งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโรงเรียนบ้านหนองเฒ่า ที่อยู่ เลขที่.....277...... หมู่...5..... ตำบล.. ลานหอย... อำเภอ... บ้านด่านลานหอย... วิสัยทัศน์ “ ภายในปีการศึกษา 2550 นักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโรงเรียนบ้านหนองเฒ่า ที่อยู่ เลขที่.....277...... หมู่...5..... ตำบล.. ลานหอย... อำเภอ... บ้านด่านลานหอย... วิสัยทัศน์ “ ภายในปีการศึกษา 2550 นักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโรงเรียนบ้านหนองเฒ่า ที่อยู่ เลขที่.....277...... หมู่...5..... ตำบล.. ลานหอย... อำเภอ... บ้านด่านลานหอย... วิสัยทัศน์ “ ภายในปีการศึกษา 2550 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า มีความรู้ คู่คุณธรรม นำกีฬา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ”

2 พันธกิจ 1. จัดและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการ พัฒนาด้านการเรียน เต็มตามศักยภาพ ด้วยการจัดการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. จัดและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมสามารถดำเนินชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาพดี โดยเน้นด้านกีฬา 4. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักพัฒนาและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3 กลยุทธ์ 1. จัดการเรียนรู้ทั้งในและนอก ห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม 2. จัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. จัดการเรียนรู้โดยให้ครูผลิตและใช้ สื่อการสอน 4. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน การจัดการเรียนรู้ 5. จัดให้มีชุมนุมพุทธศาสน์ใน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6. จัดการเรียนรู้ระบบกลุ่มตามความ เหมาะสม 7. ให้นักเรียนได้เล่นกีฬาตามความ ถนัด 8. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน สาธารณสุขเผยแผ่เฝ้าระวัง ป้องกันโรค 9. จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน

4 กลยุทธ์ 10 นำนักเรียนเข้าร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ และวันสำคัญต่างๆ 11. นำ นักเรียนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ เมื่อมีโอกาส 12. จัดการเรียนรู้ศึกษานอกสถานที่ 13. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้จักการดูแล รักษาต้นไม้โดยได้ปฏิบัติจริง

5 ข้อมูลพื้นฐาน ขนาดโรงเรียน....... ขนาดกลาง.... ชื่อผู้บริหาร..... นายบุญเชิด ทับศูนย์.................... จำนวนนักเรียน ชาย...137.... คน หญิง....116...... คน จำนวนครู ชาย.....5....... คน หญิง......8...... คน รวม......13....... คน ประวัติโรงเรียน ( ย่อ )..... โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2519 ณ บริเวณหมู่ที่ 5 ต. ลานหอย อ. บ้านด่านลานหอย จ. สุโขทัย โดยเป็นสาขาของโรงเรียน เชิงคีรี ( สุวิชาณวรวุฒิ ) แยกเป็นเอกเทศวันที่ 21 สิงหาคม 2547 เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา ปีการศึกษา 2541 ปัจจุบันโรงเรียนบ้าน หนองเฒ่าเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี นายบุญเชิด ทับศูนย์ เป็น ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน หนองเฒ่า........ จัดชั้นเรียน.....11....... ห้อง ห้อง พิเศษ..........6........... ห้อง ครูอัตราจ้าง...........1............ คน ผู้รับเหมาทำความสะอาด.....1.... คน ครู อบต..........1........... คน

6 ภาพถ่ายอาคารเรียนและ อาคารเอนกประสงค์ แบบ..... สปช.105/26.............. สร้าง พ. ศ....2529................ งบประมาณ..1,040,000.. บาท ที่มา.... งบประมาณ......... แบบ..... สปช.202/26............. สร้าง พ. ศ....2530................ งบประมาณ..200,000... บาท ที่มา...... งบประมาณ...........

7 ภาพถ่ายอาคารเรียนและ สนามบาสเกตบอล แบบ..... สปช.102/26........... สร้าง พ. ศ..2542................ งบประมาณ...1,088,600.... บาท ที่มา..... งบประมาณ............. แบบ.............-....................... สร้าง พ. ศ....2542.............. งบประมาณ....233,000... บาท ที่มา.... งบประมาณ.............

8 ภาพถ่ายถังเก็บน้ำฝน แบบ..... ฝ 33................ สร้าง พ. ศ.....2529............ งบประมาณ...35,000.. บาท ที่มา...... งบประมาณ............ แบบ...... กรมพัฒนา ชุมชน......... สร้าง พ. ศ....2535............ งบประมาณ....50,000.. บาท..... ที่มา..... งบประมาณ.............

9 ภาพถ่ายถังเก็บน้ำฝนและ ส้วม แบบ...... ฝ 30 พิเศษ........... สร้าง พ. ศ....2542............. งบประมาณ....81,000... บาท ที่มา....... งบประมาณ............. แบบ...... สปช.602/26 (4 ที่ นั่ง ). สร้าง พ. ศ.....2529.......... งบประมาณ......40,000... บาท ที่มา...... งบประมาณ.............

10 ภาพถ่ายโรงอาหารและ ห้องสมุด แบบ...........-.......................... สร้าง พ. ศ.....2540............ งบประมาณ....22,000.... บาท ที่มา..... บริจาค............. แบบ.. สหกรณ์แห่ง ประเทศไทย... สร้าง พ. ศ....2540............ งบประมาณ...40,000... บาท ที่มา....... บริจาค............

11 ภาพถ่ายรั้วและอาคารหนอง เฒ่าร่วมใจ แบบ.........-............................ สร้าง พ. ศ.....2544......... งบประมาณ...121,078.. บาท ที่มา....... บริจาค............. แบบ..........-........................... สร้าง พ. ศ....2546.......... งบประมาณ......99,869...... ที่มา........ บริจาค............

12 ภาพถ่ายส้วมครูและส้วม อนุบาล แบบ..............-....................... สร้าง พ. ศ.....2540........... งบประมาณ....10,000... บาท ที่มา....... บริจาค................ แบบ............-......................... สร้าง พ. ศ......2548............ งบประมาณ.....12,092..... ที่มา....... บริจาค........

13 คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. นายบุญมา เจริญผล ประธานกรรมการ 2. นายไมล์ ไล้สม กรรมการผู้แทน ผู้ปกครอง 3. นายพิเชษฐ์ นิลนนท์ กรรมการผู้แทน ผู้ปกครอง 4. นายสมจิตร ขยันยิ่ง กรรมการผู้แทน องค์กรชุมชน 5. นายสังข์ คงทัศน์ กรรมการผู้แทน องค์กรส่วนท้องถิ่น 6. นางณัฐธิดา เนื้อไม้ กรรมการผู้แทน ศิษย์เก่า 7. นายเสนาะ สงฆ์จันทร์ กรรมการผู้แทน พระภิกษุสงฆ์ 8. นางบังอร เสมรอด กรรมการผู้แทน ผู้ทรงคุณวุฒิ 9. นายบุญเชิด ทับศูนย์ กรรมการและ เลขานุการ

14


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโรงเรียนบ้านหนองเฒ่า ที่อยู่ เลขที่.....277...... หมู่...5..... ตำบล.. ลานหอย... อำเภอ... บ้านด่านลานหอย... วิสัยทัศน์ “ ภายในปีการศึกษา 2550 นักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google