งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน. สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม มหาดไทย ( อปท ) กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน. สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม มหาดไทย ( อปท ) กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน

2 สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม มหาดไทย ( อปท ) กระทรวงสาธารณสุข มุลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพ ผู้หญิง ( สคส ) สำนักนายกรัฐมนตรี

3 โครงการและกิจกรรม การบูรณาการแบบสหวิชาชีพ การวางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (SRM) + การถ่ายระดับ การทำสมัชาสุขภาพระดับพื้นที่ การสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน ( ตำบลวัยใส ) การสร้างเวที สำหรับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง กับ ลูกวัยรุ่น, เวที วัยรุ่น เครือข่ายเด็กและสตรี บ้านพักฉุกเฉิน OSCC

4 โครงการและกิจกรรม การให้คำปรึกษา counsellor เครือข่ายท้องไม่พร้อม สื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ สื่อดีขจัดสื่อร้าย ประกวดหนังสั้น ศุนย์ครอบครัวชุมชน การจัดตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน “ เป้องกัน การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ” การสำรวจข้อมูลการตั้งครรภ์ในโรงเรียน การเยี่ยมบ้านกลุ่มพิเศษ

5 www.designfreebies.org รัฐบาล  วาระแห่งชาติ พัฒนาเด็กและเยาวชน  งปม. พัฒนาครู  นโยบาย แผนประชากร กรมประชาสัมพันธ์/ช่อง11  สื่อ  การประชาสัมพันธ์  เคเบิ้ลทีวี หอกระจายข่าว  สื่อเชิงพาณิชย์ ลดการ ตั้งครรภ์ วัยรุ่น สาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อพ.  แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  บทบาทเชิงวิชาการ  บูรณาการงานทุกภาคส่วน  คืนข้อมูลสู่ชุมชน  ถ่ายระดับแผนยุทธศาสตร์ใน แนวดิ่ง จากจังหวัด ส่งอำเภอ/ ตำบล  บริการเป็นมิตรวัยรุ่น  สร้างกระแสสังคม  ดูแลวัยรุ่นตั้งครรภ์ พม. ยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไข  ป้องกัน  ช่วยเหลือ ฟื้นฟู  ผู้นำทางความคิดของเด็ก  อิทธิพลจากสื่อ  ผลักดันนโยบาย  ข้อมูล ติดตาม ประเมิน วัฒนธรรม กลั่นกรองสื่อ  จัดการสื่อไม่สร้างสรรค์  สื่อสร้างสรรค์  สร้างภูมิคุ้มกัน  อส.เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม องค์กรอิสระ/ภาคเอกชน  เพศศึกษารอบด้าน  ทักษะชีวิต  พัฒนาด้านบวก  ทักษะ สื่อสาร ต่อรอง ฯลฯ  มีบ้านพักช่วยเหลือ มหาดไทย  งบประมาณสนับสนุน เช่น กองทุนหลักประกันฯ  ท้องถิ่นสร้างทักษะชีวิต ตำบลต้นแบบ, การเยี่ยมบ้าน  กระบวนการสมัชชา นโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

6 การสร้างมาตรการชุมชน

7 มาตรการชุมชนเรื่องท้องไม่พร้อม

8

9 งานสมัชชาสุขภาพเทศบาลนคร พิษณุโลก www.designfreebies.org

10 ปัญหาอุปสรรค การถ่ายระดับแผนที่ทางเดินยุทะศาสตร์ สู่ ระดับพื้นที่ การทำงานเชิงปริมาณ วัยรุ่นไม่มีส่วนร่วมในการคิดงาน ทัศนคติของครู และพ่อแม่ ผู้ปกครอง / ชุมชน / ผู้นำชุมชน ข้อมูลในระดับพื้นที่ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายน้อย / ไม่มี ไม่อิสระในการทำงาน

11 แย่งผลงาน ช่องทางการสื่อสารน้อย ( ต้องจ่ายเงิน ) การไม่รู้หน่วยงานอื่น ปัญหาอุปสรรค

12 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ( กรมอนามัย + พัฒนา สังคมฯ ) การสนับสนุนจากชุมชน และผู้นำชุมชน ( เช่นนายก อบต ) การมีเวทีสำหรับวัยรุ่น ครอบครัว การจัดการความรู้ (KM) การสนับสนุนงบประมาณจากทุกภาคส่วน ( เช่น กองทุนสุขภาพชุมชน ) การจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ( มาตรฐานศูนย์ ครอบครัว ) ระบบเฝ้าระวัง / การแชร์ข้อมูล / การเผยแพร่ข้อมูล การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคี

13 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) กระบวนการสมัชชาสุขภาพ การทำงานสหวิชาชีพ กระบวนการให้คำปรึกษา (Counsellor)

14 ข้อเสนอแนะเพื่อการ ขับเคลื่อนงาน (๑)ข้อเสนอเชิงนโยบาย  การเร่งผลักดันให้มีการกระจาย อำนาจสู่ท้องถิ่น  ผลักดันการออกกฎหมาย คุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ ค้างอยู่ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  การสร้างแผนปฏิบัติการและ แนวทางปฏิบัติรองรับแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งของ กระทรวง สธ. และกระทรวง พม.

15 ข้อเสนอแนะเพื่อการ ขับเคลื่อนงาน ( ๒ ) ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ  การสร้างพื้นที่ดำเนินการใน ระดับ อบต. เทศบาล o เริ่มต้นในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง o เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน o ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ เช่น แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ สมัชชาสุขภาพ o เน้นการสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ o ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการทำงาน o สร้างแกนนำในพื้นที่

16 ข้อเสนอแนะเพื่อการ ขับเคลื่อนงาน ( ๒ ) ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ  การจัดการความรู้ o ถอดบทเรียนในพื้นที่ที่ดำเนินการได้ผล o พัฒนาเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้เพื่อการ ขยายผล o จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระดับชาติ จังหวัด ชุมชน  การสื่อสารสาธารณะ o สื่อกระแสหลัก ( ทีวี วิทยุ ดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี ) o สื่อกระแสรอง ( วิทยุชุมชน หอกระจาย ข่าว social Media)

17 ข้อเสนอแนะเพื่อการ ขับเคลื่อนงาน ( ๒ ) ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ  การสร้างแรงจูงใจ o การประกาศเกียรติคุณ การมอบรางวัล o การหนุนเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  การสร้างเครือข่ายคนทำงาน o เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน หนุนเสริม และแบ่งปันกัน o ตัวอย่าง : เครือข่ายท้องไม่พร้อม

18 สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย หน่วยงานต่าง ๆ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์  กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงมหาดไทย ( อปท.)  กระทรวงสาธารณสุข  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักอนามัย กทม.  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ( สช.)  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง ( สคส.) www.designfreebies.org

19 วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะ ชีวิตดี มีอนาคต


ดาวน์โหลด ppt LOGO การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน. สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม มหาดไทย ( อปท ) กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google