งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ปี 2553 ( การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ) 1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้เดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ปี 2553 ( การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ) 1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้เดิม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ปี 2553 ( การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ) 1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้เดิม 7 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 7 วัน ประชาช นเขียน คำร้อง แจ้งเหตุ / ร้อง ทุกข์ รับเรื่อง ตรวจสอ บกับส่วน ราชการ ที่ เกี่ยวข้อง บันทึก นำเสนอ ผู้บังคับบั ญชา แจ้ง หน่วยงา นเจ้าของ เรื่องที่ รับผิดชอ บบรรเทา ความ เดือดร้อ น หัวหน้า หน่วยงา น รับผิดชอ บแจ้ง เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติกา รบรรเทา ความ เดือดร้อ น แจ้งผล การ ดำเนินกา รแก่ ประชาช น

2 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลา การปฏิบัติราชการ การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๕๕ ประชาชน เขียนคำร้อง แจ้งเหตุ / ร้องทุกข์ แจ้งหน่วยงาน เจ้าของเรื่องที่ รับผิดชอบ บรรเทาความ เดือดร้อน หัวหน้า หน่วยงาน รับผิดชอบ แจ้ง เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ แจ้งผลการ ดำเนินการ แก่ ประชาชน 2) แผนผังแสดงขั้นตอนและ ระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ ปรับปรุงใหม่ 4 ขั้นตอน รวม ระยะเวลา 5 วัน

3 แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบ ( การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ) ประชาช นเขียน คำร้อง แจ้งเหตุ / ร้อง ทุกข์ รับเรื่อง ตรวจสอ บกับส่วน ราชการ ที่ เกี่ยวข้อง บันทึก นำเสนอ ผู้บังคับบั ญชา แจ้ง หน่วยงา นเจ้าของ เรื่องที่ รับผิดชอ บบรรเทา ความ เดือดร้อ น หัวหน้า หน่วยงา น รับผิดชอ บแจ้ง เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติกา รบรรเทา ความ เดือดร้อ น แจ้งผล การ ดำเนินกา รแก่ ประชาช น เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ นางสาวนารีมะห์ มะดี เย๊าะ ปลัด อบต. นายรูสลัน ดา ราแม็ง ปลัด อบต. นายรูสลัน ดาราแม็ง เจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัด / ส่วนการ คลัง / ส่วนโยธา ปลัด อบต. นายรูสลัน ดา ราแม็ง ระยะเวลาปฏิบัติไม่เกิน 5 วันทำการ

4 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลา การปฏิบัติราชการ การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปี ๒๕๕๕ ประชาชน / หน่วยงาน เขียนคำร้อง ยื่นต่อ เจ้าหน้าที่ / โทรแจ้ง สำนักงานปลัด อบต. / รับ เรื่องและเสนอ เรื่อง แจ้ง เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ และ เตรียม พาหนะ ให้บริการ ประชาชน 2) แผนผังแสดงขั้นตอนและ ระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ ปรับปรุงใหม่ 4 ขั้นตอน ใช้ ระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ( จาก 3 ชั่วโมง ) ระยะเวลาปฏิบัติ 15 นาที ระยะเวลาปฏิบัติ ประมาณ 45 นาที ( ขึ้นอยู่กับระยะเวลาใน การเดินทาง )

5 แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบในขั้นตอนและ ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปี ๒๕๕๕ ประชาชน / หน่วยงาน เขียนคำร้อง ยื่นต่อ เจ้าหน้าที่ / โทรแจ้ง สำนักงานปลัด อบต. / รับ เรื่องและเสนอ เรื่อง แจ้ง เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ และ เตรียม พาหนะ ให้บริการ ประชาชน 2) แผนผังแสดงขั้นตอนและ ระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ ปรับปรุงใหม่ 4 ขั้นตอน ใช้ ระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ( จาก 3 ชั่วโมง ) ระยะเวลาปฏิบัติ 15 นาที ระยะเวลาปฏิบัติ ประมาณ 45 นาที ( ขึ้นอยู่กับระยะเวลาใน การเดินทาง ) นายอัสมัน ลูมุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการ นายอาหามะ สะแต

6 การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง ประจำปี ๒๕๕๕


ดาวน์โหลด ppt แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ปี 2553 ( การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ) 1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้เดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google