งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 2 ตามลักษณะ เศรษฐกิจ งบประมา ณ ตาม พ. ร. บ. ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 1,164,64 0,305.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 2 ตามลักษณะ เศรษฐกิจ งบประมา ณ ตาม พ. ร. บ. ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 1,164,64 0,305."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1

3 2 ตามลักษณะ เศรษฐกิจ งบประมา ณ ตาม พ. ร. บ. ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 1,164,64 0,305 1,058,96 4, ,611, รายจ่าย ประจำ 87,006, ,946, รายจ่าย ลงทุน 1,077,63 3, ,957, ,664,

4 3 ผลผลิต / โครงการ ได้รับ จัดสรร ( ล้านบาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสรร สำนักชลประทานที่ ,957, ,664, การจัดการน้ำชลประทาน 457,624, ,884, การจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 394,056, ,456, การสนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ 41,500, ,690, การป้องกันและบรรเทา ภัยจากน้ำ 78,776, ,632,

5 4 ผลผลิต / โครงการ วงเงิน ครม. อนุมัติ วงเงิน ครม. อนุมัติ ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ ,848, ,565,858 74,700, ครั้งที่ 1 (2553) 39,861,71 8 2,162, ครั้งที่ 1 (2554) 129,921, ,760, ครั้งที่ 3 100,000, ,130, ,571, เหลือจ่ายครั้งที่ 1 89,066, ,652, ,205,

6 5งบกลางปี วงเงิน ครม. อนุมัติ ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 61,940, ,448, ,

7 6 แผน 31 พ.ค % ผล 31 พ.ค % ร้อยละ

8 7 แผน 31 พ.ค % ผล 31 พ.ค % ร้อยละ

9 8 สชป.13 อยู่ในลำดับที่ 11 จากทั้งหมด 17 สำนัก

10 9 ร้อยละ สูงกว่าเป้าหมายเดือน พ. ค.54 (41.00%) ต่ำกว่า 41.00% แต่สูงกว่าภาพรวมกรม 33.73% ต่ำกว่าภาพรวมกรม %

11 10 ร้อยละ

12 11 ร้อยละ

13 12 ขอขอบ คุณ ศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์ งบประมาณ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา


ดาวน์โหลด ppt 1 2 ตามลักษณะ เศรษฐกิจ งบประมา ณ ตาม พ. ร. บ. ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 1,164,64 0,305.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google