งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BANRAIWITTAYA B.R.W. By…Nittaya Kaeonan. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อำเภอ. บ้านไร่ จังหวัด. อุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BANRAIWITTAYA B.R.W. By…Nittaya Kaeonan. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อำเภอ. บ้านไร่ จังหวัด. อุทัยธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BANRAIWITTAYA B.R.W. By…Nittaya Kaeonan

2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อำเภอ. บ้านไร่ จังหวัด. อุทัยธานี

3 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ วิทยา

4 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ วิทยา

5

6

7

8 ประวัติของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักงานเขต พื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้าน ไร่ จังหวัดอุทัยธานี ติดถนนสายบ้าน ไร่ - อุทัยธานี โรงเรียนมีเนื้อที่ ทั้งหมด 92 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา

9  โรงเรียนบ้านไรวิทยาเป็นโรงเรียน มัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านไร่ รับ นักเรียน สหศึกษาประเภทเดินเรียน และมี นักเรียนอาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียนโดยใช้ สถานที่โรงเรียนบ้านไร่เดิม เปิดทำการ สอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ. ศ.2514 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก 24 คน มีครู 1 คน คือ นายสมพร ไชยะ และทางจังหวัดได้แต่ตั้ง นายปรีชา ภู่กำจัด ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท ( ปัจจุบันคือโรงเรียน อุทัยวิทยาคม ) มา รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านไร่ วิทยา

10 สถานที่ตั้งโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่วิทยา บ้านเลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล. บ้านบึง อำเภอ. บ้านไร่ จังหวัด. อุทัยธานี โทรศัพท์ โทรสาร

11 สีประจำโรงเรียน สีฟ้า หมายถึง ความฉลาด ความก้าวหน้าใน อนาคต ความมีเกียรติสูง สีขาว หมายถึง ความสะอาดทั้ง กาย วาจา ใจ และหมายถึง ผู้มี ศิลธรรม มีสติ ปัญญา รู้จักช่วยเหลือสังคม

12 ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นเฟื่องฟ้า

13 ตราประจำโรงเรียนบ้านไร่วิทยา อักษรย่อของโรงเรียน : บ. ร. ว.

14 วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านไร่วิทยา โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียน แห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตาม มาตรฐาน เทียบเคียง มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

15 พันธกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา เทียบเคียง มาตรฐานสากล  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วย ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษา พอเพียง  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา

16 อัตลักษณ์โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยามี นิสัยรักการออม

17 เอกลักษณ์โรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียน ส่งเสริมนิสัยรักการออม

18 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้อยู่ร่วมกันผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี ความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ - ซื่อสัตย์ - มี วินัย - ใฝ่เรียนรู้ - อยู่อย่างพอเพียง - มุ่งมั่นในการทำงาน - มีจิตสาธารณะ

19 ปรัชญาโรงเรียนบ้านไร่วิทยา “ การศึกษาเพื่อชีวิตและ สังคม ”

20 ขอขอบคุณ ค่ะ

21 จัดทำโดย นางสาวนิตยาแก้วนันท์ มัธยมศึกษา ปีที่ 6/4 เลขที่ 35


ดาวน์โหลด ppt BANRAIWITTAYA B.R.W. By…Nittaya Kaeonan. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อำเภอ. บ้านไร่ จังหวัด. อุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google