งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขื่อนกิ่วคอหมาความจุ 170 ล้าน ลบ. ม.  มติ ครม.18 พ.ย.46 เขื่อนกิ่วลมมีความจุ 112 ล้าน ลบ. ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขื่อนกิ่วคอหมาความจุ 170 ล้าน ลบ. ม.  มติ ครม.18 พ.ย.46 เขื่อนกิ่วลมมีความจุ 112 ล้าน ลบ. ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เขื่อนกิ่วคอหมาความจุ 170 ล้าน ลบ. ม.  มติ ครม.18 พ.ย.46 เขื่อนกิ่วลมมีความจุ 112 ล้าน ลบ. ม.

4

5 เพื่อการเกษตรอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม ประมง บรรเทาอุทกภัย แหล่งท่องเที่ยว

6 ลักษณะโครงการ เขื่อนดิน กว้าง 8 ม. ยาว 500 ม. สูง 43.50 ม. แผนการดำเนินงาน 2548-2557 วงเงินงบประมาณ 3,670.05 ล้านบาท ความจุ 170 ล้าน ลบ.ม.

7 เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เพิ่ม พท.ชป.ใหม่ 90,200 ไร่ พท.เป้าหมาย ได้รับน้ำไม่น้อย กว่า 80%

8 ปีงบประมาณ25532554255525562557รวม พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) 5,00012,00020,00019,00030,20090,200

9 1.ส่งน้ำให้ พท.ชป.เดิม แหล่งน้ำต้นทุนสำหรับเติมให้เขื่อนกิ่วลม ขยาย พท.การเกษตรหน้าแล้งได้ถึง 30,000 ไร่ 2.ส่งน้ำให้ พท.ชป.เปิดใหม่ 90,200 ไร่ 3.บรรเทาอุทกภัย 4. เพิ่มศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า

10 พื้นที่ชลประทานกิ่ว คอหมา 20,000 ไร่ ในเขต อ. แจ้ห่ม พื้นที่ชลประทานกิ่ว ลมขยาย ( กิ่วลม III ) 70,200 ไร่ โครงการกิ่วคอ หมา เขื่อนกิ่ว คอหมา เขื่อน กิ่วลม

11 เนื่องจากเขื่อนกิ่วลมมีความจุน้อย เพียง 18% ของจำนวนน้ำท่า ทั้งหมด เมื่อก่อสร้างเขื่อนกิ่วคอหมาจะ สามารถบรรเทาน้ำท่วม ในพื้นที่น้ำท่วมท้ายเขื่อนได้มากขึ้น สภาพน้ำท่วมในเขต อ. เมือง จ. ลำปาง ปี 2548

12

13 บ้านแม่ทะลบ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

14 1. ราษฎร ลว.3 ก.พ.2525 เรียน ฯพณฯ รองนายกฯ ผ่าน สส.เชียงใหม่.. 2. ฯพณฯ รองนายกฯ เรียน ผู้ว่าฯ ลว.19 ก.พ.2525 3. สชป.1 มีหนังสือ กส.0323/519 ลว.23 ก.ค.2525 เรียน ผู้ว่าฯ 4. กรมชลประทาน ร่วมกับ สาธารณรัฐเยอรมัน * ศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จเมื่อปี 2532 5. ว่าจ้างบริษัทดำเนินการสำรวจ/ออกแบบ เมื่อปี 2533-2541

15 เพื่อการเกษตร 9,300 ไร่ อุปโภค บริโภค ประมง แหล่งท่องเที่ยว

16 ลักษณะโครงการ เขื่อนดิน กว้าง 9 ม. ยาว 630 ม. สูง 34.25 ม. แผนการดำเนินงาน 2543-2548 วงเงินงบประมาณ 335 ล้านบาท ความจุ 15.30 ล้าน ลบ.ม.

17 ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎร ในเขตโครงการประมาณ 9,300 ไร่

18 - อ่างเก็บน้ำ แล้วเสร็จ 100 % - ระบบส่งน้ำแม่ทะลบหลวง

19 อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง และกิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

20 1.โครงการกระจายการผลิตทางการเกษตรในเขตชลประทาน ราษฏร์ภาคเหนือ 2.รัฐบาลไทยขอความช่วยเหลือไปยังธนาคารโลก เพื่อ สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการพัฒนาชลประทานชุมชน 3.ศึกษาความเหมาะสมโครงการชลประทานชุมชน(แม่วาง) แล้วเสร็จเมื่อ มกราคม 2540 - รัฐบาลญี่ปุ่น - ธนาคารโลก

21 1.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีอยู่เดิม และ จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพิ่มเติมในลุ่มน้ำของโครงการ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและผลตอบแทนต่อหน่วย ของน้ำต้นทุน 2.ปรับปรุงและขยายระบบชลประทานในพื้นที่โครงการ 3. สนับสนุนการเพิ่มรายได้จากการเกษตร โดยมุ่งเน้นด้าน การกระจายการผลิตและการปลูกพืชแบบประณีต

22 การปรับปรุงระบบชลประทานราษฎร์เดิม การสร้างความเข้มแข็งและการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ สถาบัน/องค์กรที่ให้การสนับสนุนผู้ใช้น้ำ การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและการฝึกอบรม

23 ลักษณะโครงการ ฝายทดน้ำ/ระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบ แผนการดำเนินงาน 2549-2551 วงเงินงบประมาณ 262.165 ล้านบาท

24 ฝายทดน้ำ 2 แห่ง ปรับปรุง ระบบชลประทาน 11 แห่ง ปรับปรุง ฝายทดน้ำเดิม 2 แห่ง

25 ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานของระบบเหมืองฝายเดิม จำนวน 11 ฝาย ประมาณ 45,500 ไร่

26 ความหมายของ ตัวชี้วัด หมายถึง พื้นที่การเกษตรที่ทำการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำต่างๆ เช่น ฝาย ประตูระบายน้ำ เป็นต้น ทำให้สามารถส่งน้ำจากคลองชลประทานได้ถึง แปลงเพาะปลูกของเกษตรกร จากเดิมที่ต้องอาศัยจากน้ำฝนในการเพาะปลูกพืช การ ก่อสร้างแต่ละโครงการใช้ระยะเวลา 2-5 ปี หรือ เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง และยังไม่ได้มีการปิดโครงการ ดังนั้น จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน ในเขต พื้นที่โครงการขนาดใหญ่ หรือ โครงการขนาดกลาง ที่ยังมีการดำเนินการก่อสร้างอย่าง ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ. ศ.2553 ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรที่สามารถใช้ประโยชน์จาก การก่อสร้างในส่วนที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์แต่มีผลงาน ก่อสร้างในองค์ประกอบหลักมากกว่า ร้อยละ 80 โดย สำนัก - ชลประทานที่ 1 มี เป้าหมายที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางต่อเนื่องและสิ้นสุด การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ. ศ.2553 รวม 2 แห่ง คือ 1. โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำแม่ทะลบหลวง จ. เชียงใหม่ เป้าหมาย 9,300 ไร่ 2. โครงการพัฒนาชลประทานชุมชน ( แม่วาง ) จ. เชียงใหม่ เป้าหมาย 3,690 ไร่ เป้าหมาย ปี 2553 รวมทั้งสิ้น 12,990 ไร่ ( หมายเหตุ ขอกำหนดเป้าหมายพื้นที่ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกรมฯ ) เป้าประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักชลประทาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ที่ถ่ายทอดเป้าหมายจากแผน ยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน น้ำ หนั ก (% ) เป้าหมาย / เกณฑ์การให้คะแนน 12345 มิติ ก : ด้าน ประสิทธิผลตามพันธกิจ 36 สชป -1. มีปริมาณน้ำเก็บ กักและ พื้นที่ ชลประทานเพิ่มขึ้น ชป 02: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่ เพิ่มขึ้น ( ไร่ ) * ผลงานร้อย เป้าหมายรวม.....26,020.(12,990).... ไร่ 1080859095100

27

28 ไปดูกัน รวม 8,248,671.85 บาท คชจ.กลุ่มงานวิเคราะห์ฯ แยกรายหมวด ปี งปม. 52


ดาวน์โหลด ppt เขื่อนกิ่วคอหมาความจุ 170 ล้าน ลบ. ม.  มติ ครม.18 พ.ย.46 เขื่อนกิ่วลมมีความจุ 112 ล้าน ลบ. ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google