งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนา คุณภาพระบบงาน ( จุฬาฯ ก้าวใหม่ ) รุ่นที่ ๑๒ โครงการพัฒนา คุณภาพระบบงาน ( จุฬาฯ ก้าวใหม่ ) รุ่นที่ ๑๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนา คุณภาพระบบงาน ( จุฬาฯ ก้าวใหม่ ) รุ่นที่ ๑๒ โครงการพัฒนา คุณภาพระบบงาน ( จุฬาฯ ก้าวใหม่ ) รุ่นที่ ๑๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนา คุณภาพระบบงาน ( จุฬาฯ ก้าวใหม่ ) รุ่นที่ ๑๒ โครงการพัฒนา คุณภาพระบบงาน ( จุฬาฯ ก้าวใหม่ ) รุ่นที่ ๑๒

2 ประธานกลุ่ม : นายสมปอง ไทยานนท์

3

4 ประเภทโครงการ CROSS FUNCTION

5

6

7 ที่มาของ โครงการ ก ารนำเอานวัตกรรม สมัยใหม่มาช่วยจัดการ กระบวนการทำงานให้ดีขึ้น เนื่องจากปัจจุบันปริมาณสินค้า ที่เกิดขึ้นมีความหลากหลาย ทำ ให้ขั้นตอนการทำงานที่ปฏิบัติ อยู่นั้น ล่าช้า ไม่ทันกับความ ต้องการของลูกค้า

8 เหตุจูงใจของโครงการ 1. ข้อมูลสินค้ามีความ หลากหลาย 1. ข้อมูลสินค้ามีความ หลากหลาย 2. ปริมาณข้อมูลสินค้าใหม่มี มาก 2. ปริมาณข้อมูลสินค้าใหม่มี มาก 3. ขั้นตอนการทำงานมีความ ซับซ้อนหลายขั้นตอนทำให้ ผู้ใช้บริการได้ข้อมูลไม่ทันต่อเวลา 3. ขั้นตอนการทำงานมีความ ซับซ้อนหลายขั้นตอนทำให้ ผู้ใช้บริการได้ข้อมูลไม่ทันต่อเวลา

9 เป้าหมาย และตัวชี้วัด ลด ระยะเวลาในการบันทึก ข้อมูลสินค้าใหม่ เหลือเพียง ๑ ชั่วโมง ๔๐ ๐ รายการ จาก ๑ สัปดาห์

10 VSM ก่อนทำ LEAN

11 แหล่งที่มาของข้อมูล กระบวนการจัดการ นำเอา ข้อมูล ต่างๆที่ ได้มา กรอกเข้า ระบบซึ่งมี ขั้นตอน การทำ มากกว่า 25 ขั้นตอน ผลสำเร็จ ได้ข้อมูลสินค้าใหม่ 1 รายการ ใช้เวลา 7 นาที

12

13 ข้อมูลหนังสือใหม่ใน แต่ ละวันไม่สามารถ นำเข้าระบบ ได้ทันเวลา การบันทึก ข้อมูล สินค้าเข้า ระบบใช้ เวลานาน โปรแกรมที่มีอยู่ยังไม่ ถูกพัฒนา ปริมาณข้อมูล สินค้ามีมาก ปริมาณข้อมูล สินค้ามีมาก สรุปผลวิเคราะห์ สาเหตุ

14 สรุปการแก้ไขปรับปรุง ที่ได้ดำเนินการ พั ฒนาโปรแกรมโยน ข้อมูลสินค้าใหม่จากไฟล์ EXCEL ให้ประสิทธิภาพมาก ขึ้น

15 ผลลัพธ์ของการ พัฒนา ผลการปรับปรุง เดิมการสร้างข้อมูลสินค้าใหม่ ใน 1 สัปดาห์มีรายการสินค้าใหม่ ที่ต้องสร้างประมาณ 400 รายการใช้เวลาสร้างประมาณ 40 ชั่วโมง ใช้พนักงานทำ 4 คน เดิมการสร้างข้อมูลสินค้าใหม่ ใน 1 สัปดาห์มีรายการสินค้าใหม่ ที่ต้องสร้างประมาณ 400 รายการใช้เวลาสร้างประมาณ 40 ชั่วโมง ใช้พนักงานทำ 4 คน

16 ผลลัพธ์ของการ พัฒนา ผลการปรับปรุง หลังปรับปรุง 400 รายการ ใช้เวลาเพียงแค่ 40 นาที เฉลี่ย รายการละไม่เกิน 0.66 วินาที ใช้ พนักงานเพียง 1 คน เท่านั้น หลังปรับปรุง 400 รายการ ใช้เวลาเพียงแค่ 40 นาที เฉลี่ย รายการละไม่เกิน 0.66 วินาที ใช้ พนักงานเพียง 1 คน เท่านั้น

17 ผลลัพธ์ของการ พัฒนา VSM ( หลังทำ ) จากขั้นตอนการสร้างข้อมูล สินค้าใหม่ที่มากกว่า 25 ขั้นตอน เมื่อโปรแกรมพัฒนาและผ่านการ ทดลองแล้ว เหลือ 8 ขั้นตอน จากขั้นตอนการสร้างข้อมูล สินค้าใหม่ที่มากกว่า 25 ขั้นตอน เมื่อโปรแกรมพัฒนาและผ่านการ ทดลองแล้ว เหลือ 8 ขั้นตอน

18 25 ขั้นตอน เราตัด เหลือ 8 ขั้นตอน

19

20 ๑. ไฟล์ EXCEL ที่สำนักพิมพ์ส่งมาให้

21 ๒. นำข้อมูลไฟล์ EXCEL ที่สำนักพิมพ์ส่งมาให้จัด เข้าฟอร์มที่จัดทำไว้แล้วเพื่อนำเข้าระบบโอน

22 ๓. หน้าโปรแกรมโอนข้อมูลสินค้า โดยดึงไฟล์ EXCEL ที่ได้จัดทำไว้แล้วเข้าระบบและใส่รหัสผู้ จัดจำหน่ายของสินค้าแล้วกดบันทึกรายการ

23 ๔. เมื่อโปรแกรมโอนข้อมูลสินค้าเข้าระบบแล้วจะ ขึ้นแถบสีฟ้า เป็นอันเสร็จสิ้นการโอน

24 ผลลัพธ์ของการ พัฒนา ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ไว้ ตัวชี้วัดคือ 400 รายการให้ เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง แต่เมื่อทำ ตามโปรแกรมนี้ รายการทั้งหมด 400 รายการ สามารถเสร็จ ภายใน 10 นาที เฉลี่ยรายการละ ไม่เกิน 0.66 วินาที ใช้เวลาน้อย กว่าตัวชี้วัด ตัวชี้วัดคือ 400 รายการให้ เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง แต่เมื่อทำ ตามโปรแกรมนี้ รายการทั้งหมด 400 รายการ สามารถเสร็จ ภายใน 10 นาที เฉลี่ยรายการละ ไม่เกิน 0.66 วินาที ใช้เวลาน้อย กว่าตัวชี้วัดตัวชี้วัดผลลัพธ์ 400 รายการให้ เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง 400 รายการ เสร็จ ภายใน 10 นาที

25 ความสำเร็จของ โครงการ ได้ทำการเก็บสถิติ การโอนสินค้าเข้า ระบบตั้งแต่ เดือน ต. ค.- ธ. ค. 2554 - มีการโอนข้อมูลสินค้าเข้าระบบ ทั้งหมด 5 ครั้ง - มีการโอนข้อมูลสินค้าเข้าระบบ ทั้งหมด 5 ครั้ง - จำนวนรายการที่โอนทั้งหมด 1,152 รายการ - จำนวนรายการที่โอนทั้งหมด 1,152 รายการ

26 ผู้ที่ได้รับประโยชน์ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 1. บริหารสินค้าต่างประเทศ : สามารถออกใบสั่งซื้อได้รวดเร็ว ทัน ความต้องการของลูกค้า 1. บริหารสินค้าต่างประเทศ : สามารถออกใบสั่งซื้อได้รวดเร็ว ทัน ความต้องการของลูกค้า 2. ฝ่ายขายทุกช่องทาง : สามารถนำ ข้อมูลสินค้าไปเสนอขายลูกค้า เพื่อ ยอดขาย 2. ฝ่ายขายทุกช่องทาง : สามารถนำ ข้อมูลสินค้าไปเสนอขายลูกค้า เพื่อ ยอดขาย 3. ผู้ใช้บริการ ( ลูกค้า ) : ได้สินค้าใหม่ ที่เร็วขึ้นกว่าร้านอื่น 3. ผู้ใช้บริการ ( ลูกค้า ) : ได้สินค้าใหม่ ที่เร็วขึ้นกว่าร้านอื่น

27 จบการนำเสนอจบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนา คุณภาพระบบงาน ( จุฬาฯ ก้าวใหม่ ) รุ่นที่ ๑๒ โครงการพัฒนา คุณภาพระบบงาน ( จุฬาฯ ก้าวใหม่ ) รุ่นที่ ๑๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google