งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Retrieval)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Retrieval)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Retrieval)
วิชา การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Retrieval) รหัสวิชา 3(2-2)

2 โทร. 0-2244-5360 E-mail : prisana_mut@dusit.ac.th
ผศ.ปริศนา มัชฌิมา โทร dusithost.dusit.ac.th/~prisana_mut ห้องพักอาจารย์ 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1

3 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาระบบสารสนเทศ ทฤษฎี เทคนิค และรูปแบบการสืบค้นสารสนเทศ ภาษาที่ใช้ในกระบวนการสืบค้นสารสนเทศ คุณสมบัติ และกลยุทธ์ในการเข้าถึงสารสนเทศที่มีรูปแบบและสภาวการณ์ต่างๆ การประเมินผลการสืบค้น โดยเน้นการค้นหาจากอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการประเมินคุณค่าและการเลือกสรรสารสนเทศ

4 สัปดาห์ที่ 1 แนะนำบทเรียน

5 สัปดาห์ที่ 2 เจาะลึก google
หลักการทำงานของ search engine เทคนิคการค้นหาข้อมูลขั้นสูงด้วย Google

6 สัปดาห์ที่ 3 หลักการทำงานของระบบการค้นหาข้อมูล
กลยุทธ์ในการเลือกใช้คำค้นหา การอ่านและวิเคราะห์รายการผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นสารสนเทศ

7 การค้นหาข้อมูลจาก online database ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สัปดาห์ที่ 4 การค้นหาข้อมูลจาก online database ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

8 การเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรม
สัปดาห์ที่ 5 การเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรม

9 ฝึกค้นหา paper ที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งที่เราต้องทำ Project
สัปดาห์ที่ 6 ฝึกค้นหา paper ที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งที่เราต้องทำ Project

10 นำเสนอ paper ที่ค้นหาได้
สัปดาห์ที่ 7 นำเสนอ paper ที่ค้นหาได้

11 นำเสนอ paper ที่ค้นหาได้
สัปดาห์ที่ 8 นำเสนอ paper ที่ค้นหาได้

12 สัปดาห์ที่ 9 ทำแบบทดสอบ

13 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถของระบบการสืบค้นสารสนเทศ
สัปดาห์ที่ 10 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถของระบบการสืบค้นสารสนเทศ

14 สัปดาห์ที่ 11 หาตัวอย่าง paper / research/thesis ที่เกี่ยวกับเรื่องที่นักศึกษาอยากจะทำ Project / research ในอนาคต

15 นำเสนอผลการค้นหา พร้อมสรุปผลการค้นหา โดยเรียบเรียงเป็นรายงาน
สัปดาห์ที่ 12 นำเสนอผลการค้นหา พร้อมสรุปผลการค้นหา โดยเรียบเรียงเป็นรายงาน

16 นำเสนอผลการค้นหา พร้อมสรุปผลการค้นหา โดยเรียบเรียงเป็นรายงาน
สัปดาห์ที่ 13 นำเสนอผลการค้นหา พร้อมสรุปผลการค้นหา โดยเรียบเรียงเป็นรายงาน

17 สัปดาห์ที่ 14 ศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

18 สรุปเนื้อหาบทเรียนทั้งหมด
สัปดาห์ที่ 15 สรุปเนื้อหาบทเรียนทั้งหมด

19 สัปดาห์ที่ 16 ทดสอบปลายภาค

20 การวัดผลและประเมินผล การประเมินผล เป็นแบบอิงเกณฑ์
คะแนนระหว่างภาค % การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 10 คะแนน ชิ้นงาน คะแนน แบบทดสอบ คะแนน 2. คะแนนสอบปลายภาค 30 % การประเมินผล เป็นแบบอิงเกณฑ์

21 ชิ้นงาน 50 คะแนน ประวัติส่วนตัว (5 คะแนน) เว็บไซต์ส่วนตัว (10 คะแนน)
ชิ้นงาน 50 คะแนน ประวัติส่วนตัว (5 คะแนน) เว็บไซต์ส่วนตัว (10 คะแนน) ค้นหาจาก google แล้วติดอันดับ 1 (5 คะแนน) ผลการค้นหางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับ Project ที่จะทำ ที่เป็นภาษาไทย (20 คะแนน) ผลการค้นหางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับ Project ที่จะทำ ที่เป็นภาษาอังกฤษ (10 คะแนน)

22 Assignment 1 (5 คะแนน) ให้นักศึกษาทำประวัติส่วนตัว (ฐานข้อมูลของตัวเอง) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ 2. รูปภาพของตนเอง 1 รูป

23 ส่งในห้องเรียนสัปดาห์หน้า
Print ใส่กระดาษ A4 1 แผ่น ส่งในห้องเรียนสัปดาห์หน้า


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Retrieval)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google