งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาชนเขียนคำร้อง แจ้งเหตุ / ร้องทุกข์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาชนเขียนคำร้อง แจ้งเหตุ / ร้องทุกข์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ปี 2553 ( การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ )
ประชาชนเขียนคำร้อง แจ้งเหตุ / ร้องทุกข์ รับเรื่องตรวจสอบกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บันทึกนำเสนอผู้บังคับบัญชา แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบบรรเทาความเดือดร้อน แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้เดิม 7 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 7 วัน หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบแจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ แจ้งผลการดำเนินการแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบรรเทาความเดือดร้อน

2 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๕๕
แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบบรรเทาความเดือดร้อน หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบแจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ประชาชนเขียนคำร้องแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์ 2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่ 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 5 วัน แจ้งผลการดำเนินการแก่ประชาชน

3 แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบ ( การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ )
แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนเขียนคำร้อง แจ้งเหตุ / ร้องทุกข์ รับเรื่องตรวจสอบกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บันทึกนำเสนอผู้บังคับบัญชา ปลัด อบต. นายรูสลัน ดาราแม็ง ปลัด อบต. นายรูสลัน ดาราแม็ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นางสาวนารีมะห์ มะดีเย๊าะ ปลัด อบต. นายรูสลัน ดาราแม็ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบรรเทาความเดือดร้อน แจ้งผลการดำเนินการแก่ประชาชน หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบแจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ เจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัด / ส่วนการคลัง / ส่วนโยธา ระยะเวลาปฏิบัติไม่เกิน 5 วันทำการ สำนักงานปลัด / ส่วนการคลัง / ส่วนโยธา

4 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปี ๒๕๕๕
แจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ และเตรียมพาหนะ ประชาชน / หน่วยงานเขียนคำร้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่/โทรแจ้ง สำนักงานปลัด อบต. / รับเรื่องและเสนอเรื่อง ระยะเวลาปฏิบัติประมาณ 45 นาที (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเดินทาง) ระยะเวลาปฏิบัติ 15 นาที 2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่ 4 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ( จาก 3 ชั่วโมง ) ให้บริการประชาชน

5 แจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ และเตรียมพาหนะ
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบในขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปี ๒๕๕๕ แจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ และเตรียมพาหนะ ประชาชน / หน่วยงานเขียนคำร้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่/โทรแจ้ง สำนักงานปลัด อบต. / รับเรื่องและเสนอเรื่อง ระยะเวลาปฏิบัติ 15 นาที ระยะเวลาปฏิบัติประมาณ 45 นาที (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเดินทาง) นายอัสมัน ลูมุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นายอาหามะ สะแต 2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่ 4 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ( จาก 3 ชั่วโมง ) ให้บริการประชาชน

6 การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง ประจำปี ๒๕๕๕


ดาวน์โหลด ppt ประชาชนเขียนคำร้อง แจ้งเหตุ / ร้องทุกข์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google