งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การสืบค้นสารสนเทศ ขั้นสูง ( Advanced Information Retrieval ) รหัสวิชา 1633115 3(2-2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การสืบค้นสารสนเทศ ขั้นสูง ( Advanced Information Retrieval ) รหัสวิชา 1633115 3(2-2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา การสืบค้นสารสนเทศ ขั้นสูง ( Advanced Information Retrieval ) รหัสวิชา 1633115 3(2-2)

2 โทร. 0-2244-5360 E-mail : prisana_mut@dusit.ac.th ห้องพักอาจารย์ 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 dusithost.dusit.ac.t h/~prisana_mut

3 โทร. 0-2244-5360 E-mail : saisuda_pan@dusit.ac.th ห้องพักอาจารย์ 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1

4 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาระบบสารสนเทศ ทฤษฎี เทคนิค และรูปแบบการสืบค้น สารสนเทศ ภาษาที่ใช้ใน กระบวนการสืบค้นสารสนเทศ คุณสมบัติ และกลยุทธ์ในการ เข้าถึงสารสนเทศที่มีรูปแบบ และสภาวการณ์ต่างๆ การ ประเมินผลการสืบค้น โดยเน้น การค้นหาจากอินเทอร์เน็ตและ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการประเมินคุณค่าและ การเลือกสรรสารสนเทศ

5 การวัดผลและ ประเมินผล 1. คะแนนระหว่างภาค 70 %  การร่วมกิจกรรมในชั้น เรียน 20 คะแนน  รายงาน 20 คะแนน  ใบงาน 20 คะแนน  แบบทดสอบ 10 คะแนน 2. คะแนนสอบปลายภาค 30 % การประเมินผล เป็นแบบอิง เกณฑ์

6 สัปดาห์ที่ 1 แนะนำบทเรียน

7 สัปดาห์ที่ 2 เจาะลึก google - หลักการทำงานของ search engine - เทคนิคการค้นหาข้อมูล ขั้นสูงด้วย Google

8 สัปดาห์ที่ 3 กลยุทธ์ในการเลือกใช้ คำค้นหา

9 สัปดาห์ที่ 4 การค้นหาข้อมูลจาก online database ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต

10 สัปดาห์ที่ 5 การเขียนอ้างอิง และ บรรณานุกรม

11 สัปดาห์ที่ 6 ฝึกค้นหา paper ที่ เกี่ยวกับ retrieval

12 สัปดาห์ที่ 7 นำเสนอ paper ที่ ค้นหาได้

13 สัปดาห์ที่ 8 นำเสนอ paper ที่ ค้นหาได้

14 สัปดาห์ที่ 9 ทำแบบทดสอบ

15 สัปดาห์ที่ 10 เครื่องมือที่ใช้ในการ ประเมินความสามารถ ของระบบการสืบค้น สารสนเทศ

16 สัปดาห์ที่ 11 หาตัวอย่าง paper / research/thesis ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ นักศึกษาอยากจะทำ Project / research ในอนาคต

17 สัปดาห์ที่ 12 นำเสนอผลการค้นหา พร้อมสรุปผลการ ค้นหา โดยเรียบเรียงเป็น รายงาน

18 สัปดาห์ที่ 13 นำเสนอผลการค้นหา พร้อมสรุปผลการ ค้นหา โดยเรียบเรียงเป็น รายงาน

19 สัปดาห์ที่ 14 ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

20 สัปดาห์ที่ 15 สรุปเนื้อหา บทเรียนทั้งหมด

21 สัปดาห์ที่ 16 ทดสอบปลายภาค

22 Assignment 1 (5 คะแนน ) ให้นักศึกษาทำประวัติส่วนตัว ( ฐานข้อมูลของตัวเอง ) ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้ 1. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ฯลฯ 2. รูปภาพของตนเอง 1 รูป

23 Print ใส่ กระดาษ A4 1 แผ่น ส่งในห้องเรียน สัปดาห์หน้า


ดาวน์โหลด ppt วิชา การสืบค้นสารสนเทศ ขั้นสูง ( Advanced Information Retrieval ) รหัสวิชา 1633115 3(2-2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google