งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบและพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการ ขายสินค้าผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบและพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการ ขายสินค้าผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบและพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการ ขายสินค้าผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2 ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามี บทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากไม่ว่า จะเป็นในด้านการจัดเก็บข้อมูล ** ด้านการ ติดต่อสื่อสาร ** ด้านการซื้อหรือขายสินค้าผ่านระบบ ออนไลน์ หรือแม้แต่การให้บริการข่าวสารผ่านทาง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นที่ยอมรับการอย่าง มากและแพร่หลายไปทั่วโลก * ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความสำคัญและจำเป็นอย่าง มากในปัจจุบันนี้และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว

3 ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา ปัจจุบันร้านคอมพิวเตอร์พบปัญหาในด้านการ จัดเก็บข้อมูลด้านการขายสินค้าเช่น ข้อมูลใบสั่งซื้อ ข้อมูลใบเสร็จ ซึ่งเดิมทางร้านได้มีวิธีการเก็บข้อมูล ในรูปแบบของกระดาษซึ่งพบปัญหาในด้านการ ค้นหาและการจัดเก็บตัวเอกสารใบสั่งซื้อและ ใบเสร็จ เพราะกระดาษเป็นวัสดุที่มีความบางเบา และง่ายต่อการฉีกขาดและสูญหายทำให้เกิดปัญหา ในเรื่องการจัดเก็บรักษาข้อมูล จากปัญหาและอุปสรรคข้างต้นนี้ทางร้าน คอมพิวเตอร์จึงได้เอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ในด้านการจัดเก็บข้อมูลใบสั่งซื้อและข้อมูลใบเสร็จ ในรูปแบบข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยบันทึกลงใน รูปแบบฐานข้อมูล ซึ่งช่วยในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล และการค้นหาข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น และง่ายต่อการ สำรองข้อมูลไว้ใช้เมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน

4 วัตถุประสงค์ของโครงงาน เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการขาย สินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

5 ขอบเขตของโครงงาน ผู้เกี่ยวข้องของระบบสามารถแบ่งออกได้เป็น ทั้งหมด 2 ส่วน ดังนี้ 1. ผู้ขาย (Administrator) 1.1 จัดการข้อมูลลูกค้า 1.2 จัดการข้อมูลสินค้า 1.3 จัดการข้อมูลประเภทสินค้า 1.4 จัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 1.5 จัดการข้อมูลการส่งสินค้า 1.6 จัดการข้อมูลการชำระเงิน 1.7 ออกรายงาน

6 ขอบเขตของโครงงาน 1. รายงานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 2. รายงานข้อมูลยอดการขายเป็นรายเดือน 3. รายงานข้อมูลการแจ้งชำระเงินโดยแยกเป็นธนาคาร

7 ขอบเขตของโครงงาน 2. ลูกค้า (Customer) 2.1 จัดการข้อมูลส่วนตัว 2.2 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 2.3 แสดงรายการสั่งซื้อสินค้าที่สั่งไปได้ 2.4 แสดงรายการจัดส่งสินค้า 2.5 แจ้งการชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์

8 วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 1. ศึกษาปัญหาและความเป็นไป 2. วิเคราะห์ระบบงาน 3. ออกแบบระบบงาน 4. เขียนโปรแกรม 5. ทดสอบโปรแกรม 6. ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม 7. นำมาใช้งาน

9 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา โครงงาน - โปรแกรม *Macromedia Dreamweaver 8 ใช้ในการ เขียนเว็บ - โปรแกรม *Adobe PhotoShop ใช้ในการตกแต่งภาพ - โปรแกรม *Appserv ใช้ในการจำลองเว็บไซต์และสร้าง ฐานข้อมูล

10 ระยะเวลาในการดำเนินงาน - ใช้เวลา 5 เดือน - งบประมาณในการดำเนินงาน - 5,000 บาท ใช้ในการจัดตั้งและพัฒนาระบบ

11 ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ต่อหน่วยงาน - ช่วยในการประชาสัมพันธ์ร้านค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น - ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลสินค้าและแยกประเภทสินค้า ได้ดีขึ้น - สามารถค้นหาสินค้าได้เร็วขึ้นและเช็คยอดคงเหลือ จำนวนสินค้า - ช่วยเพิ่มยอดขายในการขายสินค้าไปในวงกว้างได้ มากขึ้น

12 ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ต่อผู้พัฒนา - ทำให้ผู้พัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ จัดการฐานข้อมูล มากขึ้น - ทำให้ผู้พัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน โปรแกรมภาษา PHP มากยิ่งขึ้น - สามารถทำให้ผู้พัฒนาคิดวิเคราะห์และออกแบบ ฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในด้านการออกแบบ ระบบอื่น ๆ ได้

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบและพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการ ขายสินค้าผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google