งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การสืบค้นสารสนเทศ ขั้นสูง ( Advanced Information Retrieval ) รหัสวิชา 1633115 3(2-2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การสืบค้นสารสนเทศ ขั้นสูง ( Advanced Information Retrieval ) รหัสวิชา 1633115 3(2-2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา การสืบค้นสารสนเทศ ขั้นสูง ( Advanced Information Retrieval ) รหัสวิชา 1633115 3(2-2)

2 โทร. 0-2244-5360 E-mail : prisana_mut@dusit.ac.th ห้องพักอาจารย์ 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 dusithost.dusit.ac.t h/~prisana_mut

3 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาระบบสารสนเทศ ทฤษฎี เทคนิค และรูปแบบการสืบค้น สารสนเทศ ภาษาที่ใช้ใน กระบวนการสืบค้นสารสนเทศ คุณสมบัติ และกลยุทธ์ในการ เข้าถึงสารสนเทศที่มีรูปแบบ และสภาวการณ์ต่างๆ การ ประเมินผลการสืบค้น โดยเน้น การค้นหาจากอินเทอร์เน็ตและ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการประเมินคุณค่าและ การเลือกสรรสารสนเทศ

4 สัปดาห์ที่ 1 แนะนำบทเรียน

5 สัปดาห์ที่ 2 เจาะลึก google - หลักการทำงานของ search engine - เทคนิคการค้นหาข้อมูล ขั้นสูงด้วย Google

6 สัปดาห์ที่ 3 1. หลักการทำงานของระบบ การค้นหาข้อมูล 2. กลยุทธ์ในการเลือกใช้ คำค้นหา 3. การอ่านและวิเคราะห์ รายการผลลัพธ์ที่ได้จาก การสืบค้นสารสนเทศ

7 สัปดาห์ที่ 4 การค้นหาข้อมูลจาก online database ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต

8 สัปดาห์ที่ 5 การเขียนอ้างอิง และ บรรณานุกรม

9 สัปดาห์ที่ 6 ฝึกค้นหา paper ที่ เกี่ยวข้องกับ สิ่งที่เราต้องทำ Project

10 สัปดาห์ที่ 7 นำเสนอ paper ที่ ค้นหาได้

11 สัปดาห์ที่ 8 นำเสนอ paper ที่ ค้นหาได้

12 สัปดาห์ที่ 9 ทำแบบทดสอบ

13 สัปดาห์ที่ 10 เครื่องมือที่ใช้ในการ ประเมินความสามารถ ของระบบการสืบค้น สารสนเทศ

14 สัปดาห์ที่ 11 หาตัวอย่าง paper / research/thesis ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ นักศึกษาอยากจะทำ Project / research ในอนาคต

15 สัปดาห์ที่ 12 นำเสนอผลการค้นหา พร้อมสรุปผลการ ค้นหา โดยเรียบเรียงเป็น รายงาน

16 สัปดาห์ที่ 13 นำเสนอผลการค้นหา พร้อมสรุปผลการ ค้นหา โดยเรียบเรียงเป็น รายงาน

17 สัปดาห์ที่ 14 ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

18 สัปดาห์ที่ 15 สรุปเนื้อหา บทเรียนทั้งหมด

19 สัปดาห์ที่ 16 ทดสอบปลายภาค

20 การวัดผลและ ประเมินผล 1. คะแนนระหว่างภาค 70 %  การร่วมกิจกรรมในชั้น เรียน 10 คะแนน  ชิ้นงาน 50 คะแนน  แบบทดสอบ 10 คะแนน 2. คะแนนสอบปลายภาค 30 % การประเมินผล เป็นแบบอิง เกณฑ์

21 ชิ้นงาน 50 คะแนน 1. ประวัติส่วนตัว (5 คะแนน ) 2. เว็บไซต์ส่วนตัว (10 คะแนน ) 3. ค้นหาจาก google แล้วติด อันดับ 1 (5 คะแนน ) 4. ผลการค้นหางานวิจัย / วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับ Project ที่จะทำ ที่เป็น ภาษาไทย (20 คะแนน ) 5. ผลการค้นหางานวิจัย / วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับ Project ที่จะทำ ที่เป็น ภาษาอังกฤษ (10 คะแนน )

22 Assignment 1 (5 คะแนน ) ให้นักศึกษาทำประวัติส่วนตัว ( ฐานข้อมูลของตัวเอง ) ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้ 1. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ 2. รูปภาพของตนเอง 1 รูป

23 Print ใส่ กระดาษ A4 1 แผ่น ส่งในห้องเรียน สัปดาห์หน้า


ดาวน์โหลด ppt วิชา การสืบค้นสารสนเทศ ขั้นสูง ( Advanced Information Retrieval ) รหัสวิชา 1633115 3(2-2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google