งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยงาน สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยงาน สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยงาน สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล
โครงการ การพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและการประชาสัมพันธ์วิธีการชำระเงินแบบBill Payment หน่วยงาน สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล

2 กลุ่ม การเงินสำนักงานการทะเบียนและประมวลผล
กลุ่ม การเงินสำนักงานการทะเบียนและประมวลผล ผู้ร่วมโครงการ นางวาริณี บุณยะมัต ที่ปรึกษาโครงการ นางสาววรรณิตา วิไลวรรณ ประธานกลุ่ม นางสาวยุดา นาคลอยแก้ว เลขานุการ นางปิยพร พรหมรัศมี สมาชิก นางวนิดา ชัยกิมานนท์ สมาชิ นางเพียงนภา ศรีเมือง สมาชิก

3 ก่อนปรับปรุง - ผู้รับบริการใช้วิธีเขียนใบนำฝากของธนาคารโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของ สทป. ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง สทป.กับธนาคารในเรื่องการชำระเงินแบบ Bill payment - ผู้รับบริการจะต้องชำระค่าขอเอกสารสำคัญฯ โดยใช้ใบนำฝากของธนาคารฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของ สทป.แล้วให้ผู้รับบริการส่งสำเนาใบ Pay – in ให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อดำเนินการต่อไป

4 เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินได้รับสำเนาใบ Pay – in ก็จะนำสมุดเงินฝากออมทรัพย์ไปปรับยอดเงินและตรวจสอบจำนวนเงินที่นำเข้าบัญชีว่าถูกต้องตรงกับคำร้องที่ผู้รับบริการส่งมาให้ฝ่ายเอกสารสำคัญส่งมาให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อตรวจสอบซึ่งพบปัญหาว่าคำร้องที่ส่งมาไม่พร้อมกับการชำระเงินทำให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบข้อมูลได้และไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้ได้ จะต้องรอจนกว่าผู้รับบริการจะชำระเงินให้ สทป. จึงทำการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้และแนบไปกับคำร้องส่งเรื่องให้ฝ่ายเอกสารสำคัญดำเนินการต่อไป

5 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ
- สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานที่ออกเอกสารสำคัญแก่นิสิตปัจจุบันและผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยยื่นคำร้องด้วยตนเองและชำระเงินที่สำนักงานการทะเบียนฯ หรือยื่นคำร้องผ่านทางไปรษณีย์และชำระเงินโดยการซื้อตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ หรือยื่นคำร้องผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยการชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารคำร้องและหลักฐานการชำระเงิน ซึ่งมีผลทำให้ผู้รับบริการได้รับเอกสารล่าช้า สำนักงานการทะเบียนฯ จึงได้เปิดช่องทางการชำระเงินผ่านทางธนาคารโดยวิธี Bill payment เพิ่ม เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

6 สาเหตุ 1. ผู้รับบริการไม่เข้าใจขั้นตอนการชำระเงินแบบ Bill payment
เป้าหมาย/สาเหตุ เป้าหมาย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการที่ชำระเงินค่าขอเอกสารสำคัญผ่านทางธนาคารโดยวิธี Bill payment ซึ่งสามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการทะเบียนฯ ด้วยตนเอง สาเหตุ 1. ผู้รับบริการไม่เข้าใจขั้นตอนการชำระเงินแบบ Bill payment 2. ระยะเวลาในการชำระเงินค่าขอเอกสารสำคัญผ่านธนาคารล่าช้า

7 ประโยชน์ที่จะได้รับ 1. ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล วิธีการชำระเงินผ่านทางธนาคารได้อย่างถูกต้อง ทำให้ได้รับความสะดวกในการชำระเงินค่าขอเอกสาร ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการทะเบียนฯ 2. ผู้รับบริการได้รับความประทับใจในการให้บริการ

8 สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล
การพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และการประชาสัมพันธ์วิธีการชำระเงิน แบบ Bill payment สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล โทร โทรสาร โครงการ โดย กลุ่มการเงิน ก่อนปรับปรุง 1.ผู้รับบริการใช้วิธีเขียนใบนำฝากของธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสทป. ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง สทป.กับธนาคารในเรื่องการชำระเงินแบบ Bill payment 2. ผู้รับบริการจะต้องชำระค่าขอเอกสารสำคัญฯ โดยใช้ใบนำฝากของธนาคารฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของ สทป. แล้วให้ผู้รับบริการส่งสำเนาใบ Pay - in ให้เจ้าหน้าที่ การเงินเพื่อดำเนินการต่อไป 3.เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินได้รับสำเนาใบ pay - in ก็จะนำสมุดเงินฝากออมทรัพย์ไปปรับยอดเงินและตรวจสอบจำนวนเงินที่นำเข้าบัญชีว่าถูกต้องตรงกับคำร้องที่ผู้รับบริการส่งมาให้ฝ่ายเอกสารสำคัญและส่งมาให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อตรวจสอบซึ่งพบปัญหาว่าคำร้องส่งมาไม่พร้อมกับการชำระเงินทำให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบข้อมูลไม่ได้และไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้ได้ต้องรอจนกว่าผู้รับบริการจะชำระเงินให้ สทป. จึงทำการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแนบไปกับคำร้องส่งเรื่องให้ฝ่ายเอกสารสำคัญดำเนินการต่อไป

9


ดาวน์โหลด ppt หน่วยงาน สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google