งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการ ป้องกัน / แก้ไข ปัญหาภัยพิบัติ สพฐ. การ เตรียมการ ก่อนเกิดภัย พิบัติ การ เตรียมการ ก่อนเกิดภัย พิบัติ การปฏิบัติ เมื่อเกิดภัย พิบัติ การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการ ป้องกัน / แก้ไข ปัญหาภัยพิบัติ สพฐ. การ เตรียมการ ก่อนเกิดภัย พิบัติ การ เตรียมการ ก่อนเกิดภัย พิบัติ การปฏิบัติ เมื่อเกิดภัย พิบัติ การปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการ ป้องกัน / แก้ไข ปัญหาภัยพิบัติ สพฐ. การ เตรียมการ ก่อนเกิดภัย พิบัติ การ เตรียมการ ก่อนเกิดภัย พิบัติ การปฏิบัติ เมื่อเกิดภัย พิบัติ การปฏิบัติ หลังเกิด ภัยพิบัติ รายงา น ผลการ ดำเนิน งาน รายงา น ผลการ ดำเนิน งาน • ตั้งศูนย์ / หน่วยเฉพาะกิจ เฝ้าระวัง • วางแผนป้องกัน / แก้ไข สถานการณ์ • จัดเวรยามรักษาความ ปลอดภัย • ให้ความรู้ในการป้องกัน / แก้ไขภัยพิบัติ • ส่งเสริมการประกันชีวิต • วางระบบดูแลทรัพย์สิน • เตรียมแหล่งข้อมูล ประสานงาน • ตั้งศูนย์ / หน่วยเฉพาะกิจ เฝ้าระวัง • วางแผนป้องกัน / แก้ไข สถานการณ์ • จัดเวรยามรักษาความ ปลอดภัย • ให้ความรู้ในการป้องกัน / แก้ไขภัยพิบัติ • ส่งเสริมการประกันชีวิต • วางระบบดูแลทรัพย์สิน • เตรียมแหล่งข้อมูล ประสานงาน • สั่งปิดสถานศึกษา • รายงาน เผ้าระวัง สถานการณ์ • ประสานความร่วมมือ • ประมาณการความ เสียหาย • เสนอของบประมาณ สนับสนุน / ช่วยเหลือ • สั่งปิดสถานศึกษา • รายงาน เผ้าระวัง สถานการณ์ • ประสานความร่วมมือ • ประมาณการความ เสียหาย • เสนอของบประมาณ สนับสนุน / ช่วยเหลือ • จัดเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือ • ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข • ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต • ประมาณการความ เสียหาย • เสนอของบประมาณ สนับสนุน • ประสานงานขอความ ช่วยเหลือ • จัดเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือ • ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข • ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต • ประมาณการความ เสียหาย • เสนอของบประมาณ สนับสนุน • ประสานงานขอความ ช่วยเหลือ

2 บทบาทผู้เกี่ยวข้องในการป้องกัน / แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน บทบาทผู้เกี่ยวข้องในการป้องกัน / แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สพฐ. สพป./ สพม. สถานศึ กษา • ตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติ สพฐ. • แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานฯ • จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ป้องกัน / แก้ไขฯ • สนับสนุนงบประมาณ • จัดเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือ • ประสานความร่วมมือ หน่วยงาน • รายงานสถานการณ์ต่อ สาธารณชน • ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงาน • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง • ตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติ สพฐ. • แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานฯ • จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ป้องกัน / แก้ไขฯ • สนับสนุนงบประมาณ • จัดเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือ • ประสานความร่วมมือ หน่วยงาน • รายงานสถานการณ์ต่อ สาธารณชน • ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงาน • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง • ตั้งศูนย์เฉพาะกิจระดับ สพป./ สพม. • แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานฯ • นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุน • จัดเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือ • สรุปรายงานสถานการณ์ • ประมาณการความ เสียหาย • เสนอของบประมาณ สนับสนุน • ส่งเสริม สุขภาพกาย สุขภาพจิต • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง • ตั้งศูนย์เฉพาะกิจระดับ สพป./ สพม. • แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานฯ • นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุน • จัดเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือ • สรุปรายงานสถานการณ์ • ประมาณการความ เสียหาย • เสนอของบประมาณ สนับสนุน • ส่งเสริม สุขภาพกาย สุขภาพจิต • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง • ตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานฯ • ให้ความรู้ครู / นักเรียน เกี่ยวกับภัยพิบัติ • รายงาน เฝ้าระวัง สถานการณ์ • พิจารณาสั่งปิด สถานศึกษา • ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข • ประมาณการความ เสียหาย • เสนอของบประมาณ สนับสนุน • ประสานงานขอความ ช่วยเหลือ • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง • ตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานฯ • ให้ความรู้ครู / นักเรียน เกี่ยวกับภัยพิบัติ • รายงาน เฝ้าระวัง สถานการณ์ • พิจารณาสั่งปิด สถานศึกษา • ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข • ประมาณการความ เสียหาย • เสนอของบประมาณ สนับสนุน • ประสานงานขอความ ช่วยเหลือ • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt มาตรการ ป้องกัน / แก้ไข ปัญหาภัยพิบัติ สพฐ. การ เตรียมการ ก่อนเกิดภัย พิบัติ การ เตรียมการ ก่อนเกิดภัย พิบัติ การปฏิบัติ เมื่อเกิดภัย พิบัติ การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google