งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Intel ® Teach Program Essentials Course v.10.1. 2 คำถามสร้างพลังคิด เทคโนโลยีสามารถนำมาใช้ในการสนับสนุนและประเมินการเรียนรู้ ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Intel ® Teach Program Essentials Course v.10.1. 2 คำถามสร้างพลังคิด เทคโนโลยีสามารถนำมาใช้ในการสนับสนุนและประเมินการเรียนรู้ ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Intel ® Teach Program Essentials Course v.10.1

2 2 คำถามสร้างพลังคิด เทคโนโลยีสามารถนำมาใช้ในการสนับสนุนและประเมินการเรียนรู้ ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร คำถามประจำหน่วย  คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน ได้อย่างไร  จะวางแผนการประเมินที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญที่ต่อเนื่องได้อย่างไร บทที่ 2: การวางแผนหน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ คำถามกำหนดกรอบการ เรียนรู้และการประเมินที่เน้น นักเรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมหลัก : กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูนรสำหรับหน่วยการเรียนรู้ กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตั้งคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการประเมินอย่างมี ประสิทธิภาพ ( ร่าง ) กำหนดระยะเวลาในการประเมิน สร้างเครื่องมือเพื่อประเมินความพร้อมของ นักเรียน สร้างชิ้นงานนำเสนอ

3 3 บทที่ 2 การวางแผนหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 1: กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ระบุมาตรฐานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมที่ 2: การพัฒนาคำถามกำหนดกรอบการ เรียนรู้ อธิบายคำถามแต่ละประเภท เกณฑ์ประเมินรูบริกสำหรับคำถามกำหนด กรอบการเรียนรู้ เคล็ดลับในการเขียนคำถาม รายการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ ร่างคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้

4 4 กิจกรรมที่ 3 พิจารณาวิธีการประเมินที่ หลากหลาย ขั้นที่ 1 : ศึกษาการประเมินรายทางและ ปลายทาง – ทบทวนวิธีการประเมินที่ต่างกัน และคิด ว่าจะรวมเข้าในหน่วยการเรียนรู้ได้ อย่างไร ขั้นที่ 2: ร่างระยะเวลาในการประเมิน (timeline) – เปิดแบบฝึกใน notebook บทที่ 2 กิจกรรมที่ 3 – ศึกษาตัวอย่างจากเว็บไซต์ของอิน เทล http://educate.intel.com/th/Assessingprojects/

5 5 กิจกรรมที่ 4 การสร้างแบบประเมินเพื่อวัด ความพร้อมของนักเรียน ขั้นที่ 1 : ประเมินความรู้เดิม ขั้นที่ 2 : การวางแผนการประเมิน – อภิปรายกลุ่มย่อย ขั้นที่ 3 : การสร้างการประเมิน – ศึกษาและทบทวนรายการ ตรวจสอบแบบประเมิน

6 6 กิจกรรมที่ 5: การสร้างงานนำเสนอ ขั้นที่ 1: วางแผนงานนำเสนอ ขั้นที่ 2: การสร้างโครงร่างงานนำเสนอ ขั้นที่ 3: การเติมเทคนิคให้กับงานนำเสนอ ขั้นที่ 4: นำขึ้นเผยแพร่บนวิกิ ( ทางเลือก ) การวางแผนล่วงหน้า กิจกรรมที่ 1: การวางแผนล่วงหน้า กิจกรรมที่ 2: ทบทวนมาตรฐานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้

7 กิจกรรมที่ 6: การสะท้อนสิ่งที่ได้จากการ เรียนรู้ ขั้นที่ 1: ทบทวนคำถามสำคัญและ ประเด็นหลักของบท ขั้นที่ 2: บันทึกความเห็นบนบล็อก การวางแผนล่วงหน้า อ่านรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ ทั้งสี่ ใน Notebook และเลือกโครงงาน ที่สนใจ 7


ดาวน์โหลด ppt Intel ® Teach Program Essentials Course v.10.1. 2 คำถามสร้างพลังคิด เทคโนโลยีสามารถนำมาใช้ในการสนับสนุนและประเมินการเรียนรู้ ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google