งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้าน หนองตม ที่อยู่ 140 หมู่ 6 ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่าน ลานหอย จังหวัดสุโขทัย วิสัยทัศน์ “ พัฒนาบุคลากร จัดระบบการสอนทางไกล ครบครัน มุ่งมั่นด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้าน หนองตม ที่อยู่ 140 หมู่ 6 ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่าน ลานหอย จังหวัดสุโขทัย วิสัยทัศน์ “ พัฒนาบุคลากร จัดระบบการสอนทางไกล ครบครัน มุ่งมั่นด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้าน หนองตม ที่อยู่ 140 หมู่ 6 ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่าน ลานหอย จังหวัดสุโขทัย วิสัยทัศน์ “ พัฒนาบุคลากร จัดระบบการสอนทางไกล ครบครัน มุ่งมั่นด้าน ไอ ซี ที ชุมชนมีส่วนร่วม รวมพลังกับกลุ่มเคลือข่าย พัฒนาการ บริหารจัดการ ” พันธกิจ 1. จัดหาบุคลากรมาช่วย 2. พัฒนา บุคลากร 3. พัฒนาระบบการเรียนการสอน 4. จัดหา จัดซื้อ ตำราเรียน สื่อที่ทันสมัย 5. ประสานงานกลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนา 6. มี ความสัมพันธ์กับกับชุมชน กลยุทธ์ 1. การแก้ปัญหาขาดครู 2. การ พัฒนาบุคลากร 3. การพัฒนาสื่อ ตำราเรียน อุปกรณ์ ไอ ซี ที 4. การพัฒนางานวิชาการ 5. พัฒนาระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

2 ข้อมูลพื้นฐาน ขนาดโรงเรียน ( เล็ก กลาง ใหญ่ )...... เล็ก......... ชื่อผู้บริหาร..... นายจเร ศรีศุภารักษ์......... จำนวนนักเรียน ชาย...41.. คน หญิง...30... คน จำนวนครู ชาย.......3....... คน หญิง......2....... คน รวม.........5......... คน ประวัติโรงเรียน ( ย่อ ) โรงเรียนบ้านหนองตม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2516 โดย ผู้ใหญ่นำ เสือชิด เป็นผู้ชักชวนราษฎรหมู่ 6 และ หมู่ 7 สร้างอาคารขึ้น เปิกทำการสอนครั้งแรก วันที่ 14 พฤษภาคม 2516 มีนายพยนต์ คงแป้น เป็นครูใหญ่ ปัจจุบันนายจเร ศรีศุภารักษ์ เป็น ผู้อำนวยการ จัดชั้นเรียน.......8....... ห้อง ห้องพิเศษ............1............ ห้อง ลูกจ้างชั่วคราว................... คน นักการภาร โรง......1...... คน

3 ภาพถ่ายอาคารเรียนและ สิ่งก่อสร้าง อาคารชั้นเดียวใต้ถุน สูง แบบ......... ป.1 ฉ.................. สร้าง พ. ศ......2518.............. งบประมาณ.....96,000......... ที่มา...... งบประมาณ............. ( จากงบประมาณ / บริจาค ) อาคารชั้นเดียว ( 4 ห้อง ) แบบ...... ป.017.................... สร้าง พ. ศ.....2524............... งบประมาณ.....880,000....... ที่มา...... งบประมาณ.............. ( จากงบประมาณ / บริจาค )

4 ภาพถ่ายอาคารเรียนและ สิ่งก่อสร้าง บ้านพักครูหลังที่ 1 แบบ.... องค์การฯ.................. สร้าง พ. ศ.....2518............... งบประมาณ....45,000.......... ที่มา..... งบประมาณ.............. ( จากงบประมาณ / บริจาค ) บ้านพักครูหลังที่ 2 แบบ.... องค์การฯ................. สร้าง พ. ศ.....2521.............. งบประมาณ.....60,000........ ที่มา..... งบประมาณ............. ( จากงบประมาณ / บริจาค )

5 ภาพถ่ายอาคารเรียนและ สิ่งก่อสร้าง อาคารปูน 4 ที่นั่ง แบบ...... สปช.60126........... สร้าง พ. ศ....2532............... งบประมาณ....80,000......... ที่มา.... งบประมาณ.............. ( จากงบประมาณ / บริจาค ) รั้วลวดหนามเสาปูน แบบ... รั้วลวดหนาม เสาปูน..... สร้าง พ. ศ.....2531............... งบประมาณ.....15,000......... ที่มา.... งบประมาณ............... ( จากงบประมาณ / บริจาค )

6 ถังน้ำซีเมนต์ 3 ถัง แบบ...... ฝ.33...................... สร้าง พ. ศ....2528............... งบประมาณ....35,000......... ที่มา.... งบประมาณ.............. ( จากงบประมาณ / บริจาค ) ถังน้ำซีเมนต์ 3 ถัง แบบ...... ฝ.33...................... สร้าง พ. ศ.....2535............... งบประมาณ.....35,000......... ที่มา.... งบประมาณ............... ( จากงบประมาณ / บริจาค ) ภาพถ่ายอาคารเรียนละ สิ่งก่อสร้าง

7 ภาพถ่ายอาคารเรียนและ สิ่งก่อสร้าง ถังน้ำซีเมนต์ 4 ถัง แบบ...... รพช....................... สร้าง พ. ศ....2534............... งบประมาณ....24,000......... ที่มา.... งบประมาณ.............. ( จากงบประมาณ / บริจาค )

8 คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน นายชาญ นิ่มมั่ง ประธานกรรมการ นายอนันต์ เมืองแก้ว นายทวีป เอมอยู่ กรรมการผู้แทนครู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสมหมาย เขียวสีทอง นายสมศักดิ์ นิ่มมั่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า พระสมชาย คุณยุตโต นายเปี่ยม รอดฝุ่น กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงค์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง นายเชาว์ เงินแก้ว นายจเร ศรีศุภารักษ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้าน หนองตม ที่อยู่ 140 หมู่ 6 ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่าน ลานหอย จังหวัดสุโขทัย วิสัยทัศน์ “ พัฒนาบุคลากร จัดระบบการสอนทางไกล ครบครัน มุ่งมั่นด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google