งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับขั้นจุดประสงค์การ เรียนรู้ของ Bloom มุ่งเน้นที่ทักษะการคิด ขั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับขั้นจุดประสงค์การ เรียนรู้ของ Bloom มุ่งเน้นที่ทักษะการคิด ขั้นสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับขั้นจุดประสงค์การ เรียนรู้ของ Bloom มุ่งเน้นที่ทักษะการคิด ขั้นสูง

2 ภูมิหลัง ในปี ค. ศ. 1956 เบนจามิน บลูม อาจารย์ มหาวิทยาลัยชิคาโก ได้นำเสนอ “ Taxonomy of Educational Objectives ” ที่ต่อมา ได้เป็นที่รู้จักกัน ดีทั่วไป Bloom ได้แยกระดับของจุดประสงค์การ เรียนรู้ไว้ 6 ระดับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสอน นั้นกระตุ้นและพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของ นักเรียน ซึ่งใช้กันต่อมานานกว่าสี่ทศวรรษ

3 ทักษะการคิดขั้นสูง ความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า

4 ความรู้ จำหรือรับรู้ข้อมูลได้ · ให้คำนิยาม · แบ่งประเภท · บรรยาย · หาที่ตั้ง · วางโครง ร่าง · ยกตัวอย่าง จับคู่ · แยกความคิดเห็น จากความจริง · ทำรายการ · ตั้งชื่อ · บ่งชี้ · แสดง · ให้คำนิยาม · รู้จัก · รำลึกได้

5 ความเข้าใจ ความสามารถที่จะเข้าใจ แปล ถ่ายความ ตีความ หรือคาดเดาข้อความ ( ทำนายผลลัพธ์และ ผลกระทบ ) ย่อความ อธิบาย ตีความ บรรยาย เปรียบเทียบ แปลง จำแนก คาดคะเน ถ่ายความ บอกความแตกต่าง สาธิต นึกภาพ กล่าวย้ำ เขียนใหม่ ยกตัวอย่าง

6 การประยุกต์ใช้ ความสามารถในการใช้ข้อมูลและการโอนถ่าย ความรู้จากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่ง ( ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มากับสถานการณ์ใหม่ ) · แก้ปัญหา · แสดงให้เห็น · คำนวณ · ตีความ · ควบคุม · คาดเดา · แสดง · แบ่งประเภท · ปรับแต่ง · นำไปปฏิบัติ · สาธิต · ประมวลผล · ปฏิบัติ ประยุกต์ใช้

7 การวิเคราะห์ ระบุรายละเอียดและมีความสามารถในการค้นคว้า และบอกความแตกต่างของส่วนที่เป็น องค์ประกอบของสถานการณ์หรือข้อมูล · วิเคราะห์ · จัดระเบียบ · ลงความเห็น · เลือก · ทำแผนภูมิ · แบ่งแยกความ แตกต่างเพื่อเลือก · เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความแตกต่าง · เปรียบเทียบ · จำแนก · จัดหมวดหมู่ · วางโครงร่าง · บอกรายละเอียด

8 การสังเคราะห์ ความสามารถในการรวบรวมส่วนย่อยเข้าด้วยกัน เพื่อให้เห็นภาพรวม · ออกแบบ · ตั้งสมมุติฐาน · สนับสนุน · เขียน · รายงาน · รวบรวม · ทำตาม พัฒนา · หารือ / เสวนา · วางแผน · เปรียบเทียบ · สร้าง · สร้างขึ้นใหม่ · จัดใหม่ · ปรับ จัดระเบียบ

9 การประเมินค่า ความสามารถในการตัดสินคุณค่าหรือการใช้ ข้อมูลโดยการใช้เกณฑ์ที่เหมาะสม ( สนับสนุน การตัดสินด้วยเหตุผล ) · วิจารณ์ · แสดงเหตุผล · อภิปราย · สรุป · ประเมินคุณภาพ · ตีค่า · เลือก · คาดคะเน · ตัดสิน · ปกป้อง · ประเมินความสำเร็จ วัดผล


ดาวน์โหลด ppt ระดับขั้นจุดประสงค์การ เรียนรู้ของ Bloom มุ่งเน้นที่ทักษะการคิด ขั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google