งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย วันที่ การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบบูรณาการ นายเกษม วงค์แสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย วันที่ การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบบูรณาการ นายเกษม วงค์แสน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย วันที่ การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบบูรณาการ นายเกษม วงค์แสน เครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต 30 พฤษภาคม 2550

2 หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ โครงการ โครงการ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบบูรณาการ นายเกษม วงค์แสน

3 ระยะของโครงการ โครงการ พ. ศ. 2547 - เตรียมวางแผนการดำเนินงาน - สำรวจการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร - อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบบูรณาการ

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสำรวจการใช้พลังงานไฟฟ้า ภายในอาคาร 2. ให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกการ ประหยัดพลังงาน 3. ลดการใช้พลังงาน ร้อยละ 10 ต่อปี โครงการ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบบูรณาการ

5 กลุ่มเป้าหมาย โครงการ 1. ผู้บริหาร 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 3. ผู้ที่รับผิดชอบด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบบูรณาการ

6 แนวคิด แนวทาง วัตถุประสงค์

7 ดัชนีชี้วัด โครงการ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบบูรณาการ 1. ผลการสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 2. การอบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้า ปีละ 1 ครั้ง 3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

8 แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาส โครงการ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบบูรณาการ 1. การจัดตั้งทีมอนุรักษ์พลังงาน 2. การสำรวจหาจุดปรับเปลี่ยนเพื่อการประหยัดพลังงาน 3. การประชาสัมพันธ์

9 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โครงการ  การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง  ขาดงบประมาณสนับสนุนการอบรมให้ ความรู้เจ้าหน้าที่ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบบูรณาการ

10 โครงการ ตัวอย่างการดำเนินงาน 1. แสดงการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร 2. จัดทำแผนผังการใช้พลังงาน 3. การบำรุงรักษา


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย วันที่ การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบบูรณาการ นายเกษม วงค์แสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google