งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนสำรวจกันเขตและ ประสานงานรังวัด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนสำรวจกันเขตและ ประสานงานรังวัด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนสำรวจกันเขตและ ประสานงานรังวัด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา

2 จุดประสงค์ ของงาน  เพื่อกำหนดขอบเขตลงบนภูมิประเทศ เป็นการแสดงแนวเขตพื้นที่ ที่ใช้ ประโยชน์เพื่อการชลประทาน ใน กิจกรรมต่างๆกัน  กำหนดขอบเขต โดยใช้วิธีการสำรวจ ปักหลักเขตชลประทานใช้เป็นขอบเขต ในการรังวัด และหลักฐานในการจัดซื้อ ที่ดิน ซึ่งมีพื้นที่ถูกเขตชลประทาน สำหรับทำการก่อสร้าง  ระบุขอบเขตที่ชัดเจนของพื้นที่ ในส่วน ของกรมชลประทาน เพื่อป้องกันการรุก ล้ำของราษฎร

3 ลักษณะ งาน  งานสำรวจปักหลักเขต ชลประทาน  งานรังวัดที่ดินเพื่อการ ชลประทาน  งานซ่อมเขตชลประทาน

4 ประเภทของงานสำรวจกัน เขตชลประทาน  ประเภทของงานที่มีมิติเป็น ความยาว เช่น คลอง ส่งน้ำ และคลองระบายน้ำ ถนน พนัง กั้นน้ำ  ประเภทของงานที่เป็นพื้นที่ เช่น บริเวณอ่างเก็บน้ำ บริเวณ หัวงานและอาคารประกอบ

5 งานประสานงานและรังวัด เพื่อการชลประทาน  วางแผนดำเนินการสำรวจ รังวัด ที่ดินเพื่อการชลประทาน โดย พิจารณาลำดับความสำคัญ  จัดทำแผนงานและประมาณการ ของ โครงการชลประทานต่างๆ ทั่วประเทศ  เสนองบประมาณ การรังวัดที่ดินเพื่อ การชลประทาน โดยร่วมกัน ระหว่าง กรมชลประทานและกรมที่ดิน

6 งานประสานงานและรังวัด เพื่อการชลประทาน  พิจารณาจัดส่งช่างสำรวจเข้าร่วม ดำเนินการรังวัด เพื่อการ ชลประทาน  ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบผลการ ปฏิบัติงาน ของช่างรังวัด ที่ดินเพื่อการชลประทานทั่ว ประเทศ  ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบและ รวบรวม จัดเก็บ หลักฐาน งานรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทาน ทั่วประเทศ

7 วิธี การประสานงาน รังวัดที่ดิน  ร่วมประชุมกับกรมที่ดินเพื่อ วางแผน ควบคุม ติดตามผลการ ปฏิบัติงาน ของช่างรังวัดกรมที่ดิน  ร่วมประชุมกับกองกฎหมายและ ที่ดิน กรมชลประทานเพื่อวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และร่วมแก้ไข ปัญหาของโครงการชลประทาน ต่างๆทั่วประเทศ

8 วิธีการประสานงานรังวัด ที่ดิน  ร่วมประชุมกับโครงการชลประทาน ต่างๆ เพื่อจัดหาข้อมูลประกอบการ รังวัด และเร่งรัดการปฏิบัติการของ ช่างรังวัดกรมที่ดิน ในพื้นที่ของ โครงการฯ  ร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นๆที่ เกี่ยวข้องเป็นกรณีพิเศษ  ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบผลการ ปฏิบัติงาน ของช่างรังวัดเพื่อการ ชลประทานของกรมที่ดิน ทั่ว ประเทศ

9 งานรังวัดที่ดินเพื่อการ ชลประทาน แผนที่และบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน ( รว. 43 ก.)

10 รวบรวม จัดเก็บ หลักฐาน การรังวัด  รวบรวม จัดเก็บ หลักฐา นแผนที่ และ บัญชี รายชื่อ เจ้าของ ที่ดิน ( รว. 43 ก.) โครงกา รต่างๆ ทั่ว ประเทศ


ดาวน์โหลด ppt ส่วนสำรวจกันเขตและ ประสานงานรังวัด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google