งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ Homeward& Rehabilation center. เป้าหมาย ๑.ลดอัตราครองเตียงในโรงพยาบาล โดย เน้นลดการกลับมานอนซ้ำ ๒.ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยติดบ้าน ติด เตียง ๓.ลดอัตราเสียชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ Homeward& Rehabilation center. เป้าหมาย ๑.ลดอัตราครองเตียงในโรงพยาบาล โดย เน้นลดการกลับมานอนซ้ำ ๒.ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยติดบ้าน ติด เตียง ๓.ลดอัตราเสียชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ Homeward& Rehabilation center

2 เป้าหมาย ๑.ลดอัตราครองเตียงในโรงพยาบาล โดย เน้นลดการกลับมานอนซ้ำ ๒.ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยติดบ้าน ติด เตียง ๓.ลดอัตราเสียชีวิต ๔.เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยที่ติดบ้านติด เตียง

3 กิจกรรมระบบเดิมระบบใหม่ การขึ้นทะเบียนมีไม่ชัดเจนมีทุกระดับ การจำแนกความ รุนแรง มี ไม่ชัดเจนมี 3 ระดับ การจัดการผสมผสานมีผู้จัดการ และทีม คุณภาพมี ไม่ชัดเจนมีการกำหนด CPG และการ พัฒนาการดูแล ความครอบคลุมบอกไม่ได้มีความครอบคลุม ทั้งการค้นหาเชิง รุกและเชิงรับ ความพร้อมของ อุปกรณ์ที่บ้าน พึ่งตนเองมีกองทุน สนับสนุน ศูนย์ฟื้นฟูใน ชุมชน มีบ้างมีศูนย์อย่างน้อย อำเภอละ 1 แห่ง – 3 model ( อปท / รพสต / วัด ) การผสมผสาน การแพทย์ มีบ้างมีทุกแห่ง

4 กิจกรรมเดิมใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูในโซนไม่มีมี การเรียนรู้มีบ้างมีและสนับสนุน โดยมหาวิทยาลัย ความยั่งยืน ? คาดหวัง

5 แนวคิด สร้างทีม ทั้งทีมสนับสนุน ทีมดูแล ร่วมกัน รับผิดชอบเพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลที่บ้าน ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย ระดับโซน อำเภอ และใน ชุมชน พัฒนา care process ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการ กำหนดมาตรฐานการดูแล อุปกรณ์การดูแล ทีมงาน ระบบการประสานงานและส่งต่อ พัฒนารูปแบบการผสมผสานการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและอาสาสมัครในการดูแลใน การดูทุกระดับ พัฒนาบุคลากร ให้มี Homecare manager ในทุก ระดับ พัฒนาระบบรายงานการดูแลที่บ้านด้วย เทคโนโลยีที่สะดวก ระบบสนับสนุนได้แก่ กองทุนอุปกรณ์ระดับ อำเภอ / ตำบล การ training บุคลากร การสนับสนุน ครุภัณฑ์สำหรับศูนย์หลัก มาตรฐาน care process ระบบสวัสดิการสำหรับจิตอาสาดูแลที่บ้านโดย ท้องถิ่น ระบบการพัฒนาคุณภาพ homecare quality

6

7

8 ความก้าวหน้า ขั้นตอน / ศูนย์ฟื้นฟูระบบ Homeward การเตรียมการ - การพัฒนาคน ทีม - การทบทวนและ กำหนดร่าง รูปแบบ รายละเอียดต่างๆ 1 ประชุมทีม 2 ครั้ง / ดู งาน 1 ครั้ง 2 กำหนดคุณลักษณะ ศูนย์ ในโซน และใน ตำบล 3 ทำคำสั่ง คณะกรรมการ 1 ประชุมทีม 1 ครั้ง / ดูงาน 1 ครั้งร่วมกับ ทีม rehab 4 อยู่ระหว่างทำเป็น เอกสารประกอบ ทั้งหมด ( โมเดลระดับ โซน รพช ศูนย์ ฟื้นฟูในชุมชน การร่ว มือด้านบุคลากร การ training) 2 23 เมษายนจะ นำเข้าสรุปในชมรม กลุ่มการพยาบาล ประชุมเพื่อสรุป รูปแบบการจัดการ หลักสูตรการเรียนรู้ กองทุนอุปกรณ์ที่ จำเป็น การพัฒนา CPG และ ระบบสารสนเทศการ รายงาน

9 ขั้นตอนการวางระบบ สรุปโมเดล รายละเอียดทุกอย่างง เสนอ provider board เดือนพฤษภาคมเพื่อเห็นชอบ 1 งบประมาณสนับสนุนที่ขอรับ 1 ประชุมกรรมการทุกเดือน 2 การอบรม Home care manager ทุกระดับ 3 การสนับสนุนเรื่องระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะ 2 ในพื้นที่ พัฒนาอุปกรณ์ประจำศูนยฟื้นฟูชุมชน 30,000/ ศูนย์ ( พึ่งตนเอง ) การสนับสนุน 4 รพที่เป็นศูนย์ฟื้นฟูในโซน - มอบโซน พัฒนาร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt ระบบ Homeward& Rehabilation center. เป้าหมาย ๑.ลดอัตราครองเตียงในโรงพยาบาล โดย เน้นลดการกลับมานอนซ้ำ ๒.ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยติดบ้าน ติด เตียง ๓.ลดอัตราเสียชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google