งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

2 สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม มหาดไทย (อปท) กระทรวงสาธารณสุข มุลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) สำนักนายกรัฐมนตรี

3 โครงการและกิจกรรม การบูรณาการแบบสหวิชาชีพ
การวางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (SRM) +การถ่ายระดับ การทำสมัชาสุขภาพระดับพื้นที่ การสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน (ตำบลวัยใส) การสร้างเวที สำหรับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง กับลูกวัยรุ่น, เวที วัยรุ่น เครือข่ายเด็กและสตรี บ้านพักฉุกเฉิน OSCC

4 โครงการและกิจกรรม การให้คำปรึกษา counsellor เครือข่ายท้องไม่พร้อม
สื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ สื่อดีขจัดสื่อร้าย ประกวดหนังสั้น ศุนย์ครอบครัวชุมชน การจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน “เป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม” การสำรวจข้อมูลการตั้งครรภ์ในโรงเรียน การเยี่ยมบ้านกลุ่มพิเศษ

5 องค์กรอิสระ/ภาคเอกชน กรมประชาสัมพันธ์/ช่อง11
นโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม มหาดไทย งบประมาณสนับสนุน เช่นกองทุนหลักประกันฯ ท้องถิ่นสร้างทักษะชีวิต ตำบลต้นแบบ, การเยี่ยมบ้าน กระบวนการสมัชชา รัฐบาล วาระแห่งชาติ พัฒนาเด็กและเยาวชน งปม. พัฒนาครู นโยบาย แผนประชากร วัฒนธรรม กลั่นกรองสื่อ จัดการสื่อไม่สร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกัน อส.เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม องค์กรอิสระ/ภาคเอกชน เพศศึกษารอบด้าน ทักษะชีวิต พัฒนาด้านบวก ทักษะ สื่อสาร ต่อรอง ฯลฯ มีบ้านพักช่วยเหลือ กรมประชาสัมพันธ์/ช่อง11 สื่อ การประชาสัมพันธ์ เคเบิ้ลทีวี หอกระจายข่าว สื่อเชิงพาณิชย์ ลดการ ตั้งครรภ์ วัยรุ่น สาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อพ. แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ บทบาทเชิงวิชาการ บูรณาการงานทุกภาคส่วน คืนข้อมูลสู่ชุมชน ถ่ายระดับแผนยุทธศาสตร์ในแนวดิ่ง จากจังหวัด ส่งอำเภอ/ตำบล บริการเป็นมิตรวัยรุ่น สร้างกระแสสังคม ดูแลวัยรุ่นตั้งครรภ์ พม. ยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไข ป้องกัน ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้นำทางความคิดของเด็ก อิทธิพลจากสื่อ ผลักดันนโยบาย ข้อมูล ติดตาม ประเมิน

6 การสร้างมาตรการชุมชน

7 มาตรการชุมชนเรื่องท้องไม่พร้อม

8

9 งานสมัชชาสุขภาพเทศบาลนครพิษณุโลก

10 ปัญหาอุปสรรค การถ่ายระดับแผนที่ทางเดินยุทะศาสตร์ สู่ระดับพื้นที่
การทำงานเชิงปริมาณ วัยรุ่นไม่มีส่วนร่วมในการคิดงาน ทัศนคติของครู และพ่อแม่ ผู้ปกครอง /ชุมชน/ผู้นำชุมชน ข้อมูลในระดับพื้นที่ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายน้อย/ไม่มี ไม่อิสระในการทำงาน

11 ปัญหาอุปสรรค แย่งผลงาน ช่องทางการสื่อสารน้อย (ต้องจ่ายเงิน)
การไม่รู้หน่วยงานอื่น

12 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ นโยบาย และยุทธศาสตร์ (กรมอนามัย+พัฒนาสังคมฯ)
นโยบาย และยุทธศาสตร์ (กรมอนามัย+พัฒนาสังคมฯ) การสนับสนุนจากชุมชน และผู้นำชุมชน (เช่นนายกอบต) การมีเวทีสำหรับวัยรุ่น ครอบครัว การจัดการความรู้ (KM) การสนับสนุนงบประมาณจากทุกภาคส่วน (เช่น กองทุนสุขภาพชุมชน) การจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานศูนย์ครอบครัว) ระบบเฝ้าระวัง / การแชร์ข้อมูล /การเผยแพร่ข้อมูล การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคี

13 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM)
กระบวนการสมัชชาสุขภาพ การทำงานสหวิชาชีพ กระบวนการให้คำปรึกษา (Counsellor)

14 ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนงาน
ข้อเสนอเชิงนโยบาย การเร่งผลักดันให้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ผลักดันการออกกฎหมายคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ค้างอยู่ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ การสร้างแผนปฏิบัติการและแนวทางปฏิบัติรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งของกระทรวง สธ. และกระทรวง พม.

15 ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนงาน
(๒) ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ การสร้างพื้นที่ดำเนินการในระดับ อบต.เทศบาล เริ่มต้นในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ เช่น แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สมัชชาสุขภาพ เน้นการสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการทำงาน สร้างแกนนำในพื้นที่

16 ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนงาน
(๒) ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ ถอดบทเรียนในพื้นที่ที่ดำเนินการได้ผล พัฒนาเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้เพื่อการขยายผล จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระดับชาติ จังหวัด ชุมชน การสื่อสารสาธารณะ สื่อกระแสหลัก (ทีวี วิทยุ ดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี) สื่อกระแสรอง (วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว social Media)

17 ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนงาน
(๒) ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ การสร้างแรงจูงใจ การประกาศเกียรติคุณ การมอบรางวัล การหนุนเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายคนทำงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน หนุนเสริมและแบ่งปันกัน ตัวอย่าง : เครือข่ายท้องไม่พร้อม

18 สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย หน่วยงานต่าง ๆ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย(อปท.) กระทรวงสาธารณสุข สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักอนามัย กทม. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง(สคส.)

19 วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต


ดาวน์โหลด ppt การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google