่ส่วนราชการ กำหนด และสามารถกำหนดมาตรวัดในการ ประเมินได้ด้วยตนเอง

8 8 7. ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตกลง เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการร่วมกัน ( ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ) ตั้งแต่ต้นรอบ การประเมิน ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวอาจ ปรับเปลี่ยนระหว่างรอบการประเมินได้ หาก งานที่ได้รับมอบหมายเปลี่ยนแปลงไป 8. ในระหว่างรอบการประเมิน ผู้บังคับบัญชา ต้องติดตามผลการปฏิบัติราชการเป็นระยะ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในประเด็นต่างๆ เช่น การแก้ปัญหาที่พบใน การทำงาน การปรับปรุงตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไป เป็นต้น 9. ผู้บังคับบัญชา ( ผู้ประเมิน ) ต้องแจ้งผลการ ประเมินด้วยตนเอง พร้อมทั้งร่วมกันวาง แผนการปฏิบัติราชการในรอบการประเมิน ถัดไป


ดาวน์โหลด ppt 1 แนวทางการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ตาม พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 ในระบบใหม่ (1 ตุลาคม 2553)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google