งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th 1. ตัวอย่างการ กรอก แบบขอรับเงินจากกองทุน แบบแจ้งความประสงค์ให้ กองทุนบริหารต่อ ฯ โปรดศึกษารายละเอียด ได้ที่หน้า 49 เป็นต้นไป 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th 1. ตัวอย่างการ กรอก แบบขอรับเงินจากกองทุน แบบแจ้งความประสงค์ให้ กองทุนบริหารต่อ ฯ โปรดศึกษารายละเอียด ได้ที่หน้า 49 เป็นต้นไป 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gpf.or.th 1

2 ตัวอย่างการ กรอก แบบขอรับเงินจากกองทุน แบบแจ้งความประสงค์ให้ กองทุนบริหารต่อ ฯ โปรดศึกษารายละเอียด ได้ที่หน้า 49 เป็นต้นไป 2

3 www.gpf.or.th 3 แบบ กบข. รง 008/1/2551 ( ด้านหน้า )

4 www.gpf.or.th 4 แบบ กบข. รง 008/1/2551 ( ด้านหน้า )

5 www.gpf.or.th 5 แบบ กบข. รง 008/1/2551 ( ด้านหลัง )

6 www.gpf.or.th 6 แบบ กบข. บต 001/2551 ( ด้านหน้า )

7 www.gpf.or.th 7 แบบ กบข. บต 001/2551 ( ด้านหน้า )

8 www.gpf.or.th 8 แบบ กบข. บต 001/2551 ( ด้านหลัง )

9 www.gpf.or.th ข้อควรระวัง... การยื่นเรื่อง ขอรับเงิน สำเนาคำสั่งออกต้องประกอบด้วย หน้าคำสั่ง ออกและรายละเอียดแนบท้าย แบบขอรับเงินคืน พยานต้องลงนามให้ครบทั้ง 2 คน ควรระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริงของสมาชิก / ทายาท และชื่อ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อความสะดวกในการติดต่อ เอกสารที่เป็นสำเนาต้องใช้ลายเซ็นจริงเท่านั้น หากมีการแก้ไขข้อความในแบบขอรับเงินและเอกสารต่าง ๆ ให้ขีดฆ่า และลงนามกำกับทุกครั้ง ควรใช้หมึกสีน้ำเงินในการเซ็นเอกสาร 9

10 www.gpf.or.th กบข. จพ 001/2551 กบข. รง 008/1/25 51 กบข. รง 008/2/25 51 แบบแจ้งสมาชิก พ้นสมาชิกภาพ แบบขอรับเงินจาก กองทุน กรณีสมาชิกเป็นผู้ ขอรับเงิน แบบขอรับเงินจาก กองทุน กรณีสมาชิกเป็นผู้ ขอรับเงิน แบบขอรับเงินจาก กองทุน กรณีสมาชิกถึงแก่ ความตาย แบบขอรับเงินจาก กองทุน กรณีสมาชิกถึงแก่ ความตาย แบบฟอร์มสำหรับสมาชิกพ้น สมาชิกภาพ 10

11 www.gpf.or.th กบข. บต 001/2551 กบข. บต 002/2551 แบบแจ้งความ ประสงค์ ให้กองทุนบริหาร ต่อหรือ ขอทยอยรับเงิน แบบแจ้งความ ประสงค์ ให้กองทุนบริหาร ต่อหรือ ขอทยอยรับเงิน แบบแจ้ง เปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้แจ้งความ ประสงค์ ให้กองทุนบริหาร ต่อหรือ ขอทยอยรับเงิน แบบแจ้ง เปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้แจ้งความ ประสงค์ ให้กองทุนบริหาร ต่อหรือ ขอทยอยรับเงิน แบบฟอร์มสำหรับสมาชิกพ้น สมาชิกภาพ 11

12 www.gpf.or.th สั่งพิมพ์หรือดาวน์โหลดได้จาก www.gpf.or.th บริการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ จาก www.gpf.or.th เมนู ข้อมูลสมาชิก / แบบฟอร์ม / บริการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ ขอรับแบบฟอร์มผ่านเครื่องโทรสาร โดยโทร.1179 กด 5 แจ้งความประสงค์ที่ฝ่ายทะเบียนจ่าย โทร. 0-2636-1000 ต่อ 245-246 ในวันและเวลาทำการ ช่องทางการขอรับแบบขอรับ เงินคืนจากกองทุน 12

13 www.gpf.or.th ส่วนราชการต้นสังกัดตรวจสอบ สิทธิ เอกสารประกอบ การยื่นเรื่อง และการลงนามของผู้ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วส่งเอกสารหลักฐาน มาที่ ส่วนงานการจ่ายเงินคืน สมาชิกพ้นสภาพ ตู้ ปณ. 12 ปณ. สาทร กรุงเทพฯ 10341 สถานที่จัดส่งเอกสารขอรับเงิน คืน 13

14 www.gpf.or.th ติดตามสถานะการจ่ายเงินคืนได้ อย่างไร 1. GPF Web Service ผ่าน www.gpf.or.th 2. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร. 1179 กด 6 3. กรณีจ่ายเงินคืนแล้ว ส่งข้อความ (SMS) ทาง โทรศัพท์มือถือ ( เฉพาะ ผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ไว้กับกองทุน ) จดหมายแจ้งการจ่ายเงินคืน ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกพ้น สมาชิกภาพ 14

15 www.gpf.or.th 15 ตัวอย่างใบรับรอง / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกพ้นสภาพ 15

16 www.gpf.or.th 16


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th 1. ตัวอย่างการ กรอก แบบขอรับเงินจากกองทุน แบบแจ้งความประสงค์ให้ กองทุนบริหารต่อ ฯ โปรดศึกษารายละเอียด ได้ที่หน้า 49 เป็นต้นไป 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google