งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น พื้นฐาน จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5) 2/2554 โดย อ. ปิยวรรณ โถปาสอน Tel: 08-7229-2623

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น พื้นฐาน จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5) 2/2554 โดย อ. ปิยวรรณ โถปาสอน Tel: 08-7229-2623"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น พื้นฐาน จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5) 2/2554 โดย อ. ปิยวรรณ โถปาสอน Tel: 08-7229-2623 Email: teacher.pi@hotmail.com

2 คำอธิบายรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานการ สื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การใช้ ระบบเครือข่ายเพื่อการสื่อสารและสืบค้น อย่างมีจริยธรรม การประยุกต์ใช้โปรแกรม สำเร็จรูป

3 หัวข้อเนื้อหาสาระ บทที่ 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Technology Computer) บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Computer Hardware) บทที่ 3 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (Computer Software) บทที่ 4 ข้อมูลและการจัดการข้อมูล (Data and Data Management) บทที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) บทที่ 6 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล (Computer Network and Data Communication) บทที่ 7 อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น (Introduction to Internet) บทที่ 8 จริยธรรมและความปลอดภัย (Ethic and Security)

4 เนื้อหาปฏิบัติ การใช้งานวินโดว์เบื้องต้น การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นและการใช้ ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การใช้โปรแกรม Microsoft office Word การใช้โปรแกรม Microsoft office Excel การใช้โปรแกรม Microsoft office PowerPoint

5 การวัดผล คะแนนรวม 100 คะแนน คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน 60 คะแนน – การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 10 คะแนน – งาน แบบฝึกหัด 20 คะแนน – สอบกลางภาค 30 คะแนน คะแนนปลายภาค 40 คะแนน

6 การประเมินผล 80 ขึ้นไป หมายถึง ดีเยี่ยม A 75 – 79 หมายถึง ดีมาก B+ 70 – 74 หมายถึง ดี B 65 – 69 หมายถึง เกือบดี C+ 60 – 64 หมายถึง พอใช้ C 55 – 59 หมายถึง ควรปรับปรุง D+ 50 – 54 หมายถึง ต้องปรับปรุง D 49 – 40 หมายถึง ผู้ที่ส่งงานไม่ครบ หมายถึง ไม่มี ความรับผิดชอบ I F คือ 0-30 หมายถึง ตก ( ไม่เคยมาเรียนหรือมา เรียนต่ำกว่า 60% งานไม่ส่งไม่มาสอบ )

7 เอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือ “ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ” หนังสือ “ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ” หนังสือ “ คัมภีร์ ระบบสารสนเทศ ” หนังสือ “ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ” หนังสือ “ การใช้งาน Office XP” http://teacher.snru.ac.th/piyawan

8 เว็บไซต์ http://e-learning.snru.ac.th


ดาวน์โหลด ppt 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น พื้นฐาน จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5) 2/2554 โดย อ. ปิยวรรณ โถปาสอน Tel: 08-7229-2623

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google