งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BANRAIWITTAYA B.R.W. By…Nittaya Kaeonan. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อำเภอ. บ้านไร่ จังหวัด. อุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BANRAIWITTAYA B.R.W. By…Nittaya Kaeonan. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อำเภอ. บ้านไร่ จังหวัด. อุทัยธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BANRAIWITTAYA B.R.W. By…Nittaya Kaeonan

2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อำเภอ. บ้านไร่ จังหวัด. อุทัยธานี

3 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ วิทยา

4 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ วิทยา

5

6

7

8 ประวัติของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักงานเขต พื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้าน ไร่ จังหวัดอุทัยธานี ติดถนนสายบ้าน ไร่ - อุทัยธานี โรงเรียนมีเนื้อที่ ทั้งหมด 92 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา

9  โรงเรียนบ้านไรวิทยาเป็นโรงเรียน มัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านไร่ รับ นักเรียน สหศึกษาประเภทเดินเรียน และมี นักเรียนอาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียนโดยใช้ สถานที่โรงเรียนบ้านไร่เดิม เปิดทำการ สอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ. ศ.2514 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก 24 คน มีครู 1 คน คือ นายสมพร ไชยะ และทางจังหวัดได้แต่ตั้ง นายปรีชา ภู่กำจัด ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท ( ปัจจุบันคือโรงเรียน อุทัยวิทยาคม ) มา รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านไร่ วิทยา

10 สถานที่ตั้งโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่วิทยา บ้านเลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล. บ้านบึง อำเภอ. บ้านไร่ จังหวัด. อุทัยธานี โทรศัพท์ 056-546-027 โทรสาร 056-539- 167

11 สีประจำโรงเรียน สีฟ้า หมายถึง ความฉลาด ความก้าวหน้าใน อนาคต ความมีเกียรติสูง สีขาว หมายถึง ความสะอาดทั้ง กาย วาจา ใจ และหมายถึง ผู้มี ศิลธรรม มีสติ ปัญญา รู้จักช่วยเหลือสังคม

12 ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นเฟื่องฟ้า

13 ตราประจำโรงเรียนบ้านไร่วิทยา อักษรย่อของโรงเรียน : บ. ร. ว.

14 วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านไร่วิทยา โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียน แห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตาม มาตรฐาน เทียบเคียง มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

15 พันธกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา เทียบเคียง มาตรฐานสากล  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วย ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษา พอเพียง  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา

16 อัตลักษณ์โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยามี นิสัยรักการออม

17 เอกลักษณ์โรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียน ส่งเสริมนิสัยรักการออม

18 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้อยู่ร่วมกันผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี ความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ - ซื่อสัตย์ - มี วินัย - ใฝ่เรียนรู้ - อยู่อย่างพอเพียง - มุ่งมั่นในการทำงาน - มีจิตสาธารณะ

19 ปรัชญาโรงเรียนบ้านไร่วิทยา “ การศึกษาเพื่อชีวิตและ สังคม ”

20 ขอขอบคุณ ค่ะ

21 จัดทำโดย นางสาวนิตยาแก้วนันท์ มัธยมศึกษา ปีที่ 6/4 เลขที่ 35


ดาวน์โหลด ppt BANRAIWITTAYA B.R.W. By…Nittaya Kaeonan. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อำเภอ. บ้านไร่ จังหวัด. อุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google