งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมของฐานข้อมูลและ พิกัดรหัสสถิติ ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมของฐานข้อมูลและ พิกัดรหัสสถิติ ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมของฐานข้อมูลและ พิกัดรหัสสถิติ ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด
โดย ร.ต.อ.(ญ) นันทิยา บุณยะจินดา เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบ กองควบคุมวัตถุเสพติด การประชุมเตรียมความพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การนำเข้า ส่งออก22 August ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

2 เนื้อหา แจ้งสิ่งที่ผู้ประกอบการวัตถุเสพติด ต้องดำเนินการ
เพื่อเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับทำ License per invoice การยื่นแจ้งรายละเอียดก่อนการนำเข้า แจ้งวิธีการยืนยันข้อมูลพิกัดรหัสสถิติของวัตถุเสพติด ที่จะนำเข้า เพื่อให้พร้อมเชื่อมโยงข้อมูล กับกรม ศุลกากร

3 ทั้งวัตถุดิบ สารมาตรฐาน และผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูป
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ที่ประสงค์จะนำเข้าวัตถุเสพติด ได้แก่ ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ ยส1 : Heroin วจ1: GHB ยส2 : Morphine,Pethidine วจ2: Alprazolam,Ketamine, Phentermine ยส3 :ยาน้ำแก้ไอที่มี codeine เป็นส่วนผสม , ยาแก้ไอที่มีฝิ่นเป็นส่วนผสม วจ3 : Amobarbital ,Pentazocine ยส4 : Acetic Anhydride , Ergotamine Anthranillic acid วจ4 : Diazepam,Lorazepam, Clorazepate ยส5 :กัญชา กระท่อม พืชฝิ่น เห็ดขี้ควาย ทั้งวัตถุดิบ สารมาตรฐาน และผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูป

4 ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะนำเข้าวัตถุเสพติด จะต้องมายื่นขอใบอนุญาตนำเข้า/หนังสือรับรองเฉพาะครั้ง ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยาเสพติด Import Authorization Narcotic Drugs ; Form NAR.1 Import Authorization Narcotic Drugs ; Form NAR.3 หนังสือรับรองการนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท4 Certificate of official Approval of Import (Import Certificate) วัตถุออกฤทธิ์ ใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะคราวเพื่อนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท1,2 (ฉจ2) Certificate of official Approval of Import (Import Certificate)

5 เลขที่ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
1 2 ชุดตัวเลขใบอนุญาตวัตถุเสพติดที่ผู้ประกอบการจะใช้ในการยื่นขอLPI คือเลขที่ปรากฏที่มุมบนด้านขวาหรือซ้ายของใบอนุญาต แล้วแต่ประเภทเลขที่ให้ผู้ประกอบการดึง9-10หลัก 3 5 X Y Z 4 รหัสประเภทในระบบ (2-3หลัก) ปีที่ออก เลขที่ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง 6 7 เฉพาะกรณีนำเข้าเฉพาะครั้ง AA อุตสากรรม ( ยส4) ใช้เลข 15 หลัก ที่ปรากฎอยู่แล้วในใบอนุญาต

6 Import Authorization Narcotic Drugs ; Form NAR.1

7 Import Authorization Narcotic Drugs ; Form NAR.3

8 ใบอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 4

9 หนังสือรับรองการนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 4

10

11 ใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท1,2(ฉจ2)
รัฐ ใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท1,2(ฉจ2)

12 ใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท1,2(ฉจ2)
เอกชน ใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท1,2(ฉจ2)

13 ขอให้ติดตามข้อมูลที่อัพเดตจากเว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด
หนังสือเวียน หนังสือเวียนที่ สธ /7114 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ และแจ้งข้อมูลพิกัดรหัสสถิติศุลกากรผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด หนังสือเวียนที่ สธ /10176 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เรื่องชี้แจงเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลพิกัดรหัสสถิติและประเทศผู้ผลิตผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด ขอให้ติดตามข้อมูลที่อัพเดตจากเว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด หรือสอบถามที่กองควบคุมวัตถุเสพติด

14 การดำเนินการก่อนการนำเข้าต้อง ทำอย่างไรบ้าง
กรณีนำเข้า “วัตถุเสพติดสำเร็จรูป” finished product ที่มีเลขทะเบียนตำรับ/ เลขหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ กรณีนำเข้า “วัตถุเสพติดที่เป็นวัตถุดิบ” สารมาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ไม่มีเลขทะเบียนตำรับ/เลขหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ กรณีใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง ระบุว่า ผู้นำเข้า (Importer) เป็น FDA สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

15 การดำเนินการก่อนการนำเข้า
กรณีนำเข้า “วัตถุเสพติดสำเร็จรูป” finished product ที่มีเลขทะเบียนตำรับ/ เลขหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์

16 ยืนยันพิกัดเพียงครั้งเดียว ก่อนหรือหลังขอใบอนุญาตก็ได้
การยืนยันพิกัดรหัสสถิติ กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด finished product ที่มีเลขทะเบียนตำรับ / หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ ยืนยันพิกัดเพียงครั้งเดียว ก่อนหรือหลังขอใบอนุญาตก็ได้ ผู้ประกอบการยืนยัน พิกัดรหัสสถิติ ที่ เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียน ผู้ประกอบการจะต้องเข้ามาแก้ไขข้อมูลที่ลิงค์ ข้างต้น ตามเลขทะเบียนใหม่ที่ได้รับ ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด อย เมื่อได้รับใบอนุญาตฯแล้ว ผู้ประกอบการแจ้งรายละเอียดก่อนการนำเข้า (LPI) เพื่อให้สำนักด่านฯ อย. ตรวจสอบ หากตรวจสอบแล้ว “ผ่าน” ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ LPI และนำไปยื่นเพื่อดำเนินการตามพิธีศุลกากรในการนำเข้าสินค้าต่อไป

17 การดำเนินการก่อนการนำเข้า
กรณีนำเข้า “วัตถุเสพติดที่เป็นวัตถุดิบ” สารมาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ไม่มีเลขทะเบียนตำรับ/เลขหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์

18 เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว
การยืนยันพิกัดรหัสสถิติ กรณีนำเข้าวัตถุดิบ/สารมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป ที่ไม่มีเลขทะเบียนตำรับ หรือหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้งฯที่กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. พร้อมแจ้ง ชื่อสถานที่/ประเทศผู้ผลิต ของสารที่จะนำเข้า เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้ประกอบการยืนยัน พิกัดรหัสสถิติ ของสารที่จะนำเข้า โดย ดำเนินการทุกครั้งหลังได้รับใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง ที่ ผู้ประกอบการแจ้งรายละเอียดก่อนการนำเข้า (LPI) เพื่อให้สำนักด่านฯ อย. ตรวจสอบ หากตรวจสอบแล้ว “ผ่าน” ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ LPI และนำไปยื่นเพื่อดำเนินการตามพิธีศุลกากรในการนำเข้าสินค้าต่อไป ขณะนี้กองควบคุมวัตถุเสพติด อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการยืนยันพิกัดรหัสสถิติกรณีนี้ โดย ให้มีการแจ้งยืนยันพิกัดรหัสสถิติเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับ ผู้ประกอบการ ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินการให้ทราบต่อไปทางเว็บไซต์กอง ควบคุมวัตถุเสพติด หรือโทรศัพท์

19 การดำเนินการก่อนการนำเข้า
กรณีใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง ระบุว่า ผู้นำเข้า (Importer) เป็น FDA สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

20 ดังเช่น ในกรณี A บริษัทเอกชนนำเข้า Anthranillic acid /ยส.4 เพื่อส่งมอบให้ อย. (กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด) หนังสือรับรองการนำเข้า ยาเสพติดให้โทษในประเภท4 ผู้นำเข้าที่ระบุในใบอนุญาต คือ อย. Food And Drug Administration (The import agent:…….. Ltd.,…) หน่วยงานภาครัฐที่แจ้งความจำนงขอให้ อย. นำเข้าวัตถุออกฤทธิ์เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้ อย นำเข้า วัตถุออกฤทธิ์ให้เพื่อ ใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิจัย อย. จะออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท1,2 (ฉจ2) ผู้นำเข้า ที่ระบุในใบอนุญาต คือ อย. Food And Drug Administration (For mahidol University/Department of medical Science ) B

21 การยืนยันพิกัดรหัสสถิติ กรณีเอกชนนำเข้า ยส4 เพื่อส่งมอบให้ อย
A การยืนยันพิกัดรหัสสถิติ กรณีเอกชนนำเข้า ยส4 เพื่อส่งมอบให้ อย ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้งฯที่กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. พร้อมแจ้ง ชื่อสถานที่/ประเทศผู้ผลิต ของสารที่จะนำเข้า เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้ประกอบการยืนยัน พิกัดรหัสสถิติ ของสารที่จะนำเข้า โดย ดำเนินการทุกครั้งหลังได้รับใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง ที่ ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก Import agent นำ แผ่น CD ที่บรรจุข้อมูลรายละเอียดการ นำเข้า ตามที่สำนักด่านฯ อย. กำหนดมายื่น ที่ ชั้น5 กองควบคุมวัตถุเสพติดเพื่อให้ อย. เป็นผู้ Upload excel ยื่น LPI ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก Import agent ยื่นเอกสารขอให้ อย ออก หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการตาม พิธีศุลกากร ที่ ชั้น 5 อย หรือ ชั้น3 อย แล้วแต่กรณี อย. จะติดต่อให้ มารับ LPI และหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพิธีศุลกากร เพื่อดำเนินการตามพิธีศุลกากรในการนำเข้าสินค้าต่อไป

22 การยืนยันพิกัดรหัสสถิติ กรณีหน่วยงานภาครัฐ ให้ อย นำเข้า
B การยืนยันพิกัดรหัสสถิติ กรณีหน่วยงานภาครัฐ ให้ อย นำเข้า ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้งฯที่ กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. พร้อมแจ้ง ชื่อสถานที่/ประเทศผู้ผลิต และพิกัดฯ ของสารที่จะนำเข้า เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก Import agent (1)นำแผ่น CD ที่บรรจุข้อมูล รายละเอียดการนำเข้า ตามที่สำนักด่านฯ อย. กำหนด (2) แบบแจ้งรายละเอียด ( ใบปะหน้า ) ที่มีรายละเอียดได้แก่ ด่านนำเข้า เลขที่ invoice และขอให้แจ้งพิกัดรหัสสถิติ ของสารที่จะนำเข้า (3) ใบ Invoice+Packing List มายื่นที่ ชั้น5 กองควบคุมวัตถุเสพติดเพื่อให้ อย. เป็นผู้ Upload excel ยื่น LPI ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก Import agent ยื่นเอกสารขอให้ อย ออก หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการตาม พิธีศุลกากร ที่ ชั้น 5 อย หรือ ชั้น3 อย แล้วแต่กรณี อย. จะติดต่อให้ มารับ LPI และหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพิธีศุลกากร เพื่อดำเนินการตามพิธีศุลกากรในการนำเข้าสินค้าต่อไป

23 ข้อสังเกต กรณีนำเข้าวัตถุดิบ เข้าไปยืนยันพิกัดก่อนได้รับใบอนุญาต ซึ่งจะทำให้ไม่เจอข้อมูล ใบอนุญาตที่ต้องการยืนยันพิกัด กรณีผู้นำเข้าเป็น อย ขอให้บริษัทจะมายื่นCD ให้ อย upload ให้ ต้องมอบอำนาจให้ผู้ที่สามารถแก้ไขข้อมูลใน CD ได้เป็นผู้มายื่นเพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการเองที่ จะไม่ต้องเสียเวลามาติดต่อหลายครั้ง หากตรวจสอบข้อมูล ในCD แล้วพบว่าต้องมีการแก้ไขข้อมูล ก่อนให้ อย upload ข้อมูลในระบบ ใช้ password อะไรในการยืนยันพิกัด ตรวจสอบพิกัดรหัสสถิติของสารที่ท่านจะนำเข้าและให้ ถูกต้องก่อนยืนยันข้อมูลพิกัดในระบบหรือก่อนแจ้ง อย.

24 เฉพาะผู้ที่ยังไม่มี USERNAME-PASSWORD ให้ดำเนินการดังนี้
การยื่นขอสิทธิการใช้งานระบบสารสนเทศโลจิสติกส์วัตถุเสพติด / การยืนยันพิกัดวัตถุเสพติด ผู้ที่มี USERNAME-PASSWORD เข้าใช้งานระบบ AA on line หรือ ระบบงานวัตถุเสพติดแล้ว สามารถใช้ USERNAME-PASSWORD เดิมในการยืนยันข้อมูลพิกัดรหัสสถิติได้ โดย ไม่ต้องยื่นขอสิทธิใหม่ เฉพาะผู้ที่ยังไม่มี USERNAME-PASSWORD ให้ดำเนินการดังนี้ เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอสิทธิ (USERNAME-PASSWORD) 1. หนังสือจากบริษัท ลงนามโดยกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจตามหนังสือ รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือผู้ดำเนินกิจการ แจ้งความประสงค์ ขอ Activation Code โดยระบุชื่อ สกุล ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องการขอ Activation Code 2. คำขอเข้าใช้งานระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เอกสาร ศ.14) 3. กรณีกระทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขอเข้าใช้งาน(ผู้รับมอบอำนาจ) และผู้มอบอำนาจ ที่รับรองสำเนาเรียบร้อยแล้ว 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนา ภพ.20 5. นำเอกสารทั้งหมดข้างต้นมายื่นที่ ชั้น 5 กลุ่มพัฒนาระบบ กองควบคุมวัตถุเสพติด อย ด้วยตัวเอง หรือส่งไปรษณีย์มายังกองควบคุมวัตถุเสพติด อย. ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000

25 การยื่นขอสิทธิการใช้งานระบบสารสนเทศโลจิสติกส์วัตถุเสพติด / การยืนยันพิกัดวัตถุเสพติด (ต่อ)
หมายเหตุ 1. ผู้ยื่นขอ Activation Code จะได้รับแจ้ง Activation code ทาง ภายใน 10 วันหลังจากยื่นเรื่อง หากพ้นกำหนดแล้ว ยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร และ หนังสือมอบอำนาจควรระบุวันที่เริ่มมอบอำนาจและวันสิ้นสุดในการมอบอำนาจด้วย และหากมีการแก้ไขหรือยกเลิก การมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือแก้ไขหรือยกเลิกการมอบอำนาจ แจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อไปด้วย 3. หนังสือมอบอำนาจสามารถมอบให้ได้ 1 คน ต่อ 1 ฉบับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์

26 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Dowload เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องรวมถึงความคืบหน้า รายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกองควบคุมวัตถุเสพติด หรือ โทรศัพท์ , อีเมล

27


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมของฐานข้อมูลและ พิกัดรหัสสถิติ ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google