งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ สพฐ. การปฏิบัติ เมื่อเกิดภัยพิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ สพฐ. การปฏิบัติ เมื่อเกิดภัยพิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ สพฐ. การปฏิบัติ เมื่อเกิดภัยพิบัติ
รายงาน ผลการดำเนินงาน ตั้งศูนย์/หน่วยเฉพาะกิจเฝ้าระวัง วางแผนป้องกัน/แก้ไขสถานการณ์ จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย ให้ความรู้ในการป้องกัน/แก้ไขภัยพิบัติ ส่งเสริมการประกันชีวิต วางระบบดูแลทรัพย์สิน เตรียมแหล่งข้อมูลประสานงาน การเตรียมการ ก่อนเกิดภัยพิบัติ สั่งปิดสถานศึกษา รายงาน เผ้าระวังสถานการณ์ ประสานความร่วมมือ ประมาณการความเสียหาย เสนอของบประมาณสนับสนุน/ ช่วยเหลือ มาตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ สพฐ. การปฏิบัติ เมื่อเกิดภัยพิบัติ จัดเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ประมาณการความเสียหาย เสนอของบประมาณสนับสนุน ประสานงานขอความช่วยเหลือ การปฏิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

2 บทบาทผู้เกี่ยวข้องในการป้องกัน/แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา ตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติ สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานป้องกัน/แก้ไขฯ สนับสนุนงบประมาณ จัดเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือหน่วยงาน รายงานสถานการณ์ต่อสาธารณชน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งศูนย์เฉพาะกิจระดับ สพป./สพม. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุน จัดเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ สรุปรายงานสถานการณ์ ประมาณการความเสียหาย เสนอของบประมาณสนับสนุน ส่งเสริม สุขภาพกาย สุขภาพจิต ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ ให้ความรู้ครู/ นักเรียนเกี่ยวกับภัยพิบัติ รายงาน เฝ้าระวังสถานการณ์ พิจารณาสั่งปิดสถานศึกษา ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข ประมาณการความเสียหาย เสนอของบประมาณสนับสนุน ประสานงานขอความช่วยเหลือ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt มาตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ สพฐ. การปฏิบัติ เมื่อเกิดภัยพิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google