งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ “การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงครามโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ “การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงครามโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ “การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงครามโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

2 บางพรม กระดังงาดอนมะโนรา แพรกหนามแดงท่าคา ท้ายหาด วิศวะ มก. สชป.13 ชป.จ. Node maeklong ง่ายงาม จนท.ชป. กก.ลุ่มน้ำ หน่วยงานจังหวัด กลไ ก ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ของจังหวัด วิเคราะห์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ การใช้น้ำ GIS ข้อมูลพื้นที่ 1.พัฒนาระบบ 2.กลไก 3.การแก้ปัญหาของพื้นที่ แผนการจัดการน้ำ เชิงบูรณาการ Information internet การเรียนรู้ กรอบแนวคิดการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

3 พื้นที่นำร่องในจังหวัดสมุทรสงคราม

4

5 ความต้องการน้ำของจังหวัดสมุทรสงครามแยกเป็น รายตำบล อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม

6 ประเด็นยุทธศาสตร์น้ำจังหวัดสมุทรสงคราม  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างสมดุล  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและบรรเทาพิบัติภัย  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ

7 (7)

8 (8) หน่วยงานที่เข้าร่วม

9 (9) การจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม

10 (10)

11 (11)

12 (12) เวทีเตรียมการจังหวัดสมุทรสงคราม

13 (13) เวทีระดับตำบล

14 (14) เวทีเตรียมการครั้งที่ 6 การประมวลแผนจัดการน้ำระดับจังหวัดและตำบล

15 (15) การนำเสนอโครงการวิจัยต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

16 (16) ตัวอย่าง SWOT ด้านน้ำของ ต.ท้ายหาด

17  การศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้ชาวบ้านในตำบลท้ายหาด ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ขึ้นสูง โดยใช้ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์บนเว็บ  คำถามวิจัย "สาเหตุ และปัจจัยอะไรบ้าง ที่ทำให้ชาวบ้านใน ตำบลท้ายหาด ได้รับผลกระทบเรื่องน้ำท่วมสูง" (17) ตัวอย่างโครงการด้านน้ำของตำบลท้ายหาด

18 อบรมการใช้เครื่องมือ GPS

19 ลงพื้นที่สำรวจและจับพิกัด GPS

20 (20) ตำแหน่งท่อลอดใน ต.ท้ายหาด

21  ระดับชุมชน  ชุมชนมีความเข้าใจเป้าหมายและการดำเนินงานโครงการตลอดจนสนใจเข้าร่วม โครงการตลอดจนเกิดความกระตือรือร้นในการจัดการน้ำของชุมชน  แกนนำชุมชนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและเห็นความสำคัญมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน โครงการ ชุมชนตำบลแพรกหนามแดง ชุมชนบางพรม และชุมชนตำบลกระดังงา  ผู้นำชุมชนมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน  ชุมชนใช้ฐานข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ตำบลท้ายหาด ตำบล แพรกหนามแดง  แกนนำชุมชนเกิดการพัฒนาทักษะการจัดการข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม ผลการดำเนินงาน

22  ระดับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญกับโครงการ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ( รอง นายก อบต.) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา ( นายกและรองนายก อบต.) และ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ( รองนายก อบต.)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ชุมชนตำบลท่า คา, ชุมชนกระดังงา  เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสารสนเทศระหว่างเจ้าหน้าที่ อปท. กับทีมวิจัย  การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างชุมชน ผู้นำท้องที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ตำบลท่าคา ตำบลท้ายหาดและตำบลบางพรม ผลการดำเนินงาน

23  ระดับชุมชน  ชุมชนแพรกหนามแดงเกิดแผนการจัดการลำคลองอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน  ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดใช้ข้อมูลจากงานวิจัยผลักดันแผนการการขุดลอกคูคลอง เพื่อพัฒนาระบบการไหลเวียนของน้ำในพื้นที่  เกิดกระบวนการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่ที่เอื้อต่อระบบการไหลเวียนของน้ำ เช่น มาตรการจัดการกรณีบุกรุกลำน้ำสาธารณะของ อบต. ท้ายหาด  การผลักดันแผนการพัฒนาตำบล  ระดับหน่วยงาน  เกิดการบูรณาการภารกิจด้านน้ำของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน และช่วยให้หน่วยงานได้ ทราบบทบาทของหน่วยงานตนเองได้ชัดเจนมากขึ้น การขับเคลื่อนแผนน้ำระดับชุมชน

24  การลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ข้อมูลสภาพพื้นที่และสถานการณ์น้ำในระดับชุมชน อย่าง ต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อความเข้าใจและการมีส่วน ร่วมของแกนนำระดับชุมชน  การให้ความสำคัญกับกิจกรรมสร้างความเข้าใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่สร้างการมีส่วน ร่วมของชุมชน โดยชักชวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชุมชน และระดับจังหวัดเข้าร่วม กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ชุมชนได้ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน ทำให้ชุมชนเรียนรู้ข้อมูลตนเอง  การมีส่วนร่วมกำหนดโจทย์วิจัย จะต้องเป็นการเรียนระหว่างผู้เกี่ยวข้องในระดับ โครงการ ตั้งแต่การเรียนรู้สภาพพื้นที่ วิเคราะห์ปัญหา กำหนดประเด็นศึกษาและพัฒนา เป็นโจทย์การวิจัยที่ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องพื้นที่  การทดลองเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เบื้องต้น โดยการเรียนรู้การใช้ GPS สร้างชุดข้อมูลทำให้ชุมชนและหน่วยงานเห็นประโยชน์ของข้อมูลและกระตือรือร้นในการ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง มีปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ “การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงครามโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google