งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5) 2/2554 โดย อ.ปิยวรรณ โถปาสอน Tel:

2 คำอธิบายรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การใช้ระบบเครือข่ายเพื่อการสื่อสารและสืบค้นอย่างมีจริยธรรม การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

3 หัวข้อเนื้อหาสาระ บทที่ 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Technology Computer)
บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Computer Hardware) บทที่ 3 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (Computer Software) บทที่ 4 ข้อมูลและการจัดการข้อมูล (Data and Data Management) บทที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) บทที่ 6 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล (Computer Network and Data Communication) บทที่ 7 อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น (Introduction to Internet) บทที่ 8 จริยธรรมและความปลอดภัย (Ethic and Security)

4 เนื้อหาปฏิบัติ การใช้งานวินโดว์เบื้องต้น
การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นและการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การใช้โปรแกรม Microsoft office Word การใช้โปรแกรม Microsoft office Excel การใช้โปรแกรม Microsoft office PowerPoint

5 การวัดผล คะแนนรวม 100 คะแนน คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน 60 คะแนน
การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ คะแนน งาน แบบฝึกหัด คะแนน สอบกลางภาค คะแนน คะแนนปลายภาค 40 คะแนน

6 การประเมินผล 80 ขึ้นไป หมายถึง ดีเยี่ยม A 75 – 79 หมายถึง ดีมาก B+
65 – 69 หมายถึง เกือบดี C+ 60 – 64 หมายถึง พอใช้ C 55 – 59 หมายถึง ควรปรับปรุง D+ 50 – 54 หมายถึง ต้องปรับปรุง D 49 – 40 หมายถึง ผู้ที่ส่งงานไม่ครบ หมายถึง ไม่มีความรับผิดชอบ I F คือ 0-30 หมายถึง ตก (ไม่เคยมาเรียนหรือมาเรียนต่ำกว่า 60% งานไม่ส่งไม่มาสอบ)

7 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
หนังสือ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” หนังสือ “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ” หนังสือ “คัมภีร์ ระบบสารสนเทศ” หนังสือ “การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์” หนังสือ “การใช้งาน Office XP”

8 เว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google