งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

: Introduction to DATABASE (ฐานข้อมูลเบื้องต้น)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ": Introduction to DATABASE (ฐานข้อมูลเบื้องต้น)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311202 : Introduction to DATABASE (ฐานข้อมูลเบื้องต้น)
Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND ผศ.วิภาวรรณ บัวทอง

2 คำอธิบายรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ความแตกต่างระหว่างไฟล์ข้อมูลและฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล เค้าร่างสามระดับ โมเดลเชิงสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงสัมพันธ์ ภาษาเอสคิวแอล ภาษาเรียกค้นโดยใช้ตัวอย่าง การออกแบบฐานข้อมูล ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน กฎความคงสภาพ การควบคุมภาวะพร้อมกัน การทำให้เป็นบรรทัดฐาน โมเดลแบบ อี-อาร์ ประเภทของข้อมูล การป้องกันข้อมูล ระบบความปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูลขั้นพื้นฐาน การเรียกค้นข้อมูลขั้นพื้นฐาน เงื่อนไขแบบแถวและเงื่อนไขแบบกลุ่ม การเข้าถึงข้อมูลขั้นสูง การเรียกค้นร่วม การเรียกค้นย่อย การตรวจสอบ การมีอยู่ของข้อมูลและการเรียกค้นย่อยที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกค้น การเปลี่ยนแปลงข้อมูล คำสั่งแทรก เปลี่ยนแปลง และลบ การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง หลักการขั้นพื้นฐานของโมเดลแบบแตกสาขาและโมเดล แบบเครือข่าย กรณีศึกษาการใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์กับภาษาเอสคิวแอล

3 วัตถุประสงค์รายวิชา 1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในเรื่องการจัดการ "ข้อมูล" ในรูปแบบของ "ฐานข้อมูล. 2. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและได้ทราบถึงวิวัฒนาการของการใช้ระบบฐานข้อมูลใน รูปแบบต่าง ๆ 3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องระบบฐานข้อมูล 4. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการหลักการ กระบวนการ ในการใช้โปรแกรมระบบจัดการ ฐานข้อมูล 5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลในการจัดการข้อมูลในระบบงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

4 การวัดผลและประเมินผล
การวัดผล : งาน/การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 65% สอบปลายภาค 35% การประเมินผล : ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ

5 นโยบายประจำรายวิชา ห้ามใช้โทรศัพท์ระหว่างรับฟังการบรรยาย
ห้ามเข้าเรียนสาย น.ศ.ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ขาดเรียนตั้งแต่ 4 ครั้งหมดสิทธ์สอบ

6 นโยบายประจำรายวิชา ผู้ฝ่าฝืน : จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 3 คะแนน

7 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt : Introduction to DATABASE (ฐานข้อมูลเบื้องต้น)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google