งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานระเบียนการศึกษา ฝ่ายทะเบียนการศึกษา สำนักงานการทะเบียน และประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานระเบียนการศึกษา ฝ่ายทะเบียนการศึกษา สำนักงานการทะเบียน และประมวลผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานระเบียนการศึกษา ฝ่ายทะเบียนการศึกษา สำนักงานการทะเบียน และประมวลผล

3 CU_gradebook

4 สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียน นิสิต โดยทำหน้าที่แจ้งผลการศึกษาแก่นิสิต หลังจากอาจารย์ผู้สอนส่งเกรดตาม กำหนดเวลาปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาค การศึกษา ซึ่งสำนักงานการทะเบียนและ ประมวลผลจะทำการบันทึกข้อมูลและ ประมวลผลพร้อมแจ้งผลการศึกษาผ่าน เว็บไซต์ก่อนกำหนดเวลาประมาณ 2 วันตาม ปฏิทินการศึกษา และเมื่อหลังจากหมดเขต การส่งเกรดตามปฏิทินการศึกษาแล้วจะมี อาจารย์ผู้สอนบางท่านส่งคะแนนล่าช้าทำให้ นิสิตทราบผลการศึกษาช้า เป็นเหตุให้ไม่ สามารถนำหลักฐานไปแสดงในการขอ ทุนการศึกษา การขอจบการศึกษา การ สมัครงาน และศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆได้ทัน กำหนดเวลา เนื่องจากสำนักงานการ ทะเบียนและประมวลผลจะทำการประมวลผล ของรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดหลัง กำหนด และแจ้งผลการศึกษาแก่นิสิตเดือนละ 2 ครั้ง คือในวันที่ 10 และ 25 ของเดือน

5 1. ระยะเวลาที่นิสิตทราบผลการศึกษาจาก 16 วัน เป็นน้อยกว่า 7 วัน 2. ความพึงพอใจในการบริการของ สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล สูงขึ้น

6 1. ต้องทำการถ่ายโอนข้อมูลเนื่องจาก ฐานข้อมูลไม่เป็นฐานเดียวกัน 2. แนวปฏิบัติเดิมหลังจากหมดเขตการส่ง เกรดตามปฏิทินการศึกษาแล้ว สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล จะทำการประมวลผลของรายวิชาที่ อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดหลังกำหนดและ แจ้งผลการศึกษาแก่นิสิตเดือนละ 2 ครั้ง คือในวันที่ 10 และ 25 ของ เดือน 3. เจ้าหน้าที่จัดเรียงเอกสารผิดพลาด เนื่องจากมีเอกสารที่ไม่ชัดเจนและมี จำนวนมาก

7 1. จัดให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำการถ่าย โอนข้อมูล - การถ่ายโอนแบบ online - การถ่ายโอนโดยเจ้าหน้าที่ INGRESORACAL เจ้าหน้าที่ เตรียมข้อมูล ผลการศึกษา ของนิสิต ถ่ายโอนผล การศึกษาขึ้น Web site

8 2. เจ้าหน้าที่จะต้องมีความรับผิดชอบ และรอบคอบ 3. กำหนดเวลาในการถ่ายโอนข้อมูลที่ แน่นอนทุกสัปดาห์ คือ เย็นวัน พฤหัสบดี 4. ยกเลิกแนวการปฏิบัติจากเดิมแจ้งผล การศึกษา ทุก ๆ 16 วันเป็นน้อยกว่า 7 วัน

9 5. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ไม่มีการบันทึกรับใบแจ้งผล การศึกษา - ไม่มีการจัดชุดสำหรับใบแจ้งผล การศึกษา

10 6. บันทึกข้อมูลและตรวจสอบผลการศึกษา ทุกวันเพื่อเตรียมประมวลผลการศึกษา 7. ขออุปกรณ์ในการจัดหมวดหมู่ / วาง เก็บเอกสาร 8. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 9. เจ้าหน้าที่สามารถทำงานทดแทนกันได้

11 1. ระยะเวลาที่นิสิตทราบผลการศึกษาจาก 16 วัน เป็นน้อยกว่า 7 วัน - สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนดโดย นิสิตสามารถเข้าไปดูผลการศึกษาของ ตนเองทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ - มีผลทำให้การสอบถามเรื่องผลการศึกษา ลดลงเช่น ทางโทรศัพท์, ทาง e-mail, มาด้วยตนเอง

12 2 ความพึงพอใจในการบริการของสำนักงาน การทะเบียนและประมวลผลสูงขึ้น จากสถิติที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจความพึง พอใจผ่านทาง web site

13 ( จากซ้ายมาขวา ) นางสาวมาลินี กาญจนศรีสุขกุล ( เลขา ), นางรัตนา บุณย มาลิก ( ประธานกลุ่ม ), นางน้ำทิพย์ ตั้งวรชัย, นายวรรณสิทธิ์ บุญอ่อน, นางณิภา พุทธพงศ์, นางปิยนาถ บุญ บันดาลชัย, นางรัตนาพร อาจกมล


ดาวน์โหลด ppt งานระเบียนการศึกษา ฝ่ายทะเบียนการศึกษา สำนักงานการทะเบียน และประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google