งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการขายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในด้านการจัดเก็บข้อมูล**ด้านการติดต่อสื่อสาร**ด้านการซื้อหรือขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ หรือแม้แต่การให้บริการข่าวสารผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นที่ยอมรับการอย่างมากและแพร่หลายไปทั่วโลก*ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันร้านคอมพิวเตอร์พบปัญหาในด้านการจัดเก็บข้อมูลด้านการขายสินค้าเช่น ข้อมูลใบสั่งซื้อ ข้อมูลใบเสร็จ ซึ่งเดิมทางร้านได้มีวิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของกระดาษซึ่งพบปัญหาในด้านการค้นหาและการจัดเก็บตัวเอกสารใบสั่งซื้อและใบเสร็จ เพราะกระดาษเป็นวัสดุที่มีความบางเบาและง่ายต่อการฉีกขาดและสูญหายทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการจัดเก็บรักษาข้อมูล จากปัญหาและอุปสรรคข้างต้นนี้ทางร้านคอมพิวเตอร์จึงได้เอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในด้านการจัดเก็บข้อมูลใบสั่งซื้อและข้อมูลใบเสร็จในรูปแบบข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยบันทึกลงในรูปแบบฐานข้อมูล ซึ่งช่วยในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลและการค้นหาข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น และง่ายต่อการสำรองข้อมูลไว้ใช้เมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน

4 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการขายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

5 ขอบเขตของโครงงาน ผู้เกี่ยวข้องของระบบสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด 2 ส่วน ดังนี้ 1. ผู้ขาย (Administrator) 1.1 จัดการข้อมูลลูกค้า 1.2 จัดการข้อมูลสินค้า 1.3 จัดการข้อมูลประเภทสินค้า 1.4 จัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 1.5 จัดการข้อมูลการส่งสินค้า 1.6 จัดการข้อมูลการชำระเงิน 1.7 ออกรายงาน

6 ขอบเขตของโครงงาน 1. รายงานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
2. รายงานข้อมูลยอดการขายเป็นรายเดือน 3. รายงานข้อมูลการแจ้งชำระเงินโดยแยกเป็นธนาคาร

7 ขอบเขตของโครงงาน 2. ลูกค้า (Customer) 2.1 จัดการข้อมูลส่วนตัว
2.1 จัดการข้อมูลส่วนตัว 2.2 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 2.3 แสดงรายการสั่งซื้อสินค้าที่สั่งไปได้ 2.4 แสดงรายการจัดส่งสินค้า 2.5 แจ้งการชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์

8 วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 1. ศึกษาปัญหาและความเป็นไป
2. วิเคราะห์ระบบงาน 3. ออกแบบระบบงาน 4. เขียนโปรแกรม 5. ทดสอบโปรแกรม 6. ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม 7. นำมาใช้งาน

9 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน
- โปรแกรม*Macromedia Dreamweaver 8 ใช้ในการเขียนเว็บ - โปรแกรม*Adobe PhotoShop ใช้ในการตกแต่งภาพ - โปรแกรม*Appserv ใช้ในการจำลองเว็บไซต์และสร้างฐานข้อมูล

10 ระยะเวลาในการดำเนินงาน - ใช้เวลา 5 เดือน - งบประมาณในการดำเนินงาน - 5,000 บาท ใช้ในการจัดตั้งและพัฒนาระบบ

11 ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน - ช่วยในการประชาสัมพันธ์ร้านค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น - ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลสินค้าและแยกประเภทสินค้าได้ดีขึ้น - สามารถค้นหาสินค้าได้เร็วขึ้นและเช็คยอดคงเหลือจำนวนสินค้า - ช่วยเพิ่มยอดขายในการขายสินค้าไปในวงกว้างได้มากขึ้น

12 ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ต่อผู้พัฒนา - ทำให้ผู้พัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล มากขึ้น - ทำให้ผู้พัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา PHP มากยิ่งขึ้น - สามารถทำให้ผู้พัฒนาคิดวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในด้านการออกแบบระบบอื่น ๆ ได้

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google