งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Retrieval)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Retrieval)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Retrieval)
วิชา การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Retrieval) รหัสวิชา 3(2-2)

2 โทร. 0-2244-5360 E-mail : prisana_mut@dusit.ac.th
ผศ.ปริศนา มัชฌิมา โทร dusithost.dusit.ac.th/~prisana_mut ห้องพักอาจารย์ 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1

3 E-mail : saisuda_pan@dusit.ac.th ห้องพักอาจารย์ 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1
อ.สายสุดา ปั้นตระกูล โทร ห้องพักอาจารย์ 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1

4 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาระบบสารสนเทศ ทฤษฎี เทคนิค และรูปแบบการสืบค้นสารสนเทศ ภาษาที่ใช้ในกระบวนการสืบค้นสารสนเทศ คุณสมบัติ และกลยุทธ์ในการเข้าถึงสารสนเทศที่มีรูปแบบและสภาวการณ์ต่างๆ การประเมินผลการสืบค้น โดยเน้นการค้นหาจากอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการประเมินคุณค่าและการเลือกสรรสารสนเทศ

5 การวัดผลและประเมินผล การประเมินผล เป็นแบบอิงเกณฑ์
คะแนนระหว่างภาค % การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 20 คะแนน รายงาน คะแนน ใบงาน คะแนน แบบทดสอบ คะแนน 2. คะแนนสอบปลายภาค 30 % การประเมินผล เป็นแบบอิงเกณฑ์

6 สัปดาห์ที่ 1 แนะนำบทเรียน

7 สัปดาห์ที่ 2 เจาะลึก google
หลักการทำงานของ search engine เทคนิคการค้นหาข้อมูลขั้นสูงด้วย Google

8 กลยุทธ์ในการเลือกใช้คำค้นหา
สัปดาห์ที่ 3 กลยุทธ์ในการเลือกใช้คำค้นหา

9 การค้นหาข้อมูลจาก online database ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สัปดาห์ที่ 4 การค้นหาข้อมูลจาก online database ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

10 การเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรม
สัปดาห์ที่ 5 การเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรม

11 สัปดาห์ที่ 6 ฝึกค้นหา paper ที่เกี่ยวกับ retrieval

12 นำเสนอ paper ที่ค้นหาได้
สัปดาห์ที่ 7 นำเสนอ paper ที่ค้นหาได้

13 นำเสนอ paper ที่ค้นหาได้
สัปดาห์ที่ 8 นำเสนอ paper ที่ค้นหาได้

14 สัปดาห์ที่ 9 ทำแบบทดสอบ

15 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถของระบบการสืบค้นสารสนเทศ
สัปดาห์ที่ 10 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถของระบบการสืบค้นสารสนเทศ

16 สัปดาห์ที่ 11 หาตัวอย่าง paper / research/thesis ที่เกี่ยวกับเรื่องที่นักศึกษาอยากจะทำ Project / research ในอนาคต

17 นำเสนอผลการค้นหา พร้อมสรุปผลการค้นหา โดยเรียบเรียงเป็นรายงาน
สัปดาห์ที่ 12 นำเสนอผลการค้นหา พร้อมสรุปผลการค้นหา โดยเรียบเรียงเป็นรายงาน

18 นำเสนอผลการค้นหา พร้อมสรุปผลการค้นหา โดยเรียบเรียงเป็นรายงาน
สัปดาห์ที่ 13 นำเสนอผลการค้นหา พร้อมสรุปผลการค้นหา โดยเรียบเรียงเป็นรายงาน

19 สัปดาห์ที่ 14 ศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

20 สรุปเนื้อหาบทเรียนทั้งหมด
สัปดาห์ที่ 15 สรุปเนื้อหาบทเรียนทั้งหมด

21 สัปดาห์ที่ 16 ทดสอบปลายภาค

22 Assignment 1 (5 คะแนน) ให้นักศึกษาทำประวัติส่วนตัว (ฐานข้อมูลของตัวเอง) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ฯลฯ 2. รูปภาพของตนเอง 1 รูป

23 ส่งในห้องเรียนสัปดาห์หน้า
Print ใส่กระดาษ A4 1 แผ่น ส่งในห้องเรียนสัปดาห์หน้า


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Retrieval)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google