งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยงาน สำนักงานการทะเบียน และประมวลผล. ผู้ร่วมโครงการ นางวาริณี บุณยะมัต ที่ ปรึกษาโครงการ นางสาววรรณิตา วิไลวรรณ ประธาน กลุ่ม นางสาวยุดา นาคลอยแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยงาน สำนักงานการทะเบียน และประมวลผล. ผู้ร่วมโครงการ นางวาริณี บุณยะมัต ที่ ปรึกษาโครงการ นางสาววรรณิตา วิไลวรรณ ประธาน กลุ่ม นางสาวยุดา นาคลอยแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยงาน สำนักงานการทะเบียน และประมวลผล

2 ผู้ร่วมโครงการ นางวาริณี บุณยะมัต ที่ ปรึกษาโครงการ นางสาววรรณิตา วิไลวรรณ ประธาน กลุ่ม นางสาวยุดา นาคลอยแก้ว เลขานุการ นางปิยพร พรหมรัศมี สมาชิก นางวนิดา ชัยกิมานนท์ สมาชิ นางเพียงนภา ศรีเมือง สมาชิก

3 - ผู้รับบริการใช้วิธีเขียนใบนำฝากของธนาคารโดย โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของ สทป. ซึ่งไม่ เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง สทป. กับธนาคารใน เรื่องการชำระเงินแบบ Bill payment - ผู้รับบริการจะต้องชำระค่าขอเอกสารสำคัญฯ โดย ใช้ใบนำฝากของธนาคารฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ ของ สทป. แล้วให้ผู้รับบริการส่งสำเนาใบ Pay – in ให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อดำเนินการต่อไป

4  เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินได้รับสำเนาใบ Pay – in ก็ จะนำสมุดเงินฝากออมทรัพย์ไปปรับยอดเงิน และตรวจสอบจำนวนเงินที่นำเข้าบัญชีว่าถูกต้อง ตรงกับคำร้องที่ผู้รับบริการส่งมาให้ฝ่ายเอกสาร สำคัญส่งมาให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อตรวจสอบ ซึ่งพบปัญหาว่าคำร้องที่ส่งมาไม่พร้อมกับการ ชำระเงินทำให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบข้อมูล ได้และไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้ได้ จะต้องรอจนกว่าผู้รับบริการจะชำระเงินให้ สทป. จึงทำการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้และแนบไปกับ คำร้องส่งเรื่องให้ฝ่ายเอกสารสำคัญดำเนินการ ต่อไป

5 - สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล เป็น หน่วยงานที่ออกเอกสารสำคัญแก่นิสิตปัจจุบันและ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยยื่นคำร้องด้วย ตนเองและชำระเงินที่สำนักงานการทะเบียนฯ หรือ ยื่นคำร้องผ่านทางไปรษณีย์และชำระเงินโดยการ ซื้อตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ หรือยื่นคำร้องผ่านทาง อินเตอร์เน็ตโดยการชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่ง ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารคำร้องและ หลักฐานการชำระเงิน ซึ่งมีผลทำให้ผู้รับบริการ ได้รับเอกสารล่าช้า สำนักงานการทะเบียนฯ จึงได้ เปิดช่องทางการชำระเงินผ่านทางธนาคารโดยวิธี Bill payment เพิ่ม เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

6  เป้าหมาย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และ อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการที่ชำระเงินค่า ขอเอกสารสำคัญผ่านทางธนาคารโดยวิธี Bill payment ซึ่งสามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายใน การเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการทะเบียนฯ ด้วยตนเอง  สาเหตุ 1. ผู้รับบริการไม่เข้าใจขั้นตอนการ ชำระเงินแบบ Bill payment 2. ระยะเวลาในการชำระเงินค่าขอเอกสาร สำคัญผ่านธนาคารล่าช้า

7 1. ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล วิธีการชำระเงินผ่าน ทางธนาคารได้อย่างถูกต้อง ทำให้ได้รับความ สะดวกในการชำระเงินค่าขอเอกสาร ช่วยลด ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่ สำนักงานการทะเบียนฯ 2. ผู้รับบริการได้รับความประทับใจในการให้บริการ

8 ก่อนปรับปรุง 1. ผู้รับบริการใช้วิธีเขียนใบนำฝากของ ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ของสทป. ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลง ระหว่าง สทป. กับธนาคารในเรื่องการ ชำระเงินแบบ Bill payment 2. ผู้รับบริการจะต้องชำระค่าขอเอกสาร สำคัญฯ โดยใช้ใบนำฝากของธนาคาร ฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของ สทป. แล้วให้ผู้รับบริการส่งสำเนาใบ Pay - in ให้เจ้าหน้าที่ การเงินเพื่อดำเนินการ ต่อไป 3. เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินได้รับสำเนาใบ pay - in ก็จะนำสมุดเงินฝากออมทรัพย์ ไปปรับยอดเงินและตรวจสอบจำนวน เงินที่นำเข้าบัญชีว่าถูกต้องตรงกับคำ ร้องที่ผู้รับบริการส่งมาให้ฝ่ายเอกสาร สำคัญและส่งมาให้เจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อตรวจสอบซึ่งพบปัญหาว่าคำร้องส่ง มาไม่พร้อมกับการชำระเงินทำให้ เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบข้อมูลไม่ได้ และไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้ ได้ต้องรอจนกว่าผู้รับบริการจะชำระเงิน ให้ สทป. จึงทำการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และแนบไปกับคำร้องส่งเรื่องให้ฝ่าย เอกสารสำคัญดำเนินการต่อไป การพัฒนาปรับปรุง ขั้นตอนการทำงานและ การประชาสัมพันธ์วิธีการ ชำระเงินแบบ Bill payment สำนักงานการทะเบียนและ ประมวลผล โทร. 02-218-0004 โทรสาร.02-218-0003

9


ดาวน์โหลด ppt หน่วยงาน สำนักงานการทะเบียน และประมวลผล. ผู้ร่วมโครงการ นางวาริณี บุณยะมัต ที่ ปรึกษาโครงการ นางสาววรรณิตา วิไลวรรณ ประธาน กลุ่ม นางสาวยุดา นาคลอยแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google