งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจาก โครงการ แนวทางการประเมินผล สมุดบันทึกผลและการ ประเมินผ่านระบบ ออนไลน์ โดย คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจาก โครงการ แนวทางการประเมินผล สมุดบันทึกผลและการ ประเมินผ่านระบบ ออนไลน์ โดย คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจาก โครงการ แนวทางการประเมินผล สมุดบันทึกผลและการ ประเมินผ่านระบบ ออนไลน์ โดย คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา

2 ประเด็น ข่าวสารโครงการ เกณฑ์การประเมิน Log Book สำหรับ ปีการศึกษา 2556 แนวทางการประเมินในปีการศึกษา 2557  Online

3

4

5

6

7

8

9

10

11 LN ไหนจัด กิจกรรม อะไร กรุณา นำขึ้น เว็บไซต์หรือ แจ้งข่าวมาที่ โครงการนะ คะ

12

13 สามารถดาวน์โหลด powerpoint และ ซื้อเสื้อของโครงการได้ที่ เว็บไซต์

14 เกณฑ์การประเมิน Log Book ( ปีการศึกษา 2556) ส่วนของการ ทดลอง การประเมิน กิจกรรม (60 คะแนน = ผ่าน )

15 เกณฑ์การประเมิน Log Book ( ปีการศึกษา 2556) ส่วนของโครงงาน (20 คะแนน = ผ่าน )

16 เกณฑ์การประเมิน Log Book ( ปีการศึกษา 2556) ส่วนของโครงงาน (20 คะแนน = ผ่าน )

17 เกณฑ์การประเมิน Log Book ( ปีการศึกษา 2556) ส่วนของโครงงาน (20 คะแนน = ผ่าน ) ** ต้องส่งทั้งสองโครงงาน **

18 สิ่งที่บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เยอรมนี ทำคือ.. สร้างเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องการให้โรงเรียนเป็น แปลงเกณฑ์มาตรฐานนั้น ๆ ออกมาให้เป็น คำถามในแบบประเมิน จัด focus group กับครู (ST) ในโครงการ ทดสอบแบบประเมินใหม่กับโรงเรียนนำร่อง 150 โรง ( มี 130 โรงตอบกลับมา ) เชิญผู้เชี่ยวชาญ ( ดร. ทีเซอร์ ผู้ประเมินโรงเรียน อนุบาลและประทับตรา “German quality seal” โดยเฉพาะ ) มาประเมินแบบประเมิน

19 แนวทางการประเมินในปี การศึกษา 2557 จากเดิม – โรงเรียนส่ง logbook มาที่ LN ( ต้องบันทึกการ ทดลอง 20 ชิ้น + โครงงาน 2 ชิ้น )  LN ตรวจ  LN ส่งเรื่องมาให้ โครงการ  โครงการอนุมัติ ส่งตราให้ LN  LN จัดพิธีรับ ตราให้กับโรงเรียนในเครือข่าย 2 ครั้ง / ปี ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ – ภาระของ LN หนักเกินไป – แต่ละ LN ตรวจ logbook ด้วยมาตรฐานและ ความยุติธรรมต่างกัน ( ระหว่าง LN และระหว่าง โรงเรียนใน LN) โจทย์ คือ ทำอย่างไรให้โรงเรียนส่งเรื่องขอรับการ ประเมินมาที่โครงการได้โดยตรง และมีกระบวนการ ที่มีประสิทธิภาพ

20 เกณฑ์มาตรฐานที่ต้องการให้ โรงเรียนเป็น แบ่งเป็น 4 มิติ 1. ด้านแนวทางการจัดการเรียนการสอน (concept) ของ โรงเรียน : เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลในเยอรมนีมีหลาย concept เช่น มอนเตสซอรี่ / เน้นกีฬา / เน้นภาษา / วอร์ดอร์ฟ ฯลฯ เช่น – ให้ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ไหม – ได้ส่งครูมาอบรมกับโครงการไหม ฯลฯ 2. ด้านคุณภาพของโครงสร้าง เช่น – เด็กมีอุปกรณ์สำหรับทำการทดลองไหม – โรงเรียนเตรียมห้อง / พื้นที่ ให้เด็กทำการทดลองไหม ฯลฯ 3. ด้านกิจกรรมกับโลกภายนอก เช่น – มีเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมไหม – มีเชิญคนข้างนอกมาพูด / ทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ ไหม – มีการทำ PR หรือไม่ ฯลฯ 4. ด้านคุณภาพของกระบวนการเรียนรู้ เช่น – นักเรียนเรียนรู้ / ทำการทดลอง อย่างไร ฯลฯ

21 เกณฑ์มาตรฐาน 4 มิติถูกแปลงเป็น คำถามในแบบประเมิน 75 ข้อ แบ่งเป็น 3 ส่วน 1. คำถามสำหรับผอ. โรงเรียน – เช่น เกี่ยวกับ concept ของโรงเรียน / เกี่ยวกับพื้นที่ที่ โรงเรียนจัดสรรค์ให้ทดลอง ฯลฯ 2. คำถามสำหรับครู – ส่วนมากจะสะท้อนเรื่องคุณภาพของครู เช่น ไปอบรมกี่ ครั้ง / ทำการทดลองกับเด็กกี่เรื่อง – หมายเหตุ : เกณฑ์คือต้องมีครูมาอบรมอย่างน้อยปีละ 2 คน หากโรงเรียนขนาดเล็กมีครูทั้งหมดต่ำกว่า 5 คน สามารถส่งแค่ 1 คนได้ 3. คำถามเกี่ยวกับโครงงาน ( มีสัดส่วนความสำคัญ มากที่สุด ) – โรงเรียนไม่ต้องส่งแฟ้มโครงงานมา แต่คำถามในแบบ ประเมินจะสะท้อนทุกกระบวนการเอง

22

23 ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประเมินดี อย่างไร โรงเรียนสามารถทำเรื่องผ่านเว็บไซต์ได้ หากพิมพ์ไม่เสร็จในครั้งเดียว สามารถบันทึก และกลับมาทำวันอื่นได้ LN จะทราบสถานะทั้งหมดของโรงเรียน เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าโรงเรียนส่งตรงมาที่ โครงการ LN ยังรู้เรื่องตลอด คำถามแต่ละข้อ มีระบบการให้คะแนนที่เป็น มาตรฐาน เพราะฉะนั้น โปรแกรมจะช่วยตรวจ และรวมคะแนนให้ทันที – หากคะแนนต่ำกว่า 70 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อ นั้นโครงการจะเอาแบบประเมินมาอ่านคำถาม ปลายเปิดเพิ่มเติมด้วย – ระบบใหม่ทำให้การประเมินเป็นไปด้วยเหตุผล ต่าง จากระบบตรวจ logbook ซึ่งใช้อารมณ์ความรู้สึก เป็นหลัก

24 สำหรับ โรงเรียน log in https://zertifizierung.haus-der-kleinen-forscher.de/ ตัวอย่างการประเมินผลผ่านระบบ IT 24

25 ตัวอย่างการประเมินผลผ่าน ระบบ IT ตอบ คำถาม ในส่วน ต่างๆ มี ทั้งหมด 3 ส่วน สำหรับ ตอบ คำถาม เพื่อ ขอรับการ ประเมิน 25

26 ตัวอย่างการประเมินผลผ่านระบบ IT คะแนนที่ ได้ ในแต่ ละส่วน ของทั้ง 3 ส่วน 26

27 ผู้ดำเนิน โครงการ มูลนิธิสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการ สอน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

28 ผู้สนับสนุน โครงการ

29 ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network)


ดาวน์โหลด ppt ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจาก โครงการ แนวทางการประเมินผล สมุดบันทึกผลและการ ประเมินผ่านระบบ ออนไลน์ โดย คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google