งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND 8311202 : INTRODUCTION TO DATABASE ( ฐานข้อมูลเบื้องต้น ) ผศ. วิภาวรรณ บัวทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND 8311202 : INTRODUCTION TO DATABASE ( ฐานข้อมูลเบื้องต้น ) ผศ. วิภาวรรณ บัวทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND 8311202 : INTRODUCTION TO DATABASE ( ฐานข้อมูลเบื้องต้น ) ผศ. วิภาวรรณ บัวทอง

2 คำอธิบายรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ความแตกต่างระหว่างไฟล์ข้อมูลและฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล เค้าร่างสามระดับ โมเดลเชิงสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงสัมพันธ์ ภาษาเอสคิวแอล ภาษาเรียกค้นโดยใช้ตัวอย่าง การออกแบบฐานข้อมูล ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน กฎความคงสภาพ การควบคุมภาวะพร้อมกัน การทำให้เป็นบรรทัดฐาน โมเดลแบบ อี - อาร์ ประเภทของข้อมูล การป้องกันข้อมูล ระบบความปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูลขั้นพื้นฐาน การเรียกค้นข้อมูลขั้นพื้นฐาน เงื่อนไขแบบแถวและเงื่อนไขแบบกลุ่ม การเข้าถึงข้อมูลขั้นสูง การเรียกค้นร่วม การเรียกค้นย่อย การตรวจสอบ การมีอยู่ของข้อมูลและการเรียกค้นย่อยที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกค้น การเปลี่ยนแปลงข้อมูล คำสั่งแทรก เปลี่ยนแปลง และลบ การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง หลักการขั้นพื้นฐานของโมเดลแบบแตกสาขาและโมเดล แบบเครือข่าย กรณีศึกษาการใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์กับภาษาเอสคิวแอล

3 วัตถุประสงค์รายวิชา 1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในเรื่องการจัดการ " ข้อมูล " ใน รูปแบบของ " ฐานข้อมูล. 2. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและได้ทราบถึงวิวัฒนาการของการ ใช้ระบบฐานข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องระบบฐานข้อมูล 4. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการหลักการ กระบวนการ ในการ ใช้โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล 5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลในการ จัดการข้อมูลในระบบงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

4 การวัดผลและประเมินผล  การวัดผล :  งาน / การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 65%  สอบปลายภาค 35%  การประเมินผล :  ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ

5 นโยบายประจำรายวิชา  ห้ามใช้โทรศัพท์ระหว่างรับฟังการบรรยาย  ห้ามเข้าเรียนสาย  น. ศ. ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  ขาดเรียนตั้งแต่ 4 ครั้งหมดสิทธ์สอบ

6 นโยบายประจำรายวิชา  ผู้ฝ่าฝืน :  จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 3 คะแนน

7 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND 8311202 : INTRODUCTION TO DATABASE ( ฐานข้อมูลเบื้องต้น ) ผศ. วิภาวรรณ บัวทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google