งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ District Health System (DHS) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ District Health System (DHS) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ District Health System (DHS) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี2557

2 สถานการณ์การดำเนินงาน DHS ปี 2556 องค์ประกอบส่วนขาด Unity teamขาดการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Appreciationขาดกระบวนการ Story Telling (เรื่องเล่า เร้าพลัง) ในระดับพื้นที่ ทุกอำเภอผ่านการประเมิน ขั้นที่ 4 ทุกองค์ประกอบ

3 สถานการณ์การดำเนินงาน DHS ปี 2556 องค์ประกอบส่วนขาด Essential careการดำเนินงานเวชปฏิบัติครอบครัว ยังไม่ชัดเจน (มีเอกสารแนวทาง) Resource sharing and human development กระบวนการ CBL ยังไม่เกิดขึ้นจริง (ดำเนินการบางอำเภอ) Community Participation เฉพาะประเด็นมาตรการทางสังคม ด้านสุขภาพยังขาดการมีส่วนร่วม ของชุมชนอย่างแท้จริง

4 องค์ประกอบกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ Unity team 1. คณะกรรมการฯต้องประชุมอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการประชุมให้จังหวัดทราบ (ทุก 2 เดือน) 2. คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานและ รายงานความก้าวหน้าตามประเด็นสุขภาพที่ กำหนด รายไตรมาส Appreciation จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชื่นชม ผลการ ดำเนินงาน ระดับอำเภอ Essential care จัดระบบการเยี่ยมบ้าน โดย นสค.และให้ เกิดขึ้นจริง การพัฒนางานเพื่อยกระดับ DHS ปี 2557

5 องค์ประกอบ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ Resource sharing and human development ใช้กระบวนการ CBL ในการพัฒนา นสค. สอดคล้องกับประเด็นสุขภาพ หรือปัญหา Community Participation จัดกระบวนการประชาคมด้าน สุขภาพให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย การพัฒนางานเพื่อยกระดับ DHS ปี 2557

6 กิจกรรมระดับอำเภอ ต.ค.- 56 พ.ย.- 56 ธ.ค.- 56 ม.ค.- 57 ก.พ.- 57 มี.ค.- 57 เม.ย.5 7 พ.ค.- 57 มิ.ย.- 57 ก.ค.- 57 ส.ค.- 57 ก.ย.- 57 1ประชุมคณะกรรมการ DHS ระดับอำเภอ สรุปผล การดำเนินงานปี 2556 (U) 2จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมคณะกรรมการ DHS ระดับอำเภอ กำหนดประเด็นสุขภาพ 3จัดทำแผนปฏิบัติการ (ประเด็นสุขภาพ) + แผนพัฒนาบุคลากร (CBL) ของเครือข่าย 4ประสานงานกับกองทุนสุขภาพตำบลในพื้นที่ ( บูรณาการแผนฯ) 5เสนอแผนปฏิบัติการ (ประเด็นสุขภาพ) แผนพัฒนาบุคลากร (CBL) ของเครือข่าย ให้ สสจ.ลงนามอนุมัติ 6 พัฒนาระบบเวชปฏิบัติครอบครัว 6.1ทบทวนระบบหมอครอบครัว นสค. ชุมชน ให้เป็น รูปธรรม (Downline ) 6.2จัดทำแผนเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง โดย นสค ทุก รพ. สต. (โดยเฉพาะกลุ่ม DM +HT ตอบตัวชี้วัด ระดับเขต) 8ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยกระบวนการ CBL 9ทีมสุขภาพระดับอำเภอ ออกนิเทศ รพ.สต 10จัดเวทีเรื่องเล่า เร้าพลัง ระดับอำเภอ 11สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ DHS ระดับ อำเภอและรายงานผลให้ สสจ.ทราบ ทุก 2 เดือน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ District Health System (DHS) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google