งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรม ทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรม ทางหลวงชนบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรม ทางหลวงชนบท

2 2 การถ่ายโอนของ ทช. ปี 2545-2549 ถ่ายโอน52,100 กม. ปี 2551 ถ่ายโอน 6,100 กม. ปี 2553 จะถ่ายโอน 13,810 กม. การถ่ายโอนภารกิจ

3

4

5 สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท

6 สสท. สรุปข้อมูลที่จะถ่ายโอน สรุปความพร้อมของ อปท. ตัวอย่างแผนปฏิบัติการถ่ายโอน สทช. ที่ 1-18 สทช. ที่ 1-18 จัดทำแผนปฏิบัติการ ทชจ. ทชจ. ซ่อมถนนและจัดเตรียม เอกสาร ประกอบการถ่ายโอน คณะกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ ตรวจสอบสภาพถนน ตาม Checklist และแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร ถ่ายโอน อปท. อปท. รับมอบถนน อทช. เห็นชอบขั้นตอนการ ถ่ายโอน แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการถ่ายโอนถนน ให้แก่ อปท. ประสานคณะกรรมการ แจ้ง อปท. ทชจ. ทชจ. ซ่อมบำรุง สสท. สสท. สรุปรายงานที่ ประชุมผู้บริหารทุกเดือน สรุปรายงาน ทช. และ แจ้ง สถ. / สกถ. ต่อไป เสน อ แจ้ ง ผ่า น ส่งมอบ / ถ่าย โอน สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท ไม่ ผ่าน

7 คณะกรรมการดำเนินงานถ่ายโอน อธิบดีกรมทางหลวง ชนบท ได้ลงนามในคำสั่ง แต่งตั้ง ที่ 682/2553 ลว. 1 มิถุนายน 2553 อธิบดีกรมทางหลวง ชนบท ได้ลงนามในคำสั่ง แต่งตั้ง ที่ 682/2553 ลว. 1 มิถุนายน 2553 สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท

8 ตรวจสอบถนนที่จะถ่ายโอนในกลุ่ม 13,810 กิโลเมตร ในเขต สทช./ จังหวัด ตรวจสอบถนนที่จะถ่ายโอนในกลุ่ม 13,810 กิโลเมตร ในเขต สทช./ จังหวัด จัดทำข้อมูลประวัติสายทาง (Road Inventory Data) ส่งมอบถนน ( สภาพที่ดี ) ให้แก่ อปท. สรุปผลการถ่ายโอนต่อที่ประชุม ผู้บริหาร สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท

9 1. ประเมินความพร้อมของ อปท. 2. เตรียมความพร้อมให้ อปท. 3. จัดทำเอกสารประกอบการ ถ่ายโอน 4. ซ่อมให้มีสภาพที่ดีก่อนถ่าย โอน 5. ส่งมอบ 1. ประเมินความพร้อมของ อปท. 2. เตรียมความพร้อมให้ อปท. 3. จัดทำเอกสารประกอบการ ถ่ายโอน 4. ซ่อมให้มีสภาพที่ดีก่อนถ่าย โอน 5. ส่งมอบ กิจกรรมถ่ายโอนถนน 13,810 กม.

10 1. ประเมินความพร้อมของ อปท.

11 2. เตรียมความพร้อมให้แก่ อปท.

12 ประวัติสายทาง (Road Inventory Data) ข้อมูลทั่วไปของ โครงการ แผนที่สายทางที่ถ่าย โอน ภาพถ่ายก่อนการ ถ่ายโอน ประวัติการก่อสร้าง ประวัติการ บำรุงรักษา รายการเครื่องหมาย จราจร รายการโครงสร้าง ระบายน้ำ สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท 3. จัดทำเอกสารประกอบการ ถ่ายโอน ข้อมูลสถานที่สำคัญ ในสายทาง

13

14 4. ซ่อมให้มีสภาพที่ดีก่อนถ่าย โอน

15 รายงานการตรวจสอบสภาพถนนที่จะถ่าย โอนให้แก่ อปท.

16 5. ส่งมอบ

17 บันทึกการส่งมอบทางหลวงชนบทให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542

18 การบริหารจัดการทางหลวง ท้องถิ่น ภายหลังจากที่ อปท. รับโอน ถนนไปแล้ว การบริหารจัดการทางหลวง ท้องถิ่น ภายหลังจากที่ อปท. รับโอน ถนนไปแล้ว การจัดทำฐานข้อมูล  จัดทำประวัติสายทาง  ลงทะเบียนทางหลวง ท้องถิ่น  จัดทำประวัติสายทาง  ลงทะเบียนทางหลวง ท้องถิ่น การซ่อมบำรุง  สำรวจออกแบบ  จัดทำแผนซ่อมบำรุง  ซ่อมบำรุง  สำรวจออกแบบ  จัดทำแผนซ่อมบำรุง  ซ่อมบำรุง การปรับปรุงและพัฒนา  การควบคุมคุณภาพ การก่อสร้าง / ซ่อมบำรุง  ยกระดับให้มีมาตรฐาน ที่สูงขึ้น  การควบคุมคุณภาพ การก่อสร้าง / ซ่อมบำรุง  ยกระดับให้มีมาตรฐาน ที่สูงขึ้น การควบคุมรักษาตาม กฎหมาย  การควบคุมการใช้ทาง หลวงท้องถิ่น  การอนุญาตกระทำ การใดๆ ในเขตทาง หลวงท้องถิ่น  การควบคุมการใช้ทาง หลวงท้องถิ่น  การอนุญาตกระทำ การใดๆ ในเขตทาง หลวงท้องถิ่น

19

20

21 ปัญหาจากการถ่ายโอน ถนน สาเหตุ 1. อปท. ต้องการรับโอน แต่สภาพถนนไม่ เรียบร้อย 2. อปท. ไม่พร้อมรับโอน / ไม่ประสงค์รับโอน การแก้ไข 1. แจ้งให้ ทชจ. ดำเนินการซ่อมแซม และให้คณะกรรมการ ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง 2. ให้ อปท. ทำหนังสือ ชี้แจงเหตุผลถึง ทชจ. และให้ ทชจ. รวบรวม ส่งให้ สสท. เพื่อ นำเสนอต่อ คณะกรรมการการ กระจาย อำนาจฯ 2. ให้ อปท. ทำหนังสือ ชี้แจงเหตุผลถึง ทชจ. และให้ ทชจ. รวบรวม ส่งให้ สสท. เพื่อ นำเสนอต่อ คณะกรรมการการ กระจาย อำนาจฯ

22 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรม ทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google