งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล
Health Help โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ “ก้าวใหม่” การเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล ณ ศูนย์บริการสุขภาพฯ

2 ผู้ป่วยใหม่/ไม่มีนัด
ขั้นตอนบริการ (เดิม) เข้าแฟ้มรอส่งเบิกกองคลัง เวชระเบียน Hospital OS เวชศาสตร์ฟื้นฟู Hospital OS ผู้รับบริการ ผู้ป่วยใหม่/ไม่มีนัด กายภาพ รวบรวมเอกสาร พบแพทย์ ชำระเงิน ผู้ป่วยมีนัดยื่นบัตรนัด/พบแพทย์ การเงิน Hospital OS พยาบาล/ทันตกรรม Hospital OS กดคิวชำระเงิน ชำระเงิน คิวชำระเงิน ส่งใบสั่งยา ใบเสร็จฯ เภสัชกรรม Hospital OS ผู้รับบริการ รับยา/ใบเสร็จฯ กลับบ้าน

3 วิเคราะห์ปัญหา

4 กรอบแนวคิดในการปรับปรุง
ช่วยลดปัญหาในการกรอกแบบฟอร์ม สามารถเชื่อมต่อและดึงฐานข้อมูล ลดระยะเวลาในการให้บริการ . ลดระยะเวลาในตรวจสอบข้อมูลบุคลกรซ้ำ สะดวก รวดเร็ว พึงพอใจ

5 เพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบก่อนส่งเบิก รับเงินเร็วขึ้น
วัตถุประสงค์ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องในการเบิก สวัสดิการรักษาพยาบาล ของบุคลากรจุฬาฯ เพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบก่อนส่งเบิก รับเงินเร็วขึ้น

6 หลักการและเหตุผล หลักการ&เหตุผล ลดความล่าช้า ตระหนัก ความเดือดร้อน
รองรับ สวัสดิการ ดำเนินการ ส่งเบิก

7 วงจรการพัฒนาคุณภาพ (PDCA)
หารือ เห็นพ้อง สื่อสาร จัดกระบวนงาน Plan Do Check Act จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ พัฒนา ทดสอบ ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงกระบวนงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลรหัสโรค (ICD 10) แบบกรอก ส่งเบิก

8 ขั้นตอนดำเนินงาน จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ พัฒนา ผู้มีสิทธิ ครอบครัว
เปรียบเทียบ ลดระยะเวลา พัฒนา ระบบ กระบวนการ

9 เป้าหมายและสิ่งที่คาดหวัง
ข้อมูลถูกต้อง บุคลากร ชื่อโรค การกรอก ประสิทธิภาพ รับบริการง่ายและเร็ว ตรวจสอบได้ง่าย ส่งเบิกได้เร็ว รับเงินทันใจ รอยยิ้ม ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติ

10 ขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่การเงิน ยื่นเอกสาร
ลงชื่อใบเบิก รอรับยา เจ้าหน้าที่การเงิน บันทึกข้อมูล พิมพ์ใบเบิก

11 สำนักบริหารแผนและการคลัง
การดำเนินการของระบบ กดคิวชำระเงิน และยื่นเอกสาร (ใบสั่งยา, ใบหัตถการ, บัตรคิว) ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่การเงิน ระบบใบเบิกฯ ค้นหา/บันทึกข้อมูล ลงชื่อใบเบิก ใบเบิก พิมพ์ใบเบิก เก็บใบเบิก เข้าแฟ้มรอส่งเบิก สำนักบริหารแผนและการคลัง

12 ผลการดำเนินการระบบ 1 2

13 ดัชนีชี้วัด การกรอก การส่งเบิก ความพึงพอใจ การรับเงิน
เดิม 10 นาที  5 นาที เดิม 45 วัน  15 วัน การกรอก การส่งเบิก ความพึงพอใจ การรับเงิน  ดีมาก เดิม 90 วัน  30 วัน

14 ผลการประเมิน

15 สมาชิกทีม Health Help รศ.พญ. ปรียาจิต เจริญวงค์ ที่ปรึกษากลุ่ม
รศ.พญ. ปรียาจิต เจริญวงค์ ที่ปรึกษากลุ่ม นางปรียานุช ปันฉิม ประธานกลุ่ม นายกิตติพัฒน์ พรมศรี เลขานุการ นางสาวสุวรรณี บัวการ สมาชิก นางสาวอุไรลักษณ์ สุขเย็น นางเฉวียน สายโน นางสาวมณฑิรา แซ่กี่ นายไพโรจน์ แก้วมนูญ นางกัญญรัตน์ บุญทองใหม่

16 จบการนำเสนอ และขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google