งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย สาธารณะและการ วิเคราะห์นโยบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย สาธารณะและการ วิเคราะห์นโยบาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย สาธารณะและการ วิเคราะห์นโยบาย

2 อาจารย์ผู้สอน 1. พ. อ. ดร. วรสิทธิ์ เจริญพุฒ 2. อาจารย์เพียงกมล มานะรัตน์ 3. อาจารย์ปิยะมาศ ทัพมงคล

3 คำอธิบายรายวิชา (Course Description) ศึกษาแนวคิดและพัฒนาการ ของการศึกษานโยบาย สาธารณะ ความสัมพันธ์กับ สาขาวิชาอื่น แนวการศึกษา นโยบายสาธารณะ กรอบ การศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย สาธารณะ กระบวนการนโยบาย การกำหนดนโยบาย ระเบียบวิธี และเทคนิคการวิเคราะห์

4 จุดประสงค์ทั่วไป 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถ อธิบายแนวคิดและพัฒนาการของการศึกษา นโยบายสาธารณะ 2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ กรอบ การศึกษาและแนวทางการศึกษานโยบาย สาธารณะ 3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และ สามารถวิเคราะห์ การกำหนดนโยบาย รวมถึงวิเคราะห์กระบวนการนโยบาย สาธารณะ 4. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบวิธี และเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ และสามารถนำระเบียบวิธีและเทคนิคการ วิเคราะห์นโยบายไปใช้วิเคราะห์นโยบาย สาธารณะได้

5 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและพัฒนาการ ของการศึกษานโยบายสาธารณะ 2. เพื่อให้ทราบถึงแนวการศึกษานโยบาย สาธารณะ กรอบการศึกษาและวิเคราะห์ นโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบาย การ กำหนดนโยบาย 3. เพื่อให้ทราบถึงระเบียบวิธีและเทคนิคการ วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย สาธารณะและการ วิเคราะห์นโยบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google