งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยงาน สำนักงานการ ทะเบียนและประมวลผล. ที่มา / มูลเหตุจูงใจของโครงการ สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานที่ให้บริการออกเอกสารสำคัญ ทางการศึกษาแก่นิสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยงาน สำนักงานการ ทะเบียนและประมวลผล. ที่มา / มูลเหตุจูงใจของโครงการ สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานที่ให้บริการออกเอกสารสำคัญ ทางการศึกษาแก่นิสิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยงาน สำนักงานการ ทะเบียนและประมวลผล

2

3 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของโครงการ สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานที่ให้บริการออกเอกสารสำคัญ ทางการศึกษาแก่นิสิต และบัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาแล้ว ซึ่งเดิม สำนักงานการทะเบียน ฯ กำหนดให้นิสิตสามารถรับเอกสารได้ หลังจากยื่นคำร้องไปแล้ว 3 วันทำการ แต่ ผู้รับบริการส่วนมากต้องการรอรับเอกสารไป ใช้งานได้ในวันที่มายื่นคำร้อง ดังนั้น สำนักงานการทะเบียนฯ จึงมีนโยบายที่จะ พัฒนาระบบการออกเอกสารสำคัญ ให้ได้ ภายใน 1 วัน โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญ ในการ พัฒนาโปรแกรมมาดำเนินการพัฒนา โปรแกรม ซึ่งปัจจุบันสามารถดำเนินการออก เอกสารสำคัญภายใน 1 วัน ได้ประมาณกว่า 90%

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด เป้าหมาย : ผู้รับบริการได้รับเอกสารสำคัญ ได้เร็วทัน ตามความต้องการ ตัวชี้วัด : - ระยะเวลาของการออกเอกสารสำคัญ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อย กว่า 3.5 จาก 5

5 รอ ลายเซ็น จริง จาก ผู้บริหาร ใช้ ลายเซ็ น Electr onic เสียเวลาเลือก แบบฟอร์ม ซึ่ง มีหลาย ประเภท (15 ประเภท ) ลด แบบฟอร์ มเหลือ 2 ประเภท พิมพ์เอกสาร ได้ ครั้งละ 1 แผ่น กระบวนการ / วิธีการ การพิมพ์เอกสารใช้ เครื่องพิมพ์แบบหัว เข็มใส่กระดาษ ครั้ง ละ 1 แผ่น และต้องใช้ ทักษะในการใส่ กระดาษ ระยะเวลาการ รับเอกสาร สำคัญทาง การศึกษาใช้ เวลานาน ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ทำให้เสียเวลาใน การแก้ไขข้อมูล ระบบ / ข้อมูล เจ้าหน้ าที่ ขาดการฝึก จนท. ให้มีทักษะในการ พิมพ์เอกสาร รอ ลายเซ็น จริง จาก ผู้บริหาร ใช้ ลายเซ็ น Electr onic เสียเวลาเลือก แบบฟอร์ม ซึ่ง มีหลาย ประเภท (15 ประเภท ) ลด แบบฟอร์ มเหลือ 2 ประเภท พิมพ์เอกสาร ได้ ครั้งละ 1 แผ่น กระบวนการ / วิธีการ ใช้ Laser Printe r เสียเวลาในการ ถ่ายโอนข้อมูล เนื่องจากระบบ คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 ฐานข้อมูล สถานที่และ อุปกรณ์

6  พัฒนาโปรแกรม เพื่อให้การพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องพิมพ์ Laser Printer ได้  จัดหาเครื่องพิมพ์ Laser Printer มาใช้แทนเครื่องพิมพ์แบบ หัวเข็ม เพื่อให้ใส่ กระดาษได้ครั้งละ 500 แผ่น  ปรับปรุงแบบฟอร์มใหม่ โดยลดเหลือ 2 ประเภท  ขออนุมัติใช้ลายเซ็น Electronic ของนายทะเบียนในเอกสาร แทน โดยมีการลงนามกำกับรับรองตรวจสอบด้านหลัง หนังสือรับรอง  นายทะเบียนมอบอำนาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียนลงนามแทน เพื่อให้สามารถออกเอกสารได้เร็วขึ้น  ฝึกทักษะในการพิมพ์เอกสาร ให้เจ้าหน้าที่ภายในฝ่าย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้

7 เดือน ( ปี 2554) จำนวน เอกสารที่ ยื่นคำร้อง ขอ ( ฉบับ ) จำนวนเอกสาร ที่รับได้ภายใน 1 วัน จำนวน เอกสารที่รับ ไม่ได้ภายใน 1 วัน ฉบับ คิด เป็น ร้อยละ ฉบับ คิด เป็น ร้อยละ มิถุนายน 4,9864,84197.091452.91 กรกฎาคม 2,9802,95599.16250.84 สิงหาคม 5,3255,24698.51791.49 ผู้รับบริการสามารถรับเอกสารสำคัญได้ ในวันทำการ ถัดไป ซึ่งจะเร็วกว่าวิธีเดิม 2 วัน

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt หน่วยงาน สำนักงานการ ทะเบียนและประมวลผล. ที่มา / มูลเหตุจูงใจของโครงการ สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานที่ให้บริการออกเอกสารสำคัญ ทางการศึกษาแก่นิสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google