งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Phorramatpanyaprat T. :Computer for Graduate Students.1 คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาบัณฑิต ( Computer for Graduate Students ) 4125101.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Phorramatpanyaprat T. :Computer for Graduate Students.1 คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาบัณฑิต ( Computer for Graduate Students ) 4125101."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Phorramatpanyaprat T. :Computer for Graduate Students.1 คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาบัณฑิต ( Computer for Graduate Students ) 4125101

2 Phorramatpanyaprat T. :Computer for Graduate Students.2 ผู้สอน นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ (Phorramatpanyaprat Tongprasong) e-mail: phorramatpanyaprat@hotmail.comphorramatpanyaprat@hotmail.com WEBSITE http://dusithost.dusit.ac.th/~phorramatpanyaprat_ton โทร.02-2445740-1,02-2445234 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต

3 Phorramatpanyaprat T. :Computer for Graduate Students.3 คำอธิบายรายวิชา ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น ข้อมูล บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล ออนไลน์ การใช้อีเมล์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการเรียนการสอน และการทำงาน คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต

4 Phorramatpanyaprat T. :Computer for Graduate Students.4 จุดประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบและอธิบาย ความสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิต โดย สามารถเลือกนำมาใช้งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัย คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต

5 Phorramatpanyaprat T. :Computer for Graduate Students.5 จุดประสงค์ (ต่อ) 4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำโปรแกรมสำเร็จรูปเช่น โปรแกรม Microsoft Office มาประยุกต์ใช้ใน การเรียน การสอนและ การทำงาน คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต

6 Phorramatpanyaprat T. :Computer for Graduate Students.6 1.1 ความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.2 องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.3 ผลกระทบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.4 วิวัฒนาการของการเรียนรู้ 1.5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการศึกษา 1.6 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1.7 การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 1.8 แนะนำ Website ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 1.9 บริการต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสนทนาออนไลน์ (Chat), กระดานสนทนา(Discussion Board), จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e- mail) 1.10 การสมัคร Mail ฟรี 1.11 การส่ง Mail และการแนบไฟล์มากับจดหมาย (Attach File) ครั้งที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

7 Phorramatpanyaprat T. :Computer for Graduate Students.7 2.1 การใช้ระบบบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ดุสิต เพื่อลงทะเบียนตรวจสอบตารางเรียน ตรวจสอบและพิมพ์ ผลการเรียน โดยใช้ตู้ E-ASM 2.2 การใช้ Internet Service ของมหาวิทยาลัย เช่น การติดตั้ง Internet, การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย VPN, การใช้ Suan Dusit Mail 2.3 การใช้เว็บ http://www.dusit.ac.th 2.4 การใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเข้าเว็บ http://www.arit.dusit.ac.th เช่น Online Catalog, Online Database, e-Research, e- Learning, VDO On Demand ครั้งที่ 2 บริการทางการศึกษา

8 Phorramatpanyaprat T. :Computer for Graduate Students.8 3.1 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 3.1.1 แนะนำการใช้ Microsoft Word เพื่อจัดพิมพ์เอกสาร 3.1.2 การจัดรูปแบบเอกสาร 3.1.3 การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม 3.1.4 การใช้แถบเครื่องมือวาดรูป 3.2 การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 3.2.1 แนะนำการใช้ Microsoft PowerPoint 3.2.2 การสร้างงาน Presentation โดยใช้ AutoCentent wizard, Template หรือ Blank presentation 3.2.3 การใส่เทคนิคต่าง ๆ ในการนำเสนอ ครั้งที่ 3 การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางการศึกษา 1

9 Phorramatpanyaprat T. :Computer for Graduate Students.9 4.1 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 4.1.1 แนะนำการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 4.1.2 การบันทึกข้อมูลลงในกระดาษทำการ 4.1.3 การทำบัญชีอย่างง่าย 4.1.4 การคำนวณโดยการสร้างสูตรและการใช้สูตร อัตโนมัติ 4.1.5 การสร้างแผนภูมิแบบต่าง ๆ 4.1.6 การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ครั้งที่ 4 การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางการศึกษา 2

10 Phorramatpanyaprat T. :Computer for Graduate Students.10 1.วัดความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาที่มีอิทธิพลและมี ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต โดยสามารถเลือกนำมาใช้ใน ชีวิตประจำวัน การทำงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 2.วัดความสามารถในการใช้ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 3.วัดความสามารถในการทักษะในงานด้านบริการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ของ มหาวิทยาลัย การวัดและประเมินผล

11 Phorramatpanyaprat T. :Computer for Graduate Students.11 4. วัดความสามารถนำโปรแกรมสำเร็จรูปเช่น โปรแกรม Microsoft Office มาประยุกต์ใช้ใน การเรียนการสอนและการทำงาน โดยสามารถสร้าง งานที่เหมาะสมได้ การวัดและประเมินผล

12 Phorramatpanyaprat T. :Computer for Graduate Students.12 คะแนนเต็ม 100 แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. การเข้าชั้นเรียน 4 ครั้ง ครั้งละ 5 รวม ร้อยละ 20 2. แบบฝึกหัดงาน 4 ครั้ง ครั้งละ 20 รวม ร้อยละ 80 รวมคะแนนร้อยละ 100 การวัดผล

13 Phorramatpanyaprat T. :Computer for Graduate Students.13 เกณฑ์การประเมินผล ใช้วิธีอิงเกณฑ์ ดังนี้ ระดับการเรียน ค่าร้อยละ ความหมายค่า PD 95-100ผ่านยอดเยี่ยม P75-94ผ่าน Fต่ำกว่า 75ตก การประเมินผล

14 Phorramatpanyaprat T. :Computer for Graduate Students.14 1.เอกสารคำสอนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการการศึกษา 2.โปรแกรม MS-POWERPOINT 3.CD-ROM 4.WEBSITE 5.กรณีศึกษาด้านการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา และสารสนเทศในองค์กร 6.เอกสารประกอบการบรรยาย Website Reference http://dusithost.dusit.ac.th/~phorramatpanyaprat_ton เอกสาร-สื่อที่ใช้ในการอ้างอิงประกอบการเรียน


ดาวน์โหลด ppt Phorramatpanyaprat T. :Computer for Graduate Students.1 คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาบัณฑิต ( Computer for Graduate Students ) 4125101.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google