งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับรองและเชิดชูเครือข่าย สุขภาพระดับอำเภอ DISTRICT HEALTH SYSTEM ACCREDITATION AND APPRECIATION (DHSA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับรองและเชิดชูเครือข่าย สุขภาพระดับอำเภอ DISTRICT HEALTH SYSTEM ACCREDITATION AND APPRECIATION (DHSA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับรองและเชิดชูเครือข่าย สุขภาพระดับอำเภอ DISTRICT HEALTH SYSTEM ACCREDITATION AND APPRECIATION (DHSA)

2 เป้าหมาย ประชาชนและชุมชนสามารถ พึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่ มีคุณภาพ และได้รับความ ไว้วางใจจากประชาชน

3 * แนวทางการพัฒนา District Health System (DHS) 1.การบริหารจัดการ สุขภาพเป็นเอกภาพ ระดับอำเภอ (Unity District Health Team) 2. การบริหาร ทรัพยากรร่วมกัน (Resouce Sharing) 3.การบริการปฐมภูมิ ที่จำเป็น (Essential Care) 4. การสร้างคุณค่า และคุณภาพกับ เครือข่ายบริการปฐม ภูมิ (Appreciation & Quality) 5. ประชาชนและ ภาคีมีส่วนร่วมในการ จัดการปัญหา สุขภาพ (Partnerships) DHS

4 ปัญหา ร่วม วิสัยทัศน์ ร่วม การมีส่วน ร่วม แบบบูรณา การ (Community participation) การดูแลที่จำเป็น ตามบริบทของ พื้นที่ (Essential care) การทำงานจน เกิดคุณค่า (Appreciation) District Health System Development (DHSD) 2 °, 3 ° care - Individual care - Home care - Community care Health การทำงานเป็น ทีมของ เครือข่ายสุขภาพ อำเภอ (Unity District Health Team) การแบ่งปัน ทรัพยากร และการ พัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human development)

5 Unity of District Health Teams ( รพ. ชุมชน – สสอ.– รพ. สต.– อปท.– ชุมชน ) Essential Cares Self Care Clinical Outcomes Morbidity Mortality Quality of Life Clinical Outcomes Morbidity Mortality Quality of Life Psychosocial Outcomes Value Satisfaction Happiness Psychosocial Outcomes Value Satisfaction Happiness Conceptual Framework of DHS Development CBL Common Goal Common Action Common Learning SpecialistProvincial Hospital Other Sectors SRM Action Research / R2R

6 Buddy 46 อำเภอ

7 การเขียน profile ของเครือข่าย สุขภาพระดับอำเภอ 1. ข้อมูลทั่วไป 2. ข้อมูลสถานะสุขภาพ (health status) 3. แนวคิดและความคาดหวังการดำเนินการสู่อำเภอสุขภาวะ 4. วิธีการจัดการและพัฒนางานปฐมภูมิในภาพรวมทั้งอำเภอ ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ทีมระดับอำเภอ (unity district health team) การจัดการทรัพยากร (Resource management and human development) การดูแลที่จำเป็นสำหรับชุมชน (Essential Care) ภาคีเครือข่ายในชุมชน (Community participation) การชื่นชมและเชิดชู (appreciation) 5. ประเมิน วิเคราะห์และแนวทางทีจะพัฒนา ODOP ตามความคาดหวัง ต่อไป ทีมระดับอำเภอ (unity district health team) การจัดการทรัพยากร (Resource management and human development) การบริการที่จำเป็นสำหรับชุมชน (Essential Care) ภาคีเครือข่ายในชุมชน (Community participation) การชื่นชมและเชิดชู (appreciation)

8 DHS 21+25 สพช 30 255

9 DHS ปัญหา ร่วม Essential Care 1. ชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน 2. พึ่งตนเองได้ในความ เจ็บป่วยที่พบบ่อย 3. โรคเรื้อรังสำคัญ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง สามารถ ควบคุม และดูแลได้ในชุมชน 4. มีความเข้มแข็ง ของการ ควบคุมโรค ในท้องถิ่น เช่น ไข้เลือดออก และโรคไม่ติดต่อ 5. ผู้สูงอายุ ผู้ที่ต้องพึ่งพา สามารถได้รับการดูแล ได้ใน ชุมชน และที่บ้าน 6. เกิดการสร้างสุขภาวะของ ชุมชน โดย ความเข้มแข็ง ของชุมชน มีภูมิคุ้มกัน อ. ประเวศ วะสี การตอบสนอง - นโยบาย - ความต้องการของ ประชาชน - ความต้องการของ หน่วยงาน - ความต้องการของ ภาคีเครือข่าย การตอบสนอง - นโยบาย - ความต้องการของ ประชาชน - ความต้องการของ หน่วยงาน - ความต้องการของ ภาคีเครือข่าย - Unity district health team - Resource sharing - Community participation - Appreciation - Unity district health team - Resource sharing - Community participation - Appreciation Do &Development Learning & Growth D&D D&D L&G L&G

10 ระบบสนับสนุน กลไกส่วนกลาง คือ คณะกรรมการพัฒนา เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ทีมเลขาฯ สำนัก บริหารการสาธารณสุข กระบวนการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ มี 2 ส่วน คือ – ทีมสนับสนุนระดับพื้นที่ โดยผ่านคณะกรรมการ เครือข่ายสุขภาพระดับเขต และทีมพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ ( โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ) เป็นตัวแทนที่มาจากฝ่ายประกันคุณภาพ งานปฐม ภูมิ และงาน DHS เขตละ 5 คน ซึ่งจะพยายาม ประสานให้ทั้งสองส่วนเป็นทีมเดียวกัน – การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดย DHSA (21+25 แห่ง ) และ สพช. (30 แห่ง ) สามารถเชื่อมกระบวนการ เรียนรู้ระหว่างกันได้ในเวทีทุกระดับ

11 การขยายพื้นที่การเก็บข้อมูลโดย saraphi application โดยอำเภอที่จะทำการเก็บข้อมูลนั้น ทำงานเรื่องชุมชน (care+health) มีเครือข่ายใน พื้นที่

12 โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอ เขต 12 เขต 12 พื้นที่ไข่ แดง เช่น อ. นาทวี ไม้แก่น กะพ้อ ละงู รพช. + สสอ.+ เครือข่าย Health workforce ด้วยกระบวนการ เรียนรู้เพื่อพัฒนา เครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอในเขต บริการสุขภาพ Design health information ที่ เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อการสร้างเสริม สุขภาพในระบบ บริการสุขภาพ Health service delivery to HP เพื่อเสริมความ เข้มแข็งของ โรงพยาบาลชุมชน และพื้นที่ อำเภอ ต้นแบบ ระบบ จัดการ ระดับเขต ต้นแบบ องค์ ความรู้ นวตกรรม เพื่อเสริม ศักยภาพ เครือข่าย ระดับ อำเภอ ODOP เชิงประเด็น สปสช. เขต + สธ. เขต CORE TEAM ความสัมพันธ์แนวราบ

13 โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอ เขต 12 เขต 12 พื้นที่ไข่ แดง เช่น อ. นาทวี ไม้แก่น กะพ้อ ละงู รพช. + สสอ. Health workforce ด้วยกระบวนการ เรียนรู้เพื่อพัฒนา เครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอในเขต บริการสุขภาพ Design health information ที่ เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อการสร้างเสริม สุขภาพในระบบ บริการสุขภาพ Health service delivery to HP เพื่อเสริมความ เข้มแข็งของ โรงพยาบาลชุมชน และพื้นที่ อำเภอ ต้นแบบ ระบบ จัดการ ระดับเขต ต้นแบบ องค์ ความรู้ นวตกรรม เพื่อเสริม ศักยภาพ เครือข่าย ระดับ อำเภอ เขต 12 ได้แก่ ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล สปสช. เขต + สธ. เขต

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt การรับรองและเชิดชูเครือข่าย สุขภาพระดับอำเภอ DISTRICT HEALTH SYSTEM ACCREDITATION AND APPRECIATION (DHSA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google