งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าในการ ติดตาม DHS / หมอครอบครัว จากผลการนิเทศ ผสมผสาน ๒ โซน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าในการ ติดตาม DHS / หมอครอบครัว จากผลการนิเทศ ผสมผสาน ๒ โซน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าในการ ติดตาม DHS / หมอครอบครัว จากผลการนิเทศ ผสมผสาน ๒ โซน

2 ความก้าวหน้าในการติดตาม DHS / หมอครอบครัว ภาพรวม ๒ โซน ๑. DHS /ODOP ประเด็น ๑ ) ทุกอำเภอมีคำสั่งคณะกรรมการ / มีการประชุม ประเด็น ODOP ยังขาด การวางแผนพัฒนาร่วมกัน ขาดประเด็น ท้าทายการทำงานร่วมกัน ๒ ) ยังขาดการบูรณาการจากภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง ๓ ) ประเด็น CBL มีแผนดำเนินการ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

3 ประเด็นหมอครอบครัว /WE CAN DO ๑ ) ทุกอำเภอมีโครงสร้าง มีการ จัดระบบหมอครอบครัว ๒ ) มีการจัดสหวิชาชีพลงสนับสนุนการ ทำงาน รพ. สต. ๓)กระบวนการพัฒนา อสม./ นสค. เรื่องระบบหมอครอบครัว มีแผน ดำเนินการ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ยกเว้นในพื้นที่นำร่อง ( เลิงนกทา มี การสนับสนุนงบ รพ. สต. ละ ๕๐, ๐๐๐ บาท กุดชุมวางแผนอบรม อสม. เรื่อง WE CAN DO) ๔)ระบบข้อมูล WE CAN DO ยังไม่ได้ ดำเนินการอย่างเข้มข้น จริงจัง


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าในการ ติดตาม DHS / หมอครอบครัว จากผลการนิเทศ ผสมผสาน ๒ โซน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google