งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดนครปฐม. ปัญหาและ อุปสรรค นโยบายไม่ชัดเจน นโยบายไม่ชัดเจน ผู้บริหารทุกระดับไม่ให้ความสำคัญ และไม่ให้การสนับสนุน ผู้บริหารทุกระดับไม่ให้ความสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดนครปฐม. ปัญหาและ อุปสรรค นโยบายไม่ชัดเจน นโยบายไม่ชัดเจน ผู้บริหารทุกระดับไม่ให้ความสำคัญ และไม่ให้การสนับสนุน ผู้บริหารทุกระดับไม่ให้ความสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดนครปฐม

2 ปัญหาและ อุปสรรค นโยบายไม่ชัดเจน นโยบายไม่ชัดเจน ผู้บริหารทุกระดับไม่ให้ความสำคัญ และไม่ให้การสนับสนุน ผู้บริหารทุกระดับไม่ให้ความสำคัญ และไม่ให้การสนับสนุน งบประมาณ งบประมาณ บุคลากร บุคลากร

3 1. มีคณะกรรมการป้องกันควบคุม โรคและภัยสุขภาพ 1.1 คณะกรรมการต้องมาจากทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทาง สุขภาพ โดยเฉพาะ อปท. อสม. ผู้นำ ชุมชน โรงเรียน ถ้าคณะกรรมการ มาจากทุกภาคส่วน การขอความ ร่วมมือจะง่ายขึ้น 1.1 คณะกรรมการต้องมาจากทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทาง สุขภาพ โดยเฉพาะ อปท. อสม. ผู้นำ ชุมชน โรงเรียน ถ้าคณะกรรมการ มาจากทุกภาคส่วน การขอความ ร่วมมือจะง่ายขึ้น - คณะกรรมการ คปสอ. มีไม่ครบทุก ภาคส่วน - คณะกรรมการ คปสอ. มีไม่ครบทุก ภาคส่วน - คณะกรรมการหัวหน้าส่วนอำเภอ ไม่ครบทุกภาคส่วน - ตั้งคณะกรรมการการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

4 1.2 มีการประชุมของคณะกรรมการฯ - การกำหนดการประชุม ไตรมาสละครั้ง (4 ครั้ง / ปี ) - การประชุมคณะกรรมการฯ ควรกระทำ เมื่อจำเป็น การประชุมบ่อยครั้งโดยไม่ จำเป็น จะทำให้ขาดความสนใจ ผู้ร่วม ประชุมน้อย - การประชุมทุกภาคส่วนต้องมีเบี้ย ประชุม หรือต้องมีงบประมาณสนันสนุนการ ดำเนินงาน ที่ต้องการตัดสินใจจาก ผู้เข้าร่วมประชุม 1.3 การประชุมมีการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาโรคและภัยสุขภาพฯ - การวิเคราะห์สถานการณ์ เมื่อกำหนด ปัญหาได้แล้ว ต้องวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงให้ คณะกรรมการรับทราบด้วย เพื่อหาแนวทาง ในการลดปัจจัยเสี่ยง

5 1.4 มีการติดตามผลการดำเนินงานตามมติ การประชุมกรรมการฯ - การติดตามการประชุม ต้องให้ผู้ที่ ได้รับมอบหมายงาน มีส่วนร่วมในการ นำเสนอความก้าวหน้า - การติดตามผลการดำเนินงาน ควรให้ หน่วยงานระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วมในการ กระตุ้น หรือตรวจสอบ หรือให้ข้อเสนอแนะ เช่น สสจ. ท้องถิ่นจังหวัด เขตพื้นที่ การศึกษา

6 2. มีระบบระบาดวิทยาในระดับ อำเภอที่ดี 2.1 ระบบระบาดวิทยาที่สำคัญ คือ ระบบเฝ้า ระวัง แต่ละอำเภอต้องแสดงให้ชัดว่ามี ระบบเฝ้าระวังอะไรบ้าง ใครบ้างที่ต้อง แจ้งเหตุการณ์และมีวิธีตอบสนองต่อ เหตุการณ์นั้นอย่างไร 2.1.2 จะทำอย่างไร ให้การประเมินผล ความทันเวลา สามารถย้อนกลับไปให้ หน่วยที่ให้ข้อมูล เช่น รพสต. รพช. ได้ ในทันที 2.1.3 การใช้เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มี การวิเคราะห์ข้อมูลและมีการนำเสนอ ข้อมูลให้คณะกรรมการสม่ำเสมอ - การ วิเคราะห์ข้อมูลต้องทำได้ ทุกระดับ ทั้งใน ระดับอำเภอ รพช. และตำบล

7 2.1.4 การตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ ต้อง ทำในทุกระดับ ตั้งแต่ ตำบล อำเภอ และ จังหวัด 2.2 มีทีม SRRT ควรมีการประเมินทุก ปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดความ ยั่งยืน ซึ่งอาจประเมินโดยทีม จังหวัด 2.3 ความสามารถในการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการบางครั้งขึ้นอยู่กับ ศักยภาพ / คุณวุฒิ ของเจ้าหน้าที่ ควรเพิ่มในระบบส่งต่อได้ ในพื้นที่ที่ ไม่มีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

8 - การกำหนดแผนต้องเป็นปัญหาจริงๆ ถ้าปัญหาตรง / ใกล้ตัวจะได้รับความ น่าสนใจ และความร่วมมือมาก 3. มีการวางแผนป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 4. มีการระดมทรัพยากรหรือการ สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรม - ขาดจัดเก็บหลักฐานที่เป็นปัจจุบัน อาจ เก็บหลักฐานเป็นรูปถ่ายและบรรยายให้ทราบ เหตุการณ์

9


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดนครปฐม. ปัญหาและ อุปสรรค นโยบายไม่ชัดเจน นโยบายไม่ชัดเจน ผู้บริหารทุกระดับไม่ให้ความสำคัญ และไม่ให้การสนับสนุน ผู้บริหารทุกระดับไม่ให้ความสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google