งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าในการติดตาม DHS /หมอครอบครัว จากผลการนิเทศผสมผสาน ๒ โซน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าในการติดตาม DHS /หมอครอบครัว จากผลการนิเทศผสมผสาน ๒ โซน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าในการติดตาม DHS /หมอครอบครัว จากผลการนิเทศผสมผสาน ๒ โซน

2 ความก้าวหน้าในการติดตาม DHS /หมอครอบครัว
ภาพรวม ๒ โซน ๑. DHS /ODOP ประเด็น ๑) ทุกอำเภอมีคำสั่งคณะกรรมการ /มีการประชุม ประเด็น ODOP ยังขาดการวางแผนพัฒนาร่วมกัน ขาดประเด็นท้าทายการทำงานร่วมกัน ๒) ยังขาดการบูรณาการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ๓) ประเด็น CBL มีแผนดำเนินการ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

3 ประเด็นหมอครอบครัว /WE CAN DO
๑) ทุกอำเภอมีโครงสร้าง มีการจัดระบบหมอครอบครัว ๒) มีการจัดสหวิชาชีพลงสนับสนุนการทำงาน รพ.สต. กระบวนการพัฒนา อสม./นสค. เรื่องระบบหมอครอบครัว มีแผนดำเนินการ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ยกเว้นในพื้นที่นำร่อง (เลิงนกทา มีการสนับสนุนงบ รพ.สต.ละ ๕๐,๐๐๐ บาท กุดชุมวางแผนอบรม อสม.เรื่อง WE CAN DO) ระบบข้อมูล WE CAN DO ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น จริงจัง


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าในการติดตาม DHS /หมอครอบครัว จากผลการนิเทศผสมผสาน ๒ โซน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google