งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งเบิกสวัสดิการ รักษาพยาบาล ณ ศูนย์บริการสุขภาพฯ การเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งเบิกสวัสดิการ รักษาพยาบาล ณ ศูนย์บริการสุขภาพฯ Health.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งเบิกสวัสดิการ รักษาพยาบาล ณ ศูนย์บริการสุขภาพฯ การเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งเบิกสวัสดิการ รักษาพยาบาล ณ ศูนย์บริการสุขภาพฯ Health."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งเบิกสวัสดิการ รักษาพยาบาล ณ ศูนย์บริการสุขภาพฯ การเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งเบิกสวัสดิการ รักษาพยาบาล ณ ศูนย์บริการสุขภาพฯ Health Help โครงการพัฒนาคุณภาพ บริการ “ ก้าวใหม่ ”

2 Health Help ผู้รับบริ การ การเงิน Hospital OS เภสัช กรรม Hospital OS เวชระเบียน Hospital OS ผู้ป่วยใหม่ / ไม่มีนัด ส่ง ใบสั่ง ยา ใบเสร็จ ฯ ผู้ป่วยมีนัดยื่น บัตรนัด / พบ แพทย์ พบ แพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู Hospital OS กายภา พ ชำระ เงิน กดคิว ชำระเงิน เข้าแฟ้มรอส่ง เบิกกองคลัง รวบรวม เอกสาร พยาบาล / ทันตกรรม Hospit al OS คิวชำระ เงิน ชำระ เงิน ผู้รับบริ การ รับยา / ใบ เสร็จฯ กลับบ้าน ขั้นตอน บริการ ( เดิม )

3 Health Help วิเคราะห์ปัญหา

4 Health Help กรอบแนวคิดใน การปรับปรุง ช่วยลด ปัญหาใน การกรอก แบบฟอร์ ม สามารถ เชื่อมต่อ และดึง ฐานข้อมู ล ลด ระยะเวลา ในการ ให้บริการ. ลด ระยะเวลา ใน ตรวจสอ บข้อมูลบุ คลกรซ้ำ สะดวก รวดเร็ว พึงพอใจ

5 Health Help วัตถุประสงค์ • เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และ ถูกต้องในการเบิก สวัสดิการรักษาพยาบาล ของ บุคลากรจุฬาฯ • เพิ่มความรวดเร็วในการ ตรวจสอบก่อนส่งเบิก • รับเงินเร็วขึ้น • เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และ ถูกต้องในการเบิก สวัสดิการรักษาพยาบาล ของ บุคลากรจุฬาฯ • เพิ่มความรวดเร็วในการ ตรวจสอบก่อนส่งเบิก • รับเงินเร็วขึ้น

6 Health Help หลักก าร & เหตุผ ล ลด ความ ล่าช้า ตระหนั ก ความ เดือดร้อ น รองรับ สวัสดิก าร ดำเนินก าร ส่งเบิก หลักการและ เหตุผล

7 Health Help PlanDo CheckAct • หารือ • เห็นพ้อง • สื่อสาร • จัด กระบวนงา น • จัดเก็บข้อมูล • วิเคราะห์ • พัฒนา • ทดสอบ • ข้อมูลบุคลากร • ข้อมูลรหัสโรค (ICD 10) • แบบกรอก • ส่งเบิก • ปรับปรุง ฐานข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน • ปรับปรุง กระบวนงาน วงจรการพัฒนา คุณภาพ (PDCA)

8 Health Help จัดเก็บ ข้อมูล • ผู้มีสิทธิ • ครอบค รัว วิเคราะ ห์ • เปรียบเทีย บ • ลด ระยะเวลา พัฒนา • ระบบ • กระบว นการ ขั้นตอน ดำเนินงาน

9 Health Help ข้อมูล ถูกต้อง • บุคลากร • ชื่อโรค • การ กรอก ประสิทธิ ภาพ • รับบริการง่ายและ เร็ว • ตรวจสอบได้ง่าย • ส่งเบิกได้เร็ว • รับเงินทันใจ รอยยิ้ม • ผู้รับบริก าร • ผู้ปฏิบัติ เป้าหมายและสิ่ง ที่คาดหวัง

10 Health Help ผู้รับบริการ • ยื่นเอกสาร • ลงชื่อใบเบิก • รอรับยา เจ้าหน้าที่ การเงิน • บันทึกข้อมูล • พิมพ์ใบเบิก ขั้นตอนการ ให้บริการ

11 Health Help เจ้าหน้าที่ การเงิน ผู้รับบริ การ ระบบใบเบิก ฯ เข้าแฟ้มรอส่งเบิก สำนักบริหารแผน และการคลัง กดคิวชำระเงิน และยื่นเอกสาร ( ใบสั่งยา, ใบ หัตถการ, บัตรคิว ) ค้นหา / บันทึกข้อมูล พิมพ์ใบเบิก ใบเบิก ลงชื่อใบเบิก เก็บใบเบิก การดำเนินการ ของระบบ

12 Health Help 1 2 ผลการ ดำเนินการระบบ

13 Health Help • เดิม 45 วัน  15 วัน • เดิม 90 วัน  30 วัน •  ดีมาก • เดิม 10 นาที  5 นาที การ กรอก การส่ง เบิก ความ พึง พอใจ การรับ เงิน ดัชนีชี้วัด

14 Health Help 4.000 4.200 4.400 4.600 4.800 5.000 ผลการ ประเมิน

15 Health Help สมาชิกทีม Health Help รศ. พญ. ปรียาจิต เจริญ วงค์ ที่ปรึกษากลุ่ม นางปรียานุช ปันฉิมประธานกลุ่ม นายกิตติพัฒน์ พรมศรีเลขานุการ นางสาวสุวรรณี บัวการสมาชิก นางสาวอุไรลักษณ์ สุข เย็น สมาชิก นางเฉวียน สายโนสมาชิก นางสาวมณฑิรา แซ่กี่สมาชิก นายไพโรจน์ แก้วมนูญสมาชิก นางกัญญรัตน์ บุญทอง ใหม่ สมาชิก

16 Health Help


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งเบิกสวัสดิการ รักษาพยาบาล ณ ศูนย์บริการสุขภาพฯ การเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งเบิกสวัสดิการ รักษาพยาบาล ณ ศูนย์บริการสุขภาพฯ Health.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google