งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาระบบห้องสมุด อัตโนมัติ ภาค เรียน 1 ปี การศึกษ า 2550 Automated Library Systems เริ่มเรียนวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2550 โดย อ. ปริศนา มัชฌิมา T. 02-244-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาระบบห้องสมุด อัตโนมัติ ภาค เรียน 1 ปี การศึกษ า 2550 Automated Library Systems เริ่มเรียนวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2550 โดย อ. ปริศนา มัชฌิมา T. 02-244-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาระบบห้องสมุด อัตโนมัติ ภาค เรียน 1 ปี การศึกษ า 2550 Automated Library Systems เริ่มเรียนวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2550 โดย อ. ปริศนา มัชฌิมา T. 02-244- 5360 prisana_mut@ dusit.ac.th

2 คำอธิบายรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประเภทต่างๆ การ วางแผนการนำระบบมา ใช้ในห้องสมุดและ ศูนย์สารนิเทศใน ประเทศไทย รวมทั้งปัญหาที่ เกี่ยวข้อง

3 จุดประสงค์รายวิชา 1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก ระบบห้องสมุด อัตโนมัติที่มีการใช้งาน อยู่ในปัจจุบัน

4 คำถามถามว่า....... ระบบงานในห้องสมุด มีอะไรบ้าง ?

5 1. ระบบงานจัดหา 2. ระบบงานวิเคราะห์ หมวดหมู่และลงรายการ 3. ระบบงานวารสารและ เอกสาร 4. ระบบงานบริการยืม - คืน 5. ระบบงานสืบค้นรายการ ทรัพยากรสารนิเทศ

6 จุดประสงค์รายวิชา 2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก โครงสร้างของ โปรแกรมระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ

7 คำถามถามว่า....... ตัวอย่าง โปรแกรมระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ มีอะไรบ้าง ? CDS/ISISDYNIXINNOPAC VTLS HORIZONMAGIC LIBRARY ELIBTINLIB

8 จุดประสงค์รายวิชา 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ เลือกใช้ระบบห้องสมุด ให้ตรงกับประเภทงาน ของห้องสมุด

9 จุดประสงค์รายวิชา 4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ ศึกษากรณีศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการ ประยุกต์ใช้ระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ

10 การวัดและการประเมินผล 1.1 คะแนนระหว่างภาค เรียน 80%

11 การวัดและการประเมินผล ค้นหาหนังสือ ด้วย โปรแกรมระบบห้องสมุด อัตโนมัติ จาก ม. ราชภัฏสวนดุสิต และสถาบันการศึกษาต่างๆ ( งานเดี่ยว ) 10%

12 การวัดและการประเมินผล ค้นหาข้อมูลจาก Database Online จาก สถาบันการศึกษาต่างๆ ( งานเดี่ยว ) 10%

13 การวัดและการประเมินผล รายงาน การศึกษาโปรแกรมระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติแบบ ต่างๆ ( งานเดี่ยว ) 20%

14 การวัดและการประเมินผล ทดสอบการพิมพ์ดีดแบบ สัมผัส ( เดี่ยว ) 40%

15 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น ( พิมพ์ดีดไทย 1) โดย กุหลาบ ศิริบุญพันธ์ 55 บาท ที่ร้านซีเอ็ด

16 คู่มือพิมพ์ สัมผัส +CD ผู้แต่ง : คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี 199.00 บาท ที่ร้านซีเอ็ด

17 พิมพ์สัมผัส เป็นโปรแกรมสอนหัดพิมพ์ สัมผัสไทย - อังกฤษ พร้อมด้วยบทเรียนหัดพิมพ์ อย่างละเอียด มีเสียงบรรยาย และ แบบฝึกหัดมากมาย พร้อมกับเกมฝึกทักษะการ พิมพ์ถึง 3 เกม

18 เกณฑ์การให้คะแนน การสอบพิมพ์ดีด นักศึกษาปี 4 ( ไทย + อังกฤษ ) 40 คำต่อนาทีขึ้นไป  A 39-35 คำต่อนาที  B+ 34-30 คำต่อนาที  B 29-25 คำต่อนาที  C+ ต่ำกว่า 25 คำต่อนาที  C ( กรณีที่พิมพ์สัมผัส ) ถ้าจิ้ม ดีด ตก

19 เกณฑ์การให้คะแนน การสอบพิมพ์ดีด นักศึกษาปี 3 ( ไทย ) พิมพ์สัมผัส ได้กี่คำ ก็ได้คะแนน ไปตามนั้น ( เต็ม 40 คะแนน ) ถ้าจิ้ม ดีด 0 คะแน น

20 การวัดและการประเมินผล คะแนนสอบปลายภาค เรียน 20%

21 หนังสือประกอบการเรียน น้ำทิพย์ วิภาวิน. e- library: ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2545.

22 หนังสือประกอบการเรียน น้ำทิพย์ วิภาวิน. ห้องสมุดมีชีวิต : A Living Library. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน จำกัดรุ่งโรจน์, 2548

23 หนังสือประกอบการเรียน น้ำทิพย์ วิภาวิน. ห้องสมุดมีชีวิต : A Living Library. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน จำกัดรุ่งโรจน์, 2548

24 หนังสือประกอบการเรียน น้ำทิพย์ วิภาวิน. ห้องสมุดยุคใหม่กับไอที : Library Automation & Digital Library. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2542.

25 หนังสือประกอบการเรียน ปัญญา สุขแสน และ พิสุทธิ์ ศรีจันทร์. การบริหารจัดการ สารสนเทศด้วยโปรแกรม ห้องสมุดอัตโนมัติบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์, 2548.

26 ข้อตกลงเบื้องต้น โดยหากใครร่วมกิจกรรม โดยการตอบคำถามได้ ถูกต้อง จะได้รับคะแนน พิเศษ (Bonus) ครั้งละ 1 คะแนน โดยในแต่ ละสัปดาห์สามารถตอบ คำถามให้ถูกต้องได้เพียง ครั้งเดียว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มี ส่วนร่วมด้วย

27 งานชิ้นใดที่คัดลอก กันมา จะไม่ได้คะแนนแม้แต่ คะแนนเดียว ข้อตกลงเบื้องต้น


ดาวน์โหลด ppt วิชาระบบห้องสมุด อัตโนมัติ ภาค เรียน 1 ปี การศึกษ า 2550 Automated Library Systems เริ่มเรียนวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2550 โดย อ. ปริศนา มัชฌิมา T. 02-244-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google