งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Automated Library Systems โดย อ.ปริศนา มัชฌิมา T ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2550 เริ่มเรียนวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2550

2 คำอธิบายรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติประเภทต่างๆ การวางแผนการนำระบบมาใช้ในห้องสมุดและ ศูนย์สารนิเทศในประเทศไทย รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้อง

3 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

4 ระบบงานในห้องสมุดมีอะไรบ้าง?
คำถามถามว่า ระบบงานในห้องสมุดมีอะไรบ้าง?

5 ระบบงานจัดหา ระบบงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการ ระบบงานวารสารและเอกสาร ระบบงานบริการยืม-คืน ระบบงานสืบค้นรายการทรัพยากรสารนิเทศ

6 จุดประสงค์รายวิชา 2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักโครงสร้างของโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

7 ตัวอย่าง โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีอะไรบ้าง?
คำถามถามว่า ตัวอย่าง โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีอะไรบ้าง? CDS/ISIS DYNIX INNOPAC VTLS HORIZON MAGIC LIBRARY ELIB TINLIB

8 จุดประสงค์รายวิชา 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกใช้ระบบห้องสมุดให้ตรงกับประเภทงาน ของห้องสมุด

9 จุดประสงค์รายวิชา 4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษากรณีศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

10 การวัดและการประเมินผล 1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน 80%
1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน 80%

11 การวัดและการประเมินผล
ค้นหาหนังสือด้วย โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จาก ม.ราชภัฏสวนดุสิต และสถาบันการศึกษาต่างๆ (งานเดี่ยว) 10%

12 10% การวัดและการประเมินผล
ค้นหาข้อมูลจาก Database Online จากสถาบันการศึกษาต่างๆ (งานเดี่ยว) 10%

13 20% การวัดและการประเมินผล รายงาน
การศึกษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบต่างๆ (งานเดี่ยว) 20%

14 การวัดและการประเมินผล ทดสอบการพิมพ์ดีดแบบสัมผัส (เดี่ยว)
ทดสอบการพิมพ์ดีดแบบสัมผัส (เดี่ยว) 40%

15 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น (พิมพ์ดีดไทย 1) โดย กุหลาบ ศิริบุญพันธ์ 55 บาท ที่ร้านซีเอ็ด

16 ผู้แต่ง : คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี
คู่มือพิมพ์สัมผัส+CD ผู้แต่ง : คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี  บาท ที่ร้านซีเอ็ด

17 พิมพ์สัมผัส เป็นโปรแกรมสอนหัดพิมพ์สัมผัสไทย-อังกฤษ พร้อมด้วยบทเรียนหัดพิมพ์อย่างละเอียด มีเสียงบรรยาย และแบบฝึกหัดมากมาย พร้อมกับเกมฝึกทักษะการพิมพ์ถึง 3 เกม

18 นักศึกษาปี 4 (ไทย+อังกฤษ)
เกณฑ์การให้คะแนนการสอบพิมพ์ดีด นักศึกษาปี 4 (ไทย+อังกฤษ) 40 คำต่อนาทีขึ้นไป  A คำต่อนาที  B คำต่อนาที  B คำต่อนาที  C+ ต่ำกว่า 25 คำต่อนาที  C (กรณีที่พิมพ์สัมผัส) ถ้าจิ้มดีด ตก

19 พิมพ์สัมผัสได้กี่คำ ก็ได้คะแนนไปตามนั้น
เกณฑ์การให้คะแนนการสอบพิมพ์ดีด นักศึกษาปี 3 (ไทย) ถ้าจิ้มดีด 0 คะแนน พิมพ์สัมผัสได้กี่คำ ก็ได้คะแนนไปตามนั้น (เต็ม 40 คะแนน)

20 การวัดและการประเมินผล คะแนนสอบปลายภาคเรียน
20%

21 หนังสือประกอบการเรียน
น้ำทิพย์ วิภาวิน. e-library: ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2545.

22 หนังสือประกอบการเรียน
น้ำทิพย์ วิภาวิน. ห้องสมุดมีชีวิต : A Living Library. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งโรจน์, 2548

23 หนังสือประกอบการเรียน
น้ำทิพย์ วิภาวิน. ห้องสมุดมีชีวิต : A Living Library. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งโรจน์, 2548

24 หนังสือประกอบการเรียน
น้ำทิพย์ วิภาวิน. ห้องสมุดยุคใหม่กับไอที : Library Automation & Digital Library . กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2542.

25 หนังสือประกอบการเรียน
ปัญญา สุขแสน และพิสุทธิ์ ศรีจันทร์. การบริหารจัดการสารสนเทศด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์, 2548.

26 ข้อตกลงเบื้องต้น โดยหากใครร่วมกิจกรรมโดยการตอบคำถามได้ถูกต้อง จะได้รับคะแนนพิเศษ (Bonus) ครั้งละ 1 คะแนน โดยในแต่ละสัปดาห์สามารถตอบคำถามให้ถูกต้องได้เพียงครั้งเดียว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วมด้วย

27 งานชิ้นใดที่คัดลอกกันมา จะไม่ได้คะแนนแม้แต่คะแนนเดียว
ข้อตกลงเบื้องต้น งานชิ้นใดที่คัดลอกกันมา จะไม่ได้คะแนนแม้แต่คะแนนเดียว


ดาวน์โหลด ppt วิชาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google