งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายประภาส สุนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ. อุบลราชธานี ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศโรคเรื้อรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายประภาส สุนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ. อุบลราชธานี ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศโรคเรื้อรัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายประภาส สุนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ. อุบลราชธานี ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศโรคเรื้อรัง Chronic thematic map

2 1. ขั้นตอนการส่ง 12 แฟ้ม, 18 แฟ้ม 2. การใช้งานระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศโรค เรื้อรัง (Chronic Thematic map)

3 1. เพื่อให้สามารถส่งข้อมูล 12 แฟ้ม, 18 แฟ้ม มายัง Server ของ สคร.7 ได้ 2. เพื่อทราบวิธีการและขั้นตอนการใช้งาน ระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศโรคเรื้อรัง (Chronic Thematic map) วัตถุประสงค์ในการบรรยาย

4 1. ทำไม ? ต้องส่งข้อมูล 12, 18 แฟ้ม ให้ สคร.7 ด้วย 2. จะเป็นการเพิ่มงานไหม ? 3. ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศโรคเรื้อรัง (Chronic Thematic map) จะเกิด ประโยชน์ต่อจังหวัด อำเภอ ตำบล จริง หรือ ? คำถามที่น่าจะเกิดขึ้น

5 ประเด็นที่ 1 ขั้นตอนการส่ง 12 แฟ้ม, 18 แฟ้ม

6 แผนภูมิการไหลของข้อมูล 12 แฟ้ม, 18 แฟ้ม สคร.7 โดยกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สสจ. สสอ. รพ. สต. รพช. รพท. / รพศ. รพช. รพท. / รพศ.

7 ประเด็นที่ 2 การใช้งานระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศโรค เรื้อรัง (Chronic Thematic map)

8 ที่ติดตาม และส่ง ข้อมูลให้เรา ทุกเดือน ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt นายประภาส สุนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ. อุบลราชธานี ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศโรคเรื้อรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google