งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ และ อาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝาย อำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองมณี ก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ และ อาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝาย อำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองมณี ก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ และ อาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝาย อำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองมณี ก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง 143,690,000.00 บาท 24 กุมภาพันธ์ 2557

2 (3.09 ล้านบาท ) (43.74 ล้าน บาท ) (53.02 ล้าน บาท ) (42.62 ล้าน บาท ) (1.2 ล้านบาท ) ส่วนประกอบของ โครงการ ( มูลค่ารวม 143.69 ล้านบาท )

3 ส่วนประกอบของโครงการ

4 งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำและ อาคารประกอบ มูลค่ารวม 53,025,377 บาท (42.46 %) (34.7 ล้านบาท ) (6.08 ล้านบาท ) (6.17 ล้านบาท ) (6.08 ล้านบาท )

5 1. แก้ไขเป็นท่อลอดส่ง น้ำใต้ทางหลวง 2. แก้ไขเป็นท่อลอดส่ง น้ำใต้ทางหลวง 3. ตัดสายคลอง MC-1L เหลือ 800 เมตร 4. เพิ่มอาคาร Drain Culvert ขนาด Ø 0.80 เมตร กม.4+000 จำนวน 1 แถว 0.80 เมตร กม.4+000 จำนวน 1 แถว 5. เพิ่มอาคาร Drain Culvert ขนาด Ø 0.80 เมตร กม.5+381 จำนวน 1 แถว 0.80 เมตร กม.5+381 จำนวน 1 แถว 4 5 3 2 รายละเอียดภาพจุดที่ขอแก้ไข แบบก่อสร้าง 1

6 1. แก้ไขแบบ Road Crossing/Check คลองส่งน้ำ สาย MC กม.3+951 ก่อสร้างเป็นท่อลอดส่งน้ำใต้ ทางหลวง เนื่องจาก สำนักทางหลวงชนบทไม่ ยินยอมให้ขุดถนน ตามรูปถ่ายที่แนบ งานแก้ไข แบบเพิ่มเติม - การแก้ไขโดยการขออนุญาตดันท่อลอดถนนใช้แบบหมายเลข EPPS 12B/29 - ค่าก่อสร้าง 1,332,598.22 บาท - ระยะเวลาจัดหาวัสดุและดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน (2 จุด )

7 2. แก้ไขแบบ Road Crossing/Check คลองส่งน้ำ สาย MC-1R กม.0+600 ก่อสร้างเป็นท่อลอดส่งน้ำ ใต้ทางหลวง เนื่องจาก สำนักทางหลวงชนบทไม่ ยินยอมให้ขุดถนน ตามรูปถ่ายที่แนบ - การแก้ไขโดยการขออนุญาตดันท่อลอดถนนใช้แบบหมายเลข EPPS 12B/29 - ค่าก่อสร้าง 850,260.63 บาท - ระยะเวลาจัดหาวัสดุและดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน (2 จุด )

8 3. แก้ไขแบบคลองส่งน้ำสาย MC-1L ตัดระยะความ ยางคลองจาก กม.0+800 – กม.2+300 โดยย้าย Tail Regulator จาก กม.2+300 มาอยู่ที่ กม.0+800 เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าชุมชน ตามรูปถ่ายที่แนบ - การแก้ไขโดยการตัดระยะความยาวคลองออก จาก กม.0+800 – กม.2+300 - ค่าก่อสร้าง 2,297,903.00 บาท ลดลง 3,784,690.00 บาท

9 4. แก้ไขแบบเพิ่มเติม Drain Culvert คลองส่งน้ำสาย MC กม.4+000 เนื่องจากราษฎรร้องขอในกรณีน้ำ ท่วมไม่มีท่อระบายน้ำป่า ตามรูปถ่ายที่แนบ - การแก้ไขโดยเพิ่มท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. จำนวน 1 แถว - ค่าก่อสร้าง 195,000.00 บาท - ระยะเวลาจัดหาวัสดุและดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน (2 จุด )

10 5. แก้ไขแบบเพิ่มเติม Drain Culvert คลองส่ง น้ำสาย MC กม.5+381 เนื่องจากราษฎรร้องขอใน กรณีน้ำท่วมไม่มีท่อระบายน้ำป่า ตามรูปถ่ายที่แนบ - การแก้ไขโดยเพิ่มท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. จำนวน 1 แถว - ค่าก่อสร้าง 195,000.00 บาท - ระยะเวลาจัดหาวัสดุและดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน (2 จุด )

11 สรุประยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง 1. แก้ไขแบบ Road Crossing/Check คลองส่งน้ำสาย MC-1R กม.3+951 ก่อสร้างเป็นท่อลอดส่งน้ำใต้ทางหลวง ระยะเวลาจัดหาวัสดุและดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน (2 จุด ) 2. แก้ไขแบบ Road Crossing/Check คลองส่งน้ำสาย MC-1R กม.0+600 ก่อสร้างเป็นท่อลอดส่งน้ำใต้ทางหลวง ระยะเวลา จัดหาวัสดุและดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน (2 จุด ) 3. ตัดคลองส่งน้ำสาย MC-1L กม.0+800 - กม.2+300 ระยะเวลาดำเนินการ - วัน 4. เพิ่ม Drain Culvert คลองส่งน้ำสาย MC กม.4+000 ระยะเวลาจัดหาวัสดุและดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน (2 จุด ) 5. เพิ่ม Drain Culvert คลองส่งน้ำสาย MC กม.5+381 ระยะเวลาจัดหาวัสดุและดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน (2 จุด ) รวมระยะเวลาที่ต้องการดำเนินการ 60 วัน

12 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt งานจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ และ อาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝาย อำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองมณี ก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google