งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับขั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของ Bloom

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับขั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของ Bloom"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับขั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของ Bloom
มุ่งเน้นที่ทักษะการคิดขั้นสูง

2 ภูมิหลัง ในปี ค.ศ เบนจามิน บลูม อาจารย์มหาวิทยาลัยชิคาโก ได้นำเสนอ “Taxonomy of Educational Objectives” ที่ต่อมา ได้เป็นที่รู้จักกันดีทั่วไป Bloom ได้แยกระดับของจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้ 6 ระดับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสอนนั้นกระตุ้นและพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน ซึ่งใช้กันต่อมานานกว่าสี่ทศวรรษ

3 ทักษะการคิดขั้นสูง การประเมินค่า การสังเคราะห์ การวิเคราะห์
การประยุกต์ใช้ ความเข้าใจ ความรู้

4 ความรู้ จำหรือรับรู้ข้อมูลได้ · แยกความคิดเห็นจากความจริง · ให้คำนิยาม
·       แยกความคิดเห็นจากความจริง ·       ทำรายการ ·       ตั้งชื่อ ·       บ่งชี้ ·       แสดง ·       ให้คำนิยาม ·       รู้จัก ·       รำลึกได้ ·       ให้คำนิยาม ·       แบ่งประเภท ·       บรรยาย ·       หาที่ตั้ง ·       วางโครงร่าง ·       ยกตัวอย่าง จับคู่

5 ความเข้าใจ ความสามารถที่จะเข้าใจ แปล ถ่ายความ ตีความ หรือคาดเดาข้อความ (ทำนายผลลัพธ์และผลกระทบ) ย่อความ อธิบาย ตีความ บรรยาย เปรียบเทียบ แปลง จำแนก คาดคะเน ถ่ายความ บอกความแตกต่าง สาธิต นึกภาพ กล่าวย้ำ เขียนใหม่ ยกตัวอย่าง

6 การประยุกต์ใช้ · แก้ปัญหา · แบ่งประเภท · แสดงให้เห็น · ปรับแต่ง
ความสามารถในการใช้ข้อมูลและการโอนถ่ายความรู้จากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่ง (ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มากับสถานการณ์ใหม่) ·       แก้ปัญหา ·       แสดงให้เห็น ·       คำนวณ ·       ตีความ ·       ควบคุม ·       คาดเดา ·       แสดง ·       แบ่งประเภท ·       ปรับแต่ง ·       นำไปปฏิบัติ ·       สาธิต ·       ประมวลผล ·       ปฏิบัติ ประยุกต์ใช้

7 การวิเคราะห์ ระบุรายละเอียดและมีความสามารถในการค้นคว้าและบอกความแตกต่างของส่วนที่เป็นองค์ประกอบของสถานการณ์หรือข้อมูล ·       วิเคราะห์ ·       จัดระเบียบ ·       ลงความเห็น ·       เลือก ·       ทำแผนภูมิ ·       แบ่งแยกความแตกต่างเพื่อเลือก ·       เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความแตกต่าง ·       เปรียบเทียบ ·       จำแนก ·       จัดหมวดหมู่ ·       วางโครงร่าง ·       บอกรายละเอียด

8 การสังเคราะห์ ความสามารถในการรวบรวมส่วนย่อยเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพรวม ·       หารือ/เสวนา ·       วางแผน ·       เปรียบเทียบ ·       สร้าง ·       สร้างขึ้นใหม่ ·       จัดใหม่ ·       ปรับ จัดระเบียบ ·       ออกแบบ ·       ตั้งสมมุติฐาน ·       สนับสนุน ·       เขียน ·       รายงาน ·       รวบรวม ·       ทำตาม พัฒนา

9 การประเมินค่า ความสามารถในการตัดสินคุณค่าหรือการใช้ข้อมูลโดยการใช้เกณฑ์ที่เหมาะสม (สนับสนุนการตัดสินด้วยเหตุผล) ·       วิจารณ์ ·       แสดงเหตุผล ·       อภิปราย ·       สรุป ·       ประเมินคุณภาพ ·       ตีค่า    ·       เลือก ·       คาดคะเน ·       ตัดสิน ·       ปกป้อง ·       ประเมินความสำเร็จ วัดผล


ดาวน์โหลด ppt ระดับขั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของ Bloom

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google