งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ โทร. 0 2561 4292 – 3 ต่อ 551 โทรสาร 0 2579 5569 การแจกจ่ายกล้าไม้ในอำนาจหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ โทร. 0 2561 4292 – 3 ต่อ 551 โทรสาร 0 2579 5569 การแจกจ่ายกล้าไม้ในอำนาจหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ โทร. 0 2561 4292 – 3 ต่อ 551 โทรสาร 0 2579 5569 การแจกจ่ายกล้าไม้ในอำนาจหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ / หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ - ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ในอำนาจหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ( กล้าไม้ทั่วไป 10,000 ต้น / ปี หน่วยงาน 50,000 ต้น / ปี ) - สถานีเพาะชำกล้าไม้ ในอำนาจหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ ( กล้าไม้ทั่วไป 1,500 ต้น / ปี หน่วยงาน 10,000 ต้น / ปี ) ประชาชน ยื่นคำขอรับกล้าไม้ เจ้าหน้าที่รับเรื่อง / ตรวจสอบข้อมูล หัวหน้าศูนย์ / หัวหน้าสถานี ลงนามอนุมัติ จ่ายกล้าไม้ ประชาชน ยื่นคำขอรับกล้าไม้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล / หัวหน้าศูนย์ / หัวหน้าสถานี ลงนามอนุมัติ จ่ายกล้า ไม้ 30 นาที. 5 ช. ม 30 นาที. 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 1 ช. ม. รวม 3 ขั้นตอน / 8 ชั่วโมง รวม 2 ขั้นตอน / 4 ชั่วโมง ขั้นตอนเดิม ขั้นตอนที่ ปฏิบัติได้จริง

2 ประกาศ ขั้นตอนการขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ การแจกจ่ายกล้าไม้ในอำนาจหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ / หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ - ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ในอำนาจหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ( กล้าไม้ทั่วไป 10,000 ต้น / ปี หน่วยงาน 50,000 ต้น / ปี ) - สถานีเพาะชำกล้าไม้ ในอำนาจหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ ( กล้าไม้ทั่วไป 1,500 ต้น / ปี หน่วยงาน 10,000 ต้น / ปี ) ประชาชน ยื่นคำขอรับกล้าไม้ เจ้าหน้าที่รับเรื่อง / ตรวจสอบข้อมูล หัวหน้าศูนย์ / หัวหน้าสถานี ลงนามอนุมัติ จ่ายกล้าไม้ ประชาชน ยื่นคำขอรับกล้าไม้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล / หัวหน้าศูนย์ / หัวหน้าสถานี ลงนามอนุมัติ จ่ายกล้า ไม้ 30 นาที. 5 ช. ม 30 นาที. 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 1 ช. ม. รวม 3 ขั้นตอน / 8 ชั่วโมง รวม 2 ขั้นตอน / 4 ชั่วโมง ขั้นตอนเดิม ขั้นตอนที่ ปฏิบัติได้จริง

3 ประกาศ ขั้นตอนการขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ การแจกจ่ายกล้าไม้ในอำนาจหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ / หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ - ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ในอำนาจหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ( กล้าไม้ทั่วไป 10,000 ต้น / ปี หน่วยงาน 50,000 ต้น / ปี ) - สถานีเพาะชำกล้าไม้ ในอำนาจหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ ( กล้าไม้ทั่วไป 1,500 ต้น / ปี หน่วยงาน 10,000 ต้น / ปี ) ประชาชน ยื่นคำขอรับกล้าไม้ เจ้าหน้าที่รับเรื่อง / ตรวจสอบข้อมูล หัวหน้าศูนย์ / หัวหน้าสถานี ลงนามอนุมัติ จ่ายกล้าไม้ ประชาชน ยื่นคำขอรับกล้าไม้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล / หัวหน้าศูนย์ / หัวหน้าสถานี ลงนามอนุมัติ จ่ายกล้า ไม้ 30 นาที. 5 ช. ม 30 นาที. 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 1 ช. ม. รวม 3 ขั้นตอน / 8 ชั่วโมง รวม 2 ขั้นตอน / 4 ชั่วโมง ขั้นตอนเดิม ขั้นตอนที่ ปฏิบัติได้จริง

4 ประกาศ ขั้นตอนการขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ การแจกจ่ายกล้าไม้ในอำนาจหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ / หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ - ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ในอำนาจหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ( ประชาชนทั่วไป 10,000 ต้น / ปี หน่วยงาน 50,000 ต้น / ปี ) - สถานีเพาะชำกล้าไม้ ในอำนาจหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ ( ประชาชนทั่วไป 1,500 ต้น / ปี หน่วยงาน 10,000 ต้น / ปี ) หลักฐานประกอบการขอรับ กล้าไม้ สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ เอกสารสิทธิ์อื่นๆ แผนที่พื้นที่ปลุกต้นไม้ โดยสังเขป

5 ประชาชน ยื่นคำขอรับกล้าไม้ เจ้าหน้าที่รับเรื่อง / ตรวจ หลักฐาน / ข้อมูลชนิดไม้ และ จำนวนกล้าไม้ที่ขอรับ หัวหน้าศูนย์ / หัวหน้าสถานี ลงนามอนุมัติ จ่าย กล้าไม้ 30 นาที. 5 ช. ม 30 นาที. 2 ชั่วโมง รวม 3 ขั้นตอน / 8 ชั่วโมง ขั้นตอนเดิม

6 ประชาชน ยื่นคำขอรับกล้าไม้ เจ้าหน้าที่รับเรื่อง / ตรวจ หลักฐาน / ข้อมูลชนิดไม้ จำนวน กล้าไม้ที่ขอรับ / หัวหน้า ศูนย์ / หัวหน้าสถานี ลงนามอนุมัติ จ่าย กล้าไม้ 3 ช. ม 1 ชั่วโมง รวม 2 ขั้นตอน / 4 ชั่วโมง ขั้นตอน ที่ปฏิบัติได้ จริง


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ โทร. 0 2561 4292 – 3 ต่อ 551 โทรสาร 0 2579 5569 การแจกจ่ายกล้าไม้ในอำนาจหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google