งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MY SCHOOL BANRAIWITTAYA B.R.W. By…Nittaya Kaeonan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MY SCHOOL BANRAIWITTAYA B.R.W. By…Nittaya Kaeonan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MY SCHOOL BANRAIWITTAYA B.R.W. By…Nittaya Kaeonan

2 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 อำเภอ.บ้านไร่ จังหวัด.อุทัยธานี

3 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
นายวิชัย ยุชังกูล

4 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
นางวชิราภรณ์ รัตนะวงศ์ไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

5 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
นางรุ่งนภา ธีฆะพร รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารวิชาการ

6 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารทั่วไป

7 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
นายเศวตชัย มณีเศวต รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารงบประมาณ

8 ประวัติของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้าน ไร่ จังหวัดอุทัยธานี สังกัด สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สำนักงานกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ติดถนนสายบ้านไร่-อุทัยธานี โรงเรียนมีเนื้อที่ ทั้งหมด 92 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา

9 โรงเรียนบ้านไรวิทยาเป็นโรงเรียน มัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านไร่ รับ นักเรียน สหศึกษาประเภทเดินเรียน และมีนักเรียนอาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียน โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านไร่เดิม เปิด ทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2514 มีนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก 24 คน มีครู 1 คน คือ นายสมพร ไชยะ และ ทางจังหวัดได้แต่ตั้ง นายปรีชา ภู่ กำจัด ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท (ปัจจุบันคือโรงเรียน อุทัยวิทยาคม)มา รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้าน ไร่วิทยา

10 สถานที่ตั้งโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่วิทยา บ้านเลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล.บ้านบึง อำเภอ.บ้านไร่ จังหวัด. อุทัยธานี โทรศัพท์ โทรสาร

11 สีประจำโรงเรียน สีฟ้า หมายถึง ความฉลาด ความก้าวหน้าในอนาคต ความมีเกียรติสูง สีขาว หมายถึง ความสะอาดทั้ง กาย วาจา ใจ และหมายถึง ผู้มี ศิลธรรม มีสติ ปัญญา รู้จักช่วยเหลือสังคม

12 ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นเฟื่องฟ้า

13 ตราประจำโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
อักษรย่อของโรงเรียน : บ.ร.ว.

14 วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียน แห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตาม มาตรฐาน เทียบเคียง มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

15 พันธกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา เทียบเคียง มาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วย ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษา พอเพียง ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา

16 นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยามี นิสัยรักการออม
อัตลักษณ์โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยามี นิสัยรักการออม

17 โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็น โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการออม
เอกลักษณ์โรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็น โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการออม

18 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้อยู่ร่วมกันผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี ความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก -รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ - ซื่อสัตย์ -มีวินัย -ใฝ่เรียนรู้ -อยู่อย่างพอเพียง -มุ่งมั่นในการ ทำงาน -มีจิตสาธารณะ

19 ปรัชญาโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
“การศึกษาเพื่อชีวิตและ สังคม”

20 ขอขอบคุณค่ะ

21 จัดทำโดย นางสาวนิตยา แก้วนันท์ มัธยมศึกษา ปีที่ 6/4 เลขที่ 35


ดาวน์โหลด ppt MY SCHOOL BANRAIWITTAYA B.R.W. By…Nittaya Kaeonan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google