งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนัก ชลประทานที่ 5 ที่ทำการ : โครงการชลประทาน หนองคาย อ. เมือง จ. หนองคาย Royal Irrigation Department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนัก ชลประทานที่ 5 ที่ทำการ : โครงการชลประทาน หนองคาย อ. เมือง จ. หนองคาย Royal Irrigation Department."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนัก ชลประทานที่ 5 ที่ทำการ : โครงการชลประทาน หนองคาย อ. เมือง จ. หนองคาย Royal Irrigation Department

2 ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จังหวัดหนองคาย Royal Irrigation Department ภารกิจดูแลให้คำปรึกษาสถานีสูบน้ำที่ถ่ายโอน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำใหม่ตามที่ราษฎรร้องขอ

3 ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จังหวัดหนองคาย Royal Irrigation Department ความสำคัญของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการใช้พลังงานให้เป็นประโยชน์ ด้าน การเกษตร และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน การเร่งรัดขจัดปัญหาความแห้งแล้งของ ประเทศในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตโครงการ ชลประทานโดยการจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขึ้นที่ บริเวณริมฝั่งของแหล่งน้ำที่มีน้ำบริบูรณ์ ตลอดทั้งปีทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถส่งให้ เกษตรกร ทำการเพาะปลูกได้ตลอดปีในพื้นที่ ประมาณสถานีละ 500 - 3,000 ไร่

4 ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จังหวัดหนองคาย Royal Irrigation Department หน้าที่ของคณะกรรมการ กลุ่มผู้ใช้น้ำ 1. ขุดลอกคลองดิน ท้องคลองคอนกรีต ก่อนเริ่มฤดูกาลทุกครั้ง 2. ถางหญ้า ตามแนวคัน คลองส่งน้ำ 3. ขุดคลองไส้ไก่เข้าสู่ที่นา ของตนเอง ( ขนาดคลอง น้อยกว่า 0.05 ม. / นาที ) 4. ช่วยถอด เคลื่อนย้ายและ ต่อท่อยางส่งน้ำ 5. ซ่อมแซมปรับปรุงดินคันคลองส่ง น้ำในส่วนที่ชำรุดเสียหายจากการชะ ล้างของฝน และการเยียบย่ำของคน

5 หน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ Royal Irrigation Department 1. บริหารกิจการสถานีสูบน้ำให้เป็นไปตามข้อบังคับให้เกิดความก้าวหน้า และบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 2. การพิจารณาอนุญาตหรืองดจ่ายน้ำให้แก่สมาชิก โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของกิจการสถานีสูบน้ำเป็นหลัก 3. สำรวจรังวัดพื้นที่ทำการเกษตรของสมาชิกผู้ใช้น้ำ 4. ตรวจสอบการใช้น้ำของสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับ 5. เก็บเงินค่าใช้น้ำ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ 6. ดูแลและบำรุงรักษาคลองส่งน้ำให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 7. รับ คำขอ คำร้อง ของสมาชิกผู้ใช้น้ำ 8. ประสานงานกับพนักงานสูบน้ำ ในการเปิด – ปิด น้ำ 9. เก็บรักษาเงินของกิจการสูบน้ำ 10. หน้าที่อื่นๆ

6 การคิดเงินค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำปัจจุบัน Royal Irrigation Department 1. กฟภ. คิดค่าไฟฟ้า Unit ละ = 1.7968 บาท 2. พพ. เรียกเก็บจากราษฎร Unit ละ = 0.60 บาท 3. ส่วนที่ พพ. จ่าย Unit ละ 1.7968 - 0.60 บาท = 1.1968 บาท 4. ค่าต้นทุนการผลิต ( จะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาน้ำมัน ) Unit ละ = 0.2444 บาท 5. รวมเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้ กฟภ.( พพ.+ ราษฎร ) Unit ละ ( 2+3+4) = 2.0412 บาท 6. จ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ให้ กฟภ. อีก Unit ละ 7% (2.0412 X 0.07) = 0.1429 บาท 7. รวมต้องจ่ายค่าไฟฟ้าให้ กฟภ. ( พพ.+ ราษฎร ) Unit ละ (5+6) = 2.1841 บาท 8. ฉะนั้นจะเป็นค่าไฟฟ้าส่วนที่ พพ. ต้องจ่าย ( ไม่รวมค่า Loss )(2.1841- 0.60) = 1.5841 บาท หมายเหตุ : ทั้งนี้ยังไม่รวมค่า Loss ในหม้อแปลงไฟฟ้าของแต่ละสถานี ซึ่ง มีจำนวนไม่เท่ากัน

7 อัตรากำลัง นายสมชาย ขวัญนนท์เดิม นายช่างชลประทาน ระดับ ชำนาญงาน นายสมหวัง กุลเสน ช่างฝีมือโรงงานระดับ 1 นายพิทักษ์ กุลเสน ช่างฝีมือโรงงานระดับ 1 นายจิตร แก่นมา ยาม


ดาวน์โหลด ppt สำนัก ชลประทานที่ 5 ที่ทำการ : โครงการชลประทาน หนองคาย อ. เมือง จ. หนองคาย Royal Irrigation Department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google