งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลผู้จัดทำ หัวข้อโครงงาน ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา นิสิต นายอรรถสิทธิ์ เลิศศิริยุทธ รหัสประจำตัว 54160394 อาจารย์ที่ปรึกษา นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน กรรมการพิจารณาโครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลผู้จัดทำ หัวข้อโครงงาน ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา นิสิต นายอรรถสิทธิ์ เลิศศิริยุทธ รหัสประจำตัว 54160394 อาจารย์ที่ปรึกษา นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน กรรมการพิจารณาโครงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อมูลผู้จัดทำ หัวข้อโครงงาน ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา นิสิต นายอรรถสิทธิ์ เลิศศิริยุทธ รหัสประจำตัว 54160394 อาจารย์ที่ปรึกษา นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน กรรมการพิจารณาโครงงาน นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน ระดับการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ 1. ที่มาของปัญหา 1. ที่มาของปัญหา 2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 3. แนวทางพัฒนาโครงการ 3. แนวทางพัฒนาโครงการ 4. ขอบเขตของโครงงาน 4. ขอบเขตของโครงงาน 5. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 5. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 6. ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน 6. ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน 7. เวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน 7. เวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

4 ที่มาของปัญหา ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) นั้น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนา ตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม อีกทั้งยังต้องคอยดูแลและ ให้บริการงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ แก่ ประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย โดยระบบ น้ำประปาเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ ต่อประชาชนภายในท้องถิ่น เราจึงพัฒนา ระบบเก็บค่าน้ำประปาขึ้นเพื่อลดระยะเวลา การทำงาน และเพิ่มความสะดวกสบายในการ ทำงาน ลดข้อผิดพลาดต่างๆ 4

5 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ใช้สำหรับระบบจัดเก็บ ค่าน้ำประปา 2. เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน 3. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดการเกี่ยวกับการ เก็บค่าน้ำประปา 4. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงานต่างๆ

6 แนวทางพัฒนาโครงการ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ ดำเนินงาน โดยการจัดทำระบบการบริหารจัดการ ฐานข้อมูลขึ้นมาใช้ในการดำเนินงานในส่วนของการ เก็บค่าน้ำประปา ระบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก วิธีเดิมๆได้ ดังนี้ วิธีเดิม – จัดเก็บและบันทึกข้อมูลลงกระดาษหรือสมุด ระบบ – จัดเก็บและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลใน โปรแกรมประยุกต์ วิธีเดิม – สืบค้นประวัติผู้ใช้บริการน้ำประปา ระบบ – สืบค้นประวัติโดยการนำโปรแกรมประยุกต์เข้า มาช่วยในการค้นหา 6

7 แนวทางพัฒนาโครงการ ( ต่อ ) วิธีเดิม – การออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จค่าน้ำประปาจะ เป็นการเขียนด้วยมือ ระบบ – สร้างโปรแกรมประยุกต์การออกใบแจ้งหนี้และ ใบเสร็จค่าน้ำประปา วิธีเดิม – ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือในการทำรายงาน สรุปผล ระบบ – เพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการทำรายงาน สรุปผล ผลจากการแก้ไขปรับปรุงยังช่วยให้การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวสูง ข้อมูลและระบบก็มี ความน่าเชื่อถือถูกต้องอย่างชัดเจน 7

8 ขอบเขตของโครงงาน ระบบคำนวณหาค่าน้ำประปาตามปริมาณการใช้ น้ำ ระบบสร้างใบแจ้งหนี้และใบเสร็จค่าน้ำประปา ระบบแสดงผลสรุปยอดเงินค่าน้ำประปาในแต่ ละเดือน ระบบแสดงและเรียกดูรายชื่อผู้ค้างชำระค่า น้ำประปาในแต่ละเดือน ระบบแสดงรายการสรุปปริมาณการใช้น้ำ ประจำเดือนและประจำปี 8

9 ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ ช่วยลดเวลาและเพิ่มความถูกต้องในการดำเนินงาน น้ำประปา ช่วยลดเวลาการสืบค้นข้อมูลยอดผู้ใช้น้ำ ชำระเงิน ยอดค้างชำระ ช่วยในการจัดทำรายงานสรุปการใช้น้ำประจำเดือน ประจำปี เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องของการ ทำงาน สร้างวินัยในการทำงานให้แก่พนักงาน ให้มีการ ทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น 9

10 ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน ด้านฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ ด้านซอฟแวร์แวร์ MySQL, Php 10

11 เวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน ขั้นตอนดำเนินงานเดือน พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ. มี. ค. 1. 1. การศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน ปัจจุบัน 2. 2. ศึกษาความต้องการของระบบและ ทฤษฎีที่นำมาใช้ ใช้เวลา 3. 3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 4. 4. พัฒนาและทดสอบระบบ 5. 5. จัดทำเอกสารและคู่มือ 11

12 นายอรรถสิทธิ์ เลิศศิริยุทธ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน ชลบุรี 12


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลผู้จัดทำ หัวข้อโครงงาน ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา นิสิต นายอรรถสิทธิ์ เลิศศิริยุทธ รหัสประจำตัว 54160394 อาจารย์ที่ปรึกษา นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน กรรมการพิจารณาโครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google