งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จรรยาบรรณ วิชาชีพ. พระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2546 มาตรา 50 กำหนดให้ คุรุสภาออกข้อบังคับว่าด้วย จรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อรองรับการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จรรยาบรรณ วิชาชีพ. พระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2546 มาตรา 50 กำหนดให้ คุรุสภาออกข้อบังคับว่าด้วย จรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อรองรับการดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จรรยาบรรณ วิชาชีพ

2 พระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2546 มาตรา 50 กำหนดให้ คุรุสภาออกข้อบังคับว่าด้วย จรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อรองรับการดำเนินงาน ควบคุมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วยระดับคุณภาพ

3 จรรยาบรรณต่อตนเอง ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ต้องมีวินัยใน ตนเองพัฒนาตนเองด้าน วิชาชีพ บุคลิกภาพและ วิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ

4 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ ต่อวิชาชีพ เป็นสมาชิกที่ดี ขององค์กรวิชาชีพ

5 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 1. ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์ และหรือผู้รับบริการตาม บทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า

6 2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษาต้องส่งเสริมให้เกิดการ เรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และ หรือผู้รับบริการ ตามบทบาท หน้าที่อย่างเต็ม ความสามารถด้วยความ บริสุทธิ์ใจ

7 3. ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ต้อง ประพฤติปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา และจิตใจ

8 4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษา ต้องไม่กระทำตนเป็น ปฏิปักษ์ต่อความเจริญทาง กาย สติ ปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ และหรือผู้รับบริการ

9 5. ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ต้องให้บริการ ด้วยความจริงใจและเสมอ ภาค โดยไม่เรียกรับหรือ ยอมรับผลประโยชน์จากการ ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

10 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วม ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา พึงช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง สร้างสรรค์ โดยยึดมั่นใน ระบบคุณธรรม สร้างความ สามัคคีในหมู่คณะ

11 จรรยาบรรณต่อสังคม ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็น ผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวม และยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


ดาวน์โหลด ppt จรรยาบรรณ วิชาชีพ. พระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2546 มาตรา 50 กำหนดให้ คุรุสภาออกข้อบังคับว่าด้วย จรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อรองรับการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google