งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุมมองการพัฒนาและขับเคลื่อนงานกองทุนฯอย่างยั่งยืน โดย...นายแพทย์แสวง หอมนาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุมมองการพัฒนาและขับเคลื่อนงานกองทุนฯอย่างยั่งยืน โดย...นายแพทย์แสวง หอมนาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มุมมองการพัฒนาและขับเคลื่อนงานกองทุนฯอย่างยั่งยืน โดย...นายแพทย์แสวง หอมนาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

2 การกระจายอำนาจ ( การตัดสินใจ, การบริหาร จัดการ ) เพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริม / ป้องกัน / ฟื้นฟูที่บ้าน / ชุมชน สร้างความร่วมมือระหว่างอปท./ หน่วยบริการ / ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม / เป็นเจ้าของระบบสุขภาพของ ประชาชน สร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพโดยชุมชนและ ประชาชน เสริมศักยภาพท้องถิ่น ในการสร้างสุขภาพ ชุมชน

3 3 1. เข้าใจวัตถุประสงค์ของ กองทุน 2. การบริหารจัดการกองทุน 3. อำนาจหน้าที่ของกรรมการ กองทุนฯ

4 4 1. มีการดำเนินงานที่เป็นตัวอย่าง 2. การบริหารจัดการกองทุนเป็นไป ตามระเบียบ 3. การดำเนินงานต่อเนื่อง

5 5 ค้นพบปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ผู้นำมีวิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ ทีมคณะกรรมการเข้มแข็ง ( รู้ เข้าใจ หลัก บริหารกองทุน ) เครือข่ายสุขภาพในชุมชนเข้มแข็ง อสม./ ผู้สูงอายุ / จิตอาสา บันทึกโปรแกรมการบริหารจัดการกองทุน ถูกต้อง ครบถ้วน ค้นหานวัตกรรมเพื่อแก้ปํญหาที่เกิดใน พื้นที่

6 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุน ณ อบต. พระอาจารย์ อ. องครักษ์ 6

7 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุน ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง อ. เมืองนครนายก 7

8 8 ด้านผลงาน 1. กองทุนศักยภาพดีเด่น, grade A + (90-100) 8 แห่ง 2. กองทุนศักยภาพดี, grade A (70- 89) 27 แห่ง 3. กองทุนศักยภาพปานกลาง, grade B (50-69) 9 แห่ง 4. กองทุนที่ต้องเร่งพัฒนา, grade C ( 0- 49 ) ** 1 แห่ง

9 9 ปัจจัยขัดขวาง - ผู้นำ และ เลขากองทุนมารับงาน ใหม่ - คณะกรรมการไม่เข้มแข็ง ปัจจัยแห่งความสำเร็จ - ผู้นำ รู้และเข้าใจกองทุน - การทำงานเป็นทีม - การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท้องถิ่น สาธารณสุข ประชาชน องค์กรในพื้นที่

10 6. เยี่ยมสนับสนุน การบริหารจัดการและการดำเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จังหวัดนครนายก ปี 2557 20 มค. 57 ทต. เกาะหวาย อบต. ท่าเรือ 23 มค. 57 ทต. ท่าช้าง อบต. หินตั้ง 7 กพ. 57 ทต. บ้านนา อบต. บ้านพริก 12 กพ. 5 อบต. คลองใหญ่ 17 กพ. 57 อบต. ชุมพล 20 มค. 57 ทต. เกาะหวาย อบต. ท่าเรือ 23 มค. 57 ทต. ท่าช้าง อบต. หินตั้ง 7 กพ. 57 ทต. บ้านนา อบต. บ้านพริก 12 กพ. 5 อบต. คลองใหญ่ 17 กพ. 57 อบต. ชุมพล โดย.. คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด นครนายก & สปสช. เขต 4 สระบุรี ประเมินผลการดำเนินงาน กองทุน 2556 1. กองทุนศักยภาพดีเด่น grade A + (90-100) 8 แห่ง 2. กองทุนศักยภาพดี grade A (70-89) 27 แห่ง 3. กองทุนศักยภาพปานกลาง grade B (50-69) 9 แห่ง 4. กองทุนที่ต้องเร่งพัฒนา grade C ( 0- 49 ) ** 1 แห่ง 1. กองทุนศักยภาพดีเด่น grade A + (90-100) 8 แห่ง 2. กองทุนศักยภาพดี grade A (70-89) 27 แห่ง 3. กองทุนศักยภาพปานกลาง grade B (50-69) 9 แห่ง 4. กองทุนที่ต้องเร่งพัฒนา grade C ( 0- 49 ) ** 1 แห่ง

11 สิ่งได้เรียนรู้จากกองทุน....grad b-c 1. ไม่มีการประชุมของคณะกรรมการบริหาร กองทุนใน 1 ปีที่ผ่านมา 2. คณะกรรมการบริหารกองทุนขาดความเข้าใจ เรื่อง 2.1 วัตถุประสงค์การดำเนินงานกองทุน 2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กองทุน 2.3 ระเบียบการจ่ายเงินกองทุนฯ 3. ขาดการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหาร กองทุน และประชาชนในชุมชนในการค้นหา และวางแผนดำเนินงาน ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ ส่งผลให้เงิน คงเหลือบัญชีสูง 1. ไม่มีการประชุมของคณะกรรมการบริหาร กองทุนใน 1 ปีที่ผ่านมา 2. คณะกรรมการบริหารกองทุนขาดความเข้าใจ เรื่อง 2.1 วัตถุประสงค์การดำเนินงานกองทุน 2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กองทุน 2.3 ระเบียบการจ่ายเงินกองทุนฯ 3. ขาดการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหาร กองทุน และประชาชนในชุมชนในการค้นหา และวางแผนดำเนินงาน ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ ส่งผลให้เงิน คงเหลือบัญชีสูง

12 ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ และ สปสช. 1. กองทุนออกแบบมาให้บริหารงานในรูป คณะกรรมการ ดังนั้น 1.1 คณะกรรมการทุกคนควรเข้ารับการอบรม ฟื้นฟูทุกต้นปีจากทีม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ร่วมกับศูนย์ เรียนรู้ระดับอำเภอ 1.2 ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 1 ครั้ง / 2 เดือน เพื่อ... อนุมัติโครงการ / ติดตามสรุปผลการ ดำเนินงาน และประเมินผล การดำเนินงาน 2. คณะกรรมการและชุมชน เป็นเจ้าของ งบประมาณ ดังนั้นต้องมีการ 2.1 จัดเวทีประชาคมค้นหาปัญหา จัดลำดับ จัดทำโครงการ 2.2 อนุมัติโครงการในกรอบวัตถุประสงค์ กองทุนและประเภท กิจกรรม ( 4 ประเภท ) 1. กองทุนออกแบบมาให้บริหารงานในรูป คณะกรรมการ ดังนั้น 1.1 คณะกรรมการทุกคนควรเข้ารับการอบรม ฟื้นฟูทุกต้นปีจากทีม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ร่วมกับศูนย์ เรียนรู้ระดับอำเภอ 1.2 ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 1 ครั้ง / 2 เดือน เพื่อ... อนุมัติโครงการ / ติดตามสรุปผลการ ดำเนินงาน และประเมินผล การดำเนินงาน 2. คณะกรรมการและชุมชน เป็นเจ้าของ งบประมาณ ดังนั้นต้องมีการ 2.1 จัดเวทีประชาคมค้นหาปัญหา จัดลำดับ จัดทำโครงการ 2.2 อนุมัติโครงการในกรอบวัตถุประสงค์ กองทุนและประเภท กิจกรรม ( 4 ประเภท )

13 เทศบาลตำบลเกาะหวาย ( 20 มกราคม 2557 ) แลกเปลี่ยน.... เรียนรู้... มุ่งสู่เกรด A +

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt มุมมองการพัฒนาและขับเคลื่อนงานกองทุนฯอย่างยั่งยืน โดย...นายแพทย์แสวง หอมนาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google