งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ โรงเรียนหน้าพระลาน ( พิบูล สงเคราะห์ ) เป็นสถานศึกษาที่ยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความพอเพียง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ โรงเรียนหน้าพระลาน ( พิบูล สงเคราะห์ ) เป็นสถานศึกษาที่ยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความพอเพียง ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 “ โรงเรียนหน้าพระลาน ( พิบูล สงเคราะห์ ) เป็นสถานศึกษาที่ยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความพอเพียง ”

4 1. ส่งเสริมการจัดองค์ ความรู้ด้านการต่อต้าน การทุจริต ให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 2. พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ที่เท่าทันต่อการ เปลี่ยนแปลงและปลูก จิตสำนึกผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึง ประสงค์

5 3. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วน ร่วมในการสร้างระบบสุจริต

6 1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องมี วิถีชีวิตแบบพอเพียง สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

7 2. ผู้เรียนมีการเรียนรู้และ ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย และมีความสุขท่ามกลาง ความเปลี่ยนแปลง

8 3. มีเครือข่ายความ ร่วมมือในการป้องกันการ ทุจริต

9 1. สร้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เป็น ผู้มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียงและยึดมั่นใน คุณธรรม 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และ สามารถใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่างมีความสุข 3. สร้างเครือข่ายองค์กรสุจริต บน การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 1. สร้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เป็น ผู้มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียงและยึดมั่นใน คุณธรรม 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และ สามารถใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่างมีความสุข 3. สร้างเครือข่ายองค์กรสุจริต บน การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

10

11


ดาวน์โหลด ppt “ โรงเรียนหน้าพระลาน ( พิบูล สงเคราะห์ ) เป็นสถานศึกษาที่ยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความพอเพียง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google