งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
ชื่อโครงการ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบบูรณาการ ผู้นำเสนอ นายเกษม วงค์แสน ฝ่าย เครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ 30 พฤษภาคม 2550

2 หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ
โครงการ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบบูรณาการ หัวหน้าโครงการ นายเกษม วงค์แสน ผู้ร่วมโครงการ

3 เตรียมวางแผนการดำเนินงาน สำรวจการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบบูรณาการ ระยะของโครงการ พ.ศ. 2547 เตรียมวางแผนการดำเนินงาน สำรวจการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบบูรณาการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสำรวจการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร 2. ให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน 3. ลดการใช้พลังงาน ร้อยละ 10 ต่อปี

5 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 3. ผู้ที่รับผิดชอบด้านพลังงาน
โครงการ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบบูรณาการ กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้บริหาร 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 3. ผู้ที่รับผิดชอบด้านพลังงาน

6 แนวคิด แนวทาง วัตถุประสงค์

7 1. ผลการสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
โครงการ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบบูรณาการ ดัชนีชี้วัด 1. ผลการสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 2. การอบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้า ปีละ 1 ครั้ง 3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

8 แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาส
โครงการ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบบูรณาการ แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาส 1. การจัดตั้งทีมอนุรักษ์พลังงาน 2. การสำรวจหาจุดปรับเปลี่ยนเพื่อการประหยัดพลังงาน 3. การประชาสัมพันธ์

9 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
โครงการ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบบูรณาการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง ขาดงบประมาณสนับสนุนการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่

10 ตัวอย่างการดำเนินงาน 1. แสดงการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบบูรณาการ ตัวอย่างการดำเนินงาน 1. แสดงการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร 2. จัดทำแผนผังการใช้พลังงาน 3. การบำรุงรักษา


ดาวน์โหลด ppt การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google