งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• พระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2536 ณ สำนักงาน ชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• พระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2536 ณ สำนักงาน ชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 • พระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2536 ณ สำนักงาน ชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

2 ความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

3 สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับ สภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจ เป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ทำการเก็บรวบรวม ไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อน หย่อนใจ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียน ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้โดยมีพืชเป็นปัจจัย หลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัย ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ งานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และ กายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้าง ปัญญาและภูมิปัญญา วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร ผลของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร มีข้อมูลการเรียนรู้ทรัพยากร ที่สามารถสื่อกันได้ทั่วประเทศ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐานของวิทยาการและปัญญา เกิดนักอนุรักษ์ พัฒนาบนฐาน คุณธรรม เสริมสร้างการเรียนรู้บนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับ สภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจ เป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ทำการเก็บรวบรวม ไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อน หย่อนใจ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียน ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้โดยมีพืชเป็นปัจจัย หลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัย ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ งานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และ กายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้าง ปัญญาและภูมิปัญญา วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร ผลของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร มีข้อมูลการเรียนรู้ทรัพยากร ที่สามารถสื่อกันได้ทั่วประเทศ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐานของวิทยาการและปัญญา เกิดนักอนุรักษ์ พัฒนาบนฐาน คุณธรรม เสริมสร้างการเรียนรู้บนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี โรงเรียนวัดพิกุลเงินตั้งอยู่ บนพื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน มีท่านเจ้า อาวาสวัดพิกุลเงิน พระนนท สาระเวที ที่ปรึกษาเจ้า คณะอำเภอบางใหญ่เป็นผู้ อุปถัมภ์โรงเรียน ท่านได้บริจาคที่ดินให้ ก่อสร้างโรงเรียนในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2472 เปิดทำการ เรียนการสอน ป.1- ป.4 พ. ศ.2514 และได้ขยายให้ เปิดสอนเพิ่มถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางใหญ่ได้มอบ อาคารเรียนให้โรงเรียนเพิ่มขึ้น พ. ศ.2534 โรงเรียนได้รับ อนุญาตเปิดทำการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็น โรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ที่ยากจนและขาดแคลนให้มี โอกาสทางการศึกษาระหว่าง เรียน โรงเรียนวัดพิกุลเงินตั้งอยู่ บนพื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน มีท่านเจ้า อาวาสวัดพิกุลเงิน พระนนท สาระเวที ที่ปรึกษาเจ้า คณะอำเภอบางใหญ่เป็นผู้ อุปถัมภ์โรงเรียน ท่านได้บริจาคที่ดินให้ ก่อสร้างโรงเรียนในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2472 เปิดทำการ เรียนการสอน ป.1- ป.4 พ. ศ.2514 และได้ขยายให้ เปิดสอนเพิ่มถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางใหญ่ได้มอบ อาคารเรียนให้โรงเรียนเพิ่มขึ้น พ. ศ.2534 โรงเรียนได้รับ อนุญาตเปิดทำการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็น โรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ที่ยากจนและขาดแคลนให้มี โอกาสทางการศึกษาระหว่าง เรียน โรงเรียนวัดพิกุลเงินได้ ขอโอนมาสังกัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 และ ในปีเดียวกันบุคลากร ของโรงเรียนได้ถ่ายโอนมา สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 นับถึงปัจจุบัน โรงเรียนมีอายุ รวม 82 ปี ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน 4 อาคารเรียน สีประจำโรงเรียน เขียว – เหลือง โรงเรียนวัดพิกุลเงินได้ ขอโอนมาสังกัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 และ ในปีเดียวกันบุคลากร ของโรงเรียนได้ถ่ายโอนมา สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 นับถึงปัจจุบัน โรงเรียนมีอายุ รวม 82 ปี ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน 4 อาคารเรียน สีประจำโรงเรียน เขียว – เหลือง

5 นายบุญเลิศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดพิกุลเงิน วิสัยทัศน์โรงเรียน “ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน เป็นองค์กร มุ่งพัฒนาการศึกษา ให้ผู้เรียนมี คุณธรรม นำความรู้ มีคุณภาพและ ศักยภาพในการพัฒนาตนเองตาม มาตรฐานการศึกษาส่งเสริมความเป็น สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย และยึดมั่นการปกครองระบบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข ” อัตลักษณ์โรงเรียน วิชาการดี บูรณาการเด่น เน้นชีววิถี เป็นคนดีของสังคม คำขวัญโรงเรียน โรงเรียนน่าอยู่ คุณครูเมตตา ปรัชญาการศึกษาของ โรงเรียน “ ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่ มนุษย์ ” วิสัยทัศน์โรงเรียน “ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน เป็นองค์กร มุ่งพัฒนาการศึกษา ให้ผู้เรียนมี คุณธรรม นำความรู้ มีคุณภาพและ ศักยภาพในการพัฒนาตนเองตาม มาตรฐานการศึกษาส่งเสริมความเป็น สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย และยึดมั่นการปกครองระบบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข ” อัตลักษณ์โรงเรียน วิชาการดี บูรณาการเด่น เน้นชีววิถี เป็นคนดีของสังคม คำขวัญโรงเรียน โรงเรียนน่าอยู่ คุณครูเมตตา ปรัชญาการศึกษาของ โรงเรียน “ ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่ มนุษย์ ”

6 การประชุมคณะกรรมการ สวนพฤกษศาสตร์ และครูผู้สอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี การประชุมคณะกรรมการ สวนพฤกษศาสตร์ และครูผู้สอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี

7

8 • การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นแกน โดยใช้อัญชัน เป็นพืชศึกษา

9 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นแกน โดยใช้อัญชันเป็นพืชศึกษา

10 กิจกรรมศึกษาพรรณไม้ที่สนใจให้ นักเรียนจัดกลุ่มศึกษา

11 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นแกน โดยใช้อัญชันเป็นพืชศึกษา


ดาวน์โหลด ppt • พระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2536 ณ สำนักงาน ชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google